Makroekonomia - Wady PNB

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3871
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - Wady PNB - strona 1

Fragment notatki:

Nie uwzględnia szarej strefy gosp. przestępczości kryminalnej. 2. Nie uwzględnia wartości czasu wolnego. 3. Nie uwzględnia takich czynników dobrobytu jak: odpowiednie warunki pracy, poczucie bezpieczeństwa, stosunki międzyludzkie. 4. Nie obejmuje wielu cennych dóbr i usług nie objętych transakcjami rynkowymi, brak adekwatnych mierników i wartości: majsterkowanie, porządkowanie, prace gospodarstw domowych. 5. Nie zawiera informacji o rzeczywistych proporcjach podziału narodowego dochodu w społ. 6. Nie uwzględnia sie efektów zewn., które są ujmowane w rach., o których wartość powinna być odejmowana. 7. Wliczane są dobra i usługi przyczyniające sie raczej do obniżania niż podniesienia jakości życia. Sfery wskaźnika ubóstwa HPI: 1.Zdrowie -wskaźnik odsetek osób, które dożywają 60 lat. 2.Edukacja -odsetek osób będących analfabetami. 3.Deprywacja standardu życia -wskaźnik odsetek osób żyjących poniżej relatywnej linii ubóstwa wyznaczonej na poziomie 50 % przeciętnych miesięcznych wydatków gosp. dom. 4. Deprywacja ze społecznego rozwoju- stopa długookresowego bezrobocia. rynków są również prawdziwe w odniesieniu dla całej zbiorowości tym samym nie ma różnicy między mikro i makrodostosowaniami. Polityka fiskalna określa sterowanie poziomem podatków i wydatków w celu osiągnięcia wysokiego i stabilnego poziomu zatrudnienia produkcji i wzrostu gospodarczego. Rodzaje: 1.aktywna- wpływanie na gosp. poprzez wydatki, podatki. A. ekspansywna Polit. łagodna przejawia sie we wzroście wydatków i/lub malejących obciążeniach podatkowych co prowadzi do wzrostu popytu globalnego, pobudzenie gosp. B. restrykcyjna tniemy wydatki obciążenia podatkowe są zwiększane popyt globalny będzie malał, gosp. studzona 2.pasywna- oparta na automat. stabilizatorach. Budżet państwa jest scentralizowanym planem finansowym obejmującym dochody i wydatki państwa uchwalonym przez sejm w formie ustawy budżetowej na okres 1 roku kalendarzowego. Funkcje: 1.alokacyjna gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków przez państwo w celu dokonywania zmiany struktury wytwarzanego produktu społecznego. 2.redystrybucyjna świadome oddziaływanie przez państwo na rozmiary i strukturę funduszy nabywczych poszczególnych podmiotów. 3.stabilizacyjna wykorzystanie dochodów i wydatków budżetowych do osiągnięcia makroekonom. celów gosp. Deficyt strukturalny -wielkość symulowana powstająca w warunkach gdy dochody i wydatki są realizowane przy pełnym wykorzystaniu zdolności wytwórczych gosp. Deficyt ekonomiczny sektora finansów publicznych składa sie z sumy deficytów budżetu państwa, samorządu jednostek ochrony zdrowia, funduszy celowych powiększonej o wypłaty rekompensat dla emerytów i pracowników sfery budżetowej a następnie pomniejszone o transfery do drugiego filaru ubezpieczeń społecznych.. Sposoby walki z deficytem: 1.drastyczne cięcia w wydatkach budżetowych. 2. kredyty w bankach- prowadzi do efektu wypierania czyli wydatki sektora rządowego wypierają wydatki sektora prywatnego. 3.zwiększenie długu publicznego.

(…)

… do roku poprzedniego; Deflator PNB - relacja nominalnego do realnego PNB i odnoszony do roku bazowego.; Stopa inflacji - z deflatora kolejny rok minus poprzedni dzielone przez 100, odnosimy do roku poprzedniego.; KSK - krańcowa skłonność do konsumpcji, pokazuje ile z każdej jednostki dochodu przeznaczymy na wzrost konsumpcji.; CPI - określa w % o ile więcej lub mniej musiał wydać przeciętnie konsument w jakimś…
… motywu spekulacyjnego zależy od stopy procentowej (i) oraz oczekiwań co do jej kształtowania.
Popyt spekulacyjny wynika z ryzyka jakie jest na giełdzie. Krzywa IS jest zbiorem kombinacji Stóp procentowych i dochodów przy których rynek dóbr i usług jest w równowadze.2 Ma nachylenie ujemne ponieważ wzrost stóp procentowych ogranicza planowane wydatki konsumpcyjne i inwestycyjne , a tym samym zmniejsza p. glob. i poziom dochodu w punkcie równowagi 3.Im mniejszy jest mnożnik i im mniej są podatne wydatki inwest. i konsump. na zmianę stopy procentowej tym krzywa IS jest bardziej stroma 4.Krzywa IS przesuwa się w prawo w wyniku wzrostu optymizmu w gosp. (wzrost inwestycji),ekspansywnej polityki fiskalnej (import, podatki maleją, wydatki (rządowe), AD, eksport rosną ) w wyniku polepszenia salda rachunków…
… natomiast zmiana w poziomie oszczędności które są równe inwestycjom. Sytuacja korzystna w gosp. wzrasta produkcja i zatrudnienie. Mnożnik informuje, o ile zmieni się globalny popyt, a co za tym idzie - poziom produkcji, w wyniku zmiany autonomicznego składnika popytu globalnego (konsumpcji autonomicznej C0, inwestycji I, wydatków państwa G, eksportu X) o jednostkę.
Mnożnik jest większy od 1, ponieważ zmiana…
… = PNN w cenach czynników wytwórczych (dochód narodowy); 3.PNN w cenach czynników wytw. - podatki od zysków korporacji - składki na ubezpieczenie + płatności transferowe = DO; 4.DO - podatki bezpośrednie (osobiste) = RDO; Podaż pracy w szerokim ujęciu ( jest to suma liczby osób zatrudnionych i bezrobotnych.
U Keynesa ceny są są stałe i produkcja faktyczna jest poniżej produkcji potencjalnej.
Stopa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz