Makroekonomia - bezrobocie, budżet, finanse międzynarodowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2639
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - bezrobocie, budżet, finanse międzynarodowe - strona 1 Makroekonomia - bezrobocie, budżet, finanse międzynarodowe - strona 2 Makroekonomia - bezrobocie, budżet, finanse międzynarodowe - strona 3

Fragment notatki:

Każdy z plików zawiera slajdy dotyczące jednego z 3 głównych tematów: bezrobocie, budżet, finanse międzynarodowe.

Pierwszy plik zawiera 18 slajdów na temat bezrobocia wraz z wykresami, schematami, wzorami i opisami do nich. Poruszone w nim zostały takie zagadnienia jak: pojęcie bezrobocia, prawo Okuna, faktyczna stopa bezrobocia, naturalna stopa bezrobocia, współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik stopy bezrobocia. Ponadto w pliku tym omówione zostały również pojęcia: stopa odpływu ze stanu bezrobocia, typy bezrobocia, neoklasyczny model zatrudnienia i bezrobocia, bezrobocie frykcyjne, bezrobocie strukturalne. Kolejne rodzaje bezrobocia opisane w tekście to: bezrobocie naturalne, bezrobocie dobrowolne, bezrobocie przymusowe, bezrobocie klasyczne, bezrobocie koniunkturalne. Kolejny plik dotyczy budżetu, składa się z 28 slajdów, w tym omawia takie pojęcia jak: budżet państwa, funkcje budżetu państwa, instrumenty funkcji redystrybucyjnej, zasady polityki budżetowej, wpływy i wydatki. Ponadto w pliku opisane zostały również inne zagadnienia powiązane z tą tematyką: nadwyżka budżetowa, deficyt budżetowy, polityka fiskalna, podatki, zasady podatkowe, A. Smith. W tym pliku znajdują się też schematy dotyczące takich pojęć jak: krzywa Laffera i budowa budżetu państwa. Trzeci i ostatni plik zawiera materiały dotyczące finansów międzynarodowych. W tym pliku znajduje się 15 slajdów opisujących zagadnienia: kurs walutowy, rynek walutowy, wymienialność, bilans płatniczy, bilans handlowy, bilans obrotów bieżących, bilans obrotów kapitałowych. Kolejne zagadnienia poruszone w tym pliku to: transakcje autonomiczne, transakcje wyrównawcze, nadwyżka, deficyt, operacje wyrównawcze, międzynarodowe przepływy kapitału, międzynarodowe instytucje finansowe.

Międzynarodowe 
finanse
1Kurs walutowy (1)
• Kurs walutowy jest narzędziem przeliczeń przy 
zawieraniu transakcji
• Kurs walutowy
– jest relacją wymienną danej waluty na inną â€“ jest to cena danej waluty wyrażona w innej walucie
• Rynek walutowy â€“ całokształt i warunki 
transakcji, których przedmiotem  są waluty 
krajowe  (sprzedaje się jedną walutę za inną)
2Kurs walutowy (2)
•
Czynniki wyznaczające poziom kursu walutowego w obszarze walut wymienialnych:
– Podstawowe prawo rynku (determinanty popytu i podaży danej waluty)
• Obroty handlowe w stosunkach dwustronnych• Niehandlowe obroty ekonomiczne (wymiana usług, ruch turystyczny, 
przepływ technologii, przekazy pieniężne między ludnością, ruchy 
kapitałów powodowane motywami zysku, przekazywane opłaty zagraniczne itp.)
– Polityka walutowa rządu
• System kursów sztywnych (do 1973 r.- kursy walutowe były 
ustalane przez rządy państw i były niezmienne w dłuższym okresie i 
skokowo się zmieniały)
– Dewaluacja dla waluty nadwyżkowej– Rewaluacja dla waluty w niedoborze
• System kursów płynnych (po 1973 r. jest wynikiem gry  sił rynku)
– Deprecjacja â€“ obniżanie się kursu płynnego danej waluty– Aprecjacja â€“ wzrost kursu– Interwencje na rynku walutowym
3Kurs walutowy (3)
• Wymienialność to stan stosunków 
walutowych, w którym rząd i bank centralny tworzą podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym możliwość swobodnego obrotu dewizami
4Bilans płatniczy (1)
• Bilans płatniczy jest zestawieniem wartości wszystkich transakcji ekonomicznych dokonanych w danym okresie między daną gospodarką krajową (przedsiębiorstwami, ludnością, rządem) a zagranicą
– Jest ze

(…)

… gospodarczej, dla
Trzeciego Świata),
– Międzynarodowa Korporacja Finansowa (wspiera
kredytami prywatne inwestycje krajów zachodnich
dokonywane w krajach rozwijających się) oraz
– Agencja Gwarancji Inwestycji Wielostronnych
(wspiera takie inwestycje gwarancjami, chroniąc je
przed niektórymi rodzajami ryzyka)
14
Międzynarodowe
instytucje finansowe(3)
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR).
Założony…

przez państwo na podatnika (osobę fizyczną
lub prawną) w celu uzyskania dochodów
dla pokrycia wydatków związanych z
zadaniami państwa.
2
Klasyfikacja podatków w Polsce wg kryteriów:
Kryterium przedmiotu opodatkowania (co podlega opodatkowaniu)
Podatki przychodowe - podstawą opodatkowania jest przychód np.: podatek leśny, rolny.
Opierają się na cenach świadczących o osiąganych dochodach. Pomijane są koszty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz