Makroekonomia - egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - egzamin - strona 1 Makroekonomia - egzamin - strona 2 Makroekonomia - egzamin - strona 3

Fragment notatki:


Rodzaje deficytu deficyty rzeczywiste ( ex definitione )- będące faktyczną różnicą pomiędzy wydatkami i dochodami w danym okresie deficyty strukturalne - będące wartościami hipotetycznymi, powstającymi w warunkach, gdy dochody i wydatki realizowane są przy pełnym wykorzystaniu zdolności wytwórczych gospodarki deficyty cykliczne - będące rezultatem wpływu cyklu koniunkturalnego (recesji bądź ożywienia) na dochody i wydatki budżetowe w warunkach, gdy gospodarka nie funkcjonuje przy pełnym wykorzystaniu czynników wytwórczych. Z reguły są rezultatem stosowania automatycznych stabilizatorów koniunktury. W praktyce deficyty cykliczne zawsze różnią się od deficytów rzeczywistych i strukturalnych. Deficyt budżetowy może wynikać: z nadmiernych wydatków budżetowych (militaryzacja gospodarki, rozbudowana administracja państwowa, inwestycje publiczne, transfery, wysokie koszty obsługi kosztu długu zagranicznego i wewnętrznego) ze zbyt niskich dochodów budżetowych, które z kolei mogą wynikać z niskiej stopy opodatkowania, mało skutecznego systemu ściągania podatków, czy też ze spadającego poziomu produkcji i dochodu narodowego. Dlatego też deficyt jest z reguły większy w okresie recesji gospodarczej, gdy dochód narodowy spada i mniejszy w okresie ożywienia, kiedy dochód narodowy wykazuje znaczny wzrost z oczekiwań społeczeństwa, że państwo będzie spełniać funkcję gwaranta bezpieczeństwa socjalnego, finansując cześć konsumpcji mniej zamożnych grup społecznych. ze sposobu uchwalania budżetu w systemie parlamentarnym. Różne siły społeczne - z jednej strony zainteresowane są minimalizacją podatków, z drugiej zaś maksymalizacją wydatków. Natomiast nikt nie jest zainteresowany w zrównoważeniu dochodów z wydatkami. Pokrycie deficytu Ulokowanie całości wyemitowanych przez Skarb Państwa obligacji w banku centralnym
Sprzedaż obligacji bankom komercyjnym
Ulokowanie obligacji w pozabankowym sektorze prywatnym
Sprzedaż obligacji podmiotom zagranicznym lub obniżenie poziomu rezerw dewizowych państwa. Automatyczne stabilizatory - samoczynnie pobudzaja lub hamuja wysoka aktywność gospodarcza bez udzialu panstwa. Stabilizuja dochody i wydatki publiczne. Zmniejszaja wartość mnożnika i ograniczaja wpływ szokow popytowych. Dzaialaja automatycznie np.podatek dochodowy, VAT, zasilek dla bezrobotnych, import. Deficyt ma charakter cykliczny- rosnie w okresie receji, spada w czasie ożywienia gospodarczego
Dlug publiczny-zaciagany przez obywateli bądź za granica
Deficyt budżetowy-koszty obsługi deficytu=deficyt podstawowy Wydatki sztywne - wydatki, których poziomu nie da się zmienić, które państwo w danym roku budżetowym musi bezwzględnie ponieść; obowiązek ponoszenia przez władze publiczne wydatków sztywnych jest bardziej rygorystyczny niż ponoszenia wydatków stałych. Najczęściej za wydatki sztywne uważa się wydatki związane z obsługą długu publicznego. Nieprzeznaczenie wydatków na te cele oznaczałoby zachwianie wiarygodności władz publicznych na rynkach pożyczkowych, co utrudniłoby państwu zaciąganie pożyczek w przyszłości, a także wywołałoby szereg innych negatywnych skutków związanych z podważaniem zaufania obywateli do instytucji państwa

(…)

… opiewające wyłącznie na świadczenia pieniężne (poza papierami udziałowymi), pożyczki (w tym papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona), kredyty, przyjęte depozyty, zobowiązania wymagalne (tzn. zobowiązania, których termin płatności minął, a które nie zostały przedawnione lub umorzone). )
funkcje pieniadza:
-cyrkulacyjna (transakcyjna)
Pieniądz jest powszechnym "środkiem wymiany…
… długu publicznego-zalozenia:1)przyrost długu=przyrost Real;nego bogactwa->+Yd 2)konsumentow cechuja zachowania altruistyczne. Stanowisko klasyczne:1)analiza dlugookresowa 2)poziom produkcji rzeczywistej odpowiada poziomowi produkcji potencjalnej 3)place i ceny sa doskonale elastyczne 4)duza skuyecznosc mechanizmu rynkowego 5)poziom produkcji określony przez zasoby czynnikow produkcji i efektywności ich wykorzystania(kapital, parac, technoloia, zasoby i stopien wykorzystania decyduja o produkcji potencjalnej
Inflacja- zjawisko monetarne wywołane wzrostem ilości pieniądza na rynku, czego skutkiem jest wzrost cen (a jednocześnie obniżanie się siły nabywczej pieniądza). W praktyce inflacja na rynku konsumpcyjnym jest inna niż inflacja na rynku zaopatrzeniowym i nieco inaczej wpływa na kondycję gospodarki…
…) nieproporcjonalna do wzrostu gospodarczego, prowadzona poprzez 1. dodruk banknotów niemających pokrycia, 2. oprocentowanie pieniędzy 3. działalność kredytową banków komercyjnych (tzw. "bankowa kreacja pieniądza")
-niespodziewany i gwałtowny wzrost kosztów produkcyjnych (np. surowców energetycznych), który prowadzi do ograniczenia zagregowanej podaży -wzrost zagregowanego popytu w gospodarce -niezrównoważony budżet…
…%)
- inflacja galopująca - wzrost cen od kilkudziesięciu do 100% w skali rocznej
- hiperinflacja - wzrost cen o więcej niż 50% w skali miesiąca działa ona już destrukcyjnie na gospodarkę i destabilizuje stosunki społeczno-polityczne, osłabi wiarygodność finansową u wierzycieli 3. Miejsce występowania - wewnetrzna - importowana 4. Wpływ na stosunki społ-polit. - cywilizowana - barbarzyńska (degeneruje mechanizm…
… zachodzących w gospodarce, za którymi nie nadąża szkolnictwo zawodowe i ogólne. Bezrobocie strukturalne występuje także, gdy zasoby kapitałowe są niewystarczalne dla zatrudnienia zasobów pracy 3) technologiczne wynika z postępu technicznego, automatyzacji i mechanizacji procesów wytwórczych, które mają charakter praco-oszczędny. Pojawia się, gdy tempo wzrostu gospodarczego jest niskie, a inwestycje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz