Makroekonomia w pigułce - podstawowe pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3710
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia w pigułce - podstawowe pojęcia - strona 1 Makroekonomia w pigułce - podstawowe pojęcia - strona 2

Fragment notatki:

Krzysztofek. Notatka składa się z 2 stron.
Ruchem okrężnym nazywamy przepływ strumieni produktów i wyników wytwórczych miedzy podmiotami gospodarującymi, w zamian za dokonanie za nie płatności, Założenia: gospodarka jest zamknięta; w gospodarce funkcjonują tylko gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa; występują tylko dwa Ryni: rynek zasobów i dóbr i usług; wszystkie dochody zostają wydatkowane; wszystkie dobra i usługi zostają sprzedane Rozmiary działalności można Mierzyc w różny sposób : mierżąc strumienie wydatków na dobra i usługi. Mierząc strumienie dochodów czynników produkcji, mierząc strumienie rzeczowe dóbr i usług Model rozwinięty - elementy ruchu okrężnego : Odpływy obejmują: oszczędności, wszystkie rodzaje podatków, wydatki na import, ; dopływy obejmują : wydatki inwestycyjne, wydatki rządowe, dochody z eksportu. PKB to wartość dóbr i usług wytworzonych przez czynniki produkcji zlokalizowane w danym kraju w ciągu roku PKB można liczyć 3 metodami: Metoda sumowania wydatków : sumując wydatki ponoszone na zakup wytworzonych dóbr i usług metoda sumowania produktów - sumując wartości dóbr i usług wytworzonych w kraju metoda sumowania dochodów sumując dochody powstające przy jego wytwarzaniu Produkt finalny : to dobra i usługi nabyte przez ostatecznego użytkownika w skład ich wchodzą: dobra i usługi konsumpcyjne nabywane przez gospodarstwa domowe, dobra i usługi inwestycyjne nabywane przez przedsiębiorstwa Produkty pośrednie SA w całości używane przez przedsiębiorstwa przy wytwarzaniu innych produktów, Wartość dodana to przyrost wartości produkcji będących rezultatem danego procesu produkcji WD = przychód - koszty wytworzenia - surowców i energii zewnętrznych związanych z dana produkcja Metoda sumowania dochodów , dochody czynników produkcji stanowią place, renty, procent i zyski - obliczanie PKB metoda sumowania dochodów polega na dodaniu owych dochodów , powstających w proces wytworzenia. PKB = wartości dodanych = dochodów czynników produkcji Metoda sumowania wydatków , polega na sumowaniu wydatków na produkty finalne wytworzone przez przedsiębiorstwa krajowe , wydatki na produkty konsumpcyjne wytworzone w kraju , wydatki na krajowe produkty konsumpcyjne, wydatki rządowe na wytwarzane w kraju finalne dobra i usługi z wyłączeniem płatności transferowych , wydatki z zagranicy na krajowe produkty eksportowe. PKB = Ck+Ik+Gk+Exk Taki sam rezultat otrzymamy jak będziemy dodawać poszczególne wydatki na produkty krajowe i zagraniczne ( importowane ) a następnie odejmiemy łączną wielkość importu PKB= C+I+G+Ex-Im Jeśli różnice miedzy eksportem a importem oznaczymy przez x (eksport netto ) to wówczas : PKB=C+I+G+X W związku z uwzględnieniem podatków pośrednich i subsydiów wyróżniamy dwie kategorie : PKB w cenach rynkowych [mp] i PKB w cenach czynników produkcji [fc] PKB w cenach rynkowych jest miara produkcji krajowej w kategoriach cen płaconych przez ostatecznych odbiorców ( obejmujące podatki pośrednie ) czyli

(…)

… o jednostkę , KSO= ∆S podzielony przez ∆Y, KSK-KSO=1 suma krańcowej skłonności do konsumpcji i krańcowa skłonność do oszczędzania zawsze jest równa 1 , bowiem przyrost dochodu przeznaczany jest albo na dodatkowe wydatki albo na dodatkowe oszczędności . funkcja inwestycji, jest linia pozioma , ma charakter autonomiczny (nie zależnie od poziomu dochodu) oraz od bieżącej produkcji . mnożnik, jest to stosunek…
… funkcji popytu globalnego odpowiada wykresowi funkcji konsumpcji przesuniętej o wielkość inwestycji Funkcja konsumpcji wyraża związek pomiędzy zamierzona wielkością konsumpcji a dochodem do dyspozycji . Pozwala określić poziom zamierzonej konsumpcji przy każdej wielkości dochodu . krańcowa skłonność do konsumpcji (KSK lub MPC) pokazuje o ile wzrośnie konsumpcja, jeśli dochód wzrośnie o jednostkę…
… , zestawienie dochodów i wydatków oraz rozchodów i przychodów państwa w pewnym okresie - plan finansowy państwa ustalony zgodnie z prawem budżetowym . zasady polityki budżetowej , budżet jest to plan finansowy , musi odpowiadać określonym wymogom , które nazywane SA zasobami budżetowymi . zasady budżetowe SA ostatecznie ukształtowane niezmiennie w jej treści i zakresie zadań zasady polityki budżetowej : zasada…
… . rodzaje podatków w Polsce: przychodowe, dochodowe, majątkowe, od wydatków stosunku podmiotu opodatkowania do źródeł podatku : bezpośrednie, pośrednie deficyt budżetowy , występuje gdy wydatki w budżecie danej instytucji SA wyższe niż jej dochody . Rząd zaciąga ( w kraju lub za granica ) pożyczki na pokrycie deficytu budżetowego , powstaje wtedy tzw dług publiczny. Dochód rozporządzalny =dochód narodowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz