Budżet państwa - wiadomości ogólne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2884
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet państwa - wiadomości ogólne  - strona 1 Budżet państwa - wiadomości ogólne  - strona 2 Budżet państwa - wiadomości ogólne  - strona 3

Fragment notatki:


Budżet państwa
Budżet państwa jest zestawieniem planowanych lub przewidywanych dochodów i wydatków państwa. Sporządzany jest na okres jednego roku i zatwierdzany przez parlament w formie ustawy budżetowej, preliminarza, bądź prowizorium budżetowego (uchwalana w szczególnych przypadkach ustawa obejmująca dochody i wydatki państwa w okresie krótszym niż rok). Za sporządzenie i wykonanie budżetu jest odpowiedzialny rząd. Podczas prac nad budżetem rząd musi przestrzegać następujących zasad:
Zupełności (budżet ma być zestawieniem wszystkich wydatków państwa),
Jedności (wszystkie wydatki i dochody mają być ujęte w jednym zestawieniu),
Jawności (inaczej zwana zasadą przejrzystości, każdy obywatel musi wiedzieć o faktycznym stanie finansów państwa),
Realności (próba dokładnego oszacowania przyszłych dochodów i wydatków).
Budżet państwa jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów:
organów: władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
sądów i trybunałów,
administracji rządowej.
Budżet państwa jest uchwalany w formie ustawy budżetowej na okres roku kalendarzowego, zwanego dalej "rokiem budżetowym".
Do budżetu państwa włączone są środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi i wydatki z nich finansowane.
Ustawa budżetowa zawiera także:
zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych,
plany przychodów i wydatków państwowych funduszy celowych,
zestawienie dotacji dla państwowych agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa.
5. Ustawa budżetowa może zawierać plany przychodów i wydatków:
jednostek, o których mowa w podpunkcie 1 punktu 4,
innych jednostek sektora rządowego.
6. Najefektywniej zasilają budżet państwa następujące podatki : Podatek dochodowy od osób fizycznych W 1997 r. z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wpływy do budżetu państwa wyniosły 13,3 mld zł, co stanowiło 13,4% ogólnych wpływów podatkowych budżetu państwa. Trzeba zauważyć, że w minionych latach udział ten zmalał, po części wskutek korzystnych dla podatników zmian przepisów, ale także wskutek celowego zaniżania przez podatników podstawy wymiaru podatków. Zarówno teoria podatkowa jak i praktyka potwierdzają, że przedsiębiorcy - min. poprzez manipulacje kosztami - potrafią skutecznie zmniejszać wykazywany przychód lub dochód.


(…)

… z uzasadnieniem. Minister Finansów włącza do projektu ustawy budżetowej dochody i wydatki Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej i wraz z uzasadnieniem przedstawia go Sejmowi w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Ministrowie, przewodniczący komitetów, wchodzący w skład Rady Ministrów, kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie przedstawiają właściwym komisjom sejmowym, na ich wniosek, dodatkowe informacje…
… państwa może być pokryty przychodami pochodzącymi z:
sprzedaży skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym i zagranicznym,
kredytów zaciąganych w bankach krajowych i zagranicznych,
pożyczek,
z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa, nadwyżki budżetu państwa z lat ubiegłych.
Polityka fiskalna, polityka budżetowa, ogół decyzji rządu dotyczących wydatków i podatków, jest częścią polityki finansowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz