Makroekonomia - wstęp

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - wstęp - strona 1

Fragment notatki:W niniejszym dokumencie znajdują się takie zagadnienia jak: makroekonomia, równowaga gospodarcza, równowaga pieniężna, wzrost gospodarczy, dobra kapitałowe i konsumpcyjne. Ponadto w treści notatki możemy spotkać również pojęcia: inflacja, stopa inflacji oraz mierniki inflacji, bezrobocie, stopa bezrobocia, siła robocza. Kolejnym tematem opisanym w notatce jest cykl koniunkturalny oraz jego odmiany: cykl Juglera, cykl Kitchina, cykl Kondratiewa. Następnie omówiono czynniki wpływające na wzrost gospodarczy, zarówno te przyspieszające jak i ograniczające tempo wzrostu. Na koniec wspomniano krótko o rozwoju gospodarczym i zasadach zrównoważonego rozwoju.

POJĘCIE MAKROEKONOMII
Makroekonomia koncentruje się na funkcjonowaniu gospodarki jako całości.
Przedmiotem badań makroekonomicznych są zmienne agregatowe, a przede wszystkim globalny poziom produkcji i dochodu, poziom zatrudnienia i bezrobocia, poziom popytu globalnego oraz poziom cen i tempo inflacji.
Analizy makroekonomiczne powinny spełniać dwie funkcje:
poznawczą - wyjaśnienie kształtowania się współzależności w przebiegu procesów gospodarczych, zrozumienie ich przyczyn i konsekwencji,
aplikacyjną - na podstawie wiedzy o przebiegu procesów gospodarczych pozwala formułować pewne wskazówki pod adresem polityki gospodarczej, określić sposoby oddziaływania na przebieg procesów gospodarczych.
RÓWNOWAGA GOSPODARCZA
Równowaga gospodarcza to stan gospodarki, w którym zachowana jest równowaga globalnego popytu i globalnej podaży na wszystkich rynkach: dóbr i usług oraz czynników wytwórczych, a także w wymianie z zagranicą - jest równoczesne występowanie równowagi wewnętrznej i zewnętrznej. Osiągnięcie i utrzymanie równowagi gospodarczej jest bardzo trudne, z uwagi na ogromną liczbę czynników, które oddziałują na popyt i podaż na każdym z rynków, wytrącając je stale z ukształtowanego stanu równowagi.
RÓWNOWAGA PIENIĘŻNA
Równowaga pieniężna to stan, w którym wielkość zapotrzebowania na realne zasoby pieniądza (popyt na pieniądz) równa jest wielkości zaoferowanej (podaży pieniądza).
Na rynku pieniężnym panuje równowaga, jeżeli stopa procentowa wyznaczona jest przez punkt przecięcia krzywych popytu i podaży pieniądza.
W gospodarce zgłaszany jest popyt na pieniądz, czyli na zasób pieniądza jakiego ludzie potrzebują, aby móc robić zakupy, dokonywać niezbędnych płatności. Z drugiej strony bank centralny kraju określa podaż pieniądza. Mamy więc dwie strony rynku, czyli popytową i podażową, które możemy połączyć, aby otrzymać obraz całego rynku pieniężnego. Podaż pieniądza jest stała i nie zależy od wysokości stopy procentowej, gdyż wyznaczana jest decyzją banku centralnego. Definiując podaż pieniądza, mówimy, że tworzą ją gotówka i depozyty bankowe. Depozyty umożliwiają kreowanie pieniądza przez banki.
WZROST GOSPODARCZY
Wzrost gospodarczy to przyrost realnego produktu narodowego brutto, czyli powiększanie się zdolności danego kraju do produkcji dóbr i usług zaspokajających potrzeby. Głównymi czynnikami wzrostu gospodarczego są: inwestycje (powiększanie kapitału rzeczowego), postęp techniczny i doskonalenie zdolności ludzkich. Syntetycznym miernikiem wzrostu gospodarczego jest poziom i tempo wzrostu produktu narodowego brutto przypadającego na 1 mieszkańca.
Wzrost gospodarczy następuje wtedy, gdy gospodarka dysponuje większymi zasobami czynników produkcyjnych, lub lepszymi technologiami, czyli sposobami lepszego wykorzystania posiadanych czynników. Wzrost gospodarczy zależy od tempa zdobywania now

(…)

… nasilenia inflacji określa stopa inflacji, wyrażająca w procentach wzrost poziomu cen w badanym okresie w stosunku do okresu przyjętego przez ustawę.
Stopa inflacji jest to procentowy przyrost przeciętnego poziomu cen dóbr i usług w ciągu roku. Miernikiem inflacji jest najczęściej wskaźnik cen detalicznych (WCD), który wyraża wzrost ogólnego poziomu cen jakie gospodarstwa domowe płacą za dobra i usługi.
BEZROBOCIE
Bezrobocie jest to zjawisko gospodarcze polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy i poszukujących jej nie znajduje zatrudnienia.
Jego miarą jest stopa bezrobocia, będąca relacją liczby zarejestrowanych bezrobotnych do zasobu siły roboczej lub do liczby ludności w wieku produkcyjnym (16-65 lat mężczyźni i 16-60 lat kobiety).
Siła robocza jest to liczba osób pracujących…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz