Makroekonomia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia  - strona 1

Fragment notatki:

Pierwszy z nich liczy 71 stron. Z jego treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: dochód narodowy, metody liczenia PKB, dochód nominalny i realny, gospodarka otwarta, popyt globalny, paradoks zapobiegliwości, pieniądz, banki, polityka pieniężna. Drugi plik liczy stronę, jego treść opisuje skutki symulacji polityki gospodarczej dla polskiej gospodarki. Trzeci plik to prezentacja licząca 29 slajdów, o tytule "Model ISM" jej treść traktuje o takich kwestiach, jak: krzywa IS, wydatki autonomiczne, rynek dóbr - wszystko opatrzone wieloma wykresami. Ostatni plik składa się z 4 stron, jego tytuł to "Rynek pieniężny". Główne punkty tej notatki to: bank centralny, popyt na pieniądz, ceny, dochód realny, równowaga na rynkach finansowych.

Symulacje polityki gospodarczej - skutki dla polskiej gospodarki
Proszę dokonać analizy zmian występujących w polskiej gospodarce, będących skutkiem:
zwiększenia optymizmu polskich przedsiębiorstw co do możliwości działania na rynkach UE; decyzji Rady Polityki Pieniężnej o podniesieniu bazowych stóp procentowych; sprzedaży przez NBP kolejnej emisji obligacji skarbowych; obniżenia przez NBP stopy rezerw obowiązkowych od depozytów terminowych i depozytów a'vista;
podniesienia przez Europejski Bank Cent[Author ID1: at Tue Jan 13 22:18:00 2009
]ralny i Zarząd Rezerwy Federalnej poziomu stóp procentowych; [Author ID1: at Tue Jan 13 22:18:00 2009
]
wprowadzenia 50% stawki podatkowej.

(…)

kreacji pieniądza.
„bank państwa” (finansowanie deficytu i zarządzanie długiem) - bank centralny musi czuwać, aby państwo było zdolne do wywiązywania się ze swoich zobowiązań płatniczych w przypadku wystąpienia deficytu publicznego; bank podejmuje decyzje dotyczące sposobu finansowania deficytu oraz zasad wykupu państwowych papierów wartościowych, a także zasad emisji nowych papierów wartościowych; finansowanie deficytu publicznego może przybrać postać:
pożyczki zagranicznej
sprzedaży papierów wartościowych (podaż pieniądza pozostaje niezmieniona)
nadwyżka wydatków nad przychodami (deficyt)
papiery wartościowe papiery wartościowe państwo bank centralny sektor prywatny gotówka gotówka
„dodrukowania” pieniędzy (zwiększenie bazy monetarnej)
bank emisyjny - bank centralny jest jedynym podmiotem uprawnionym…
… bazy monetarnej. stopa dyskontowa
Stopa procentowa stosowana przez bank centralny przy udzielaniu pożyczek bankom handlowym. Ustalając stopę dyskontową na poziomie przewyższającym ogólny poziom stopy procentowej, bank centralny skłania banki handlowe do utrzymywania dodatkowej rezerwy gotówki.
operacje otwartego rynku
Operacje otwartego rynku polegają na zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych…
… L2 realne zasoby pieniężne
MC - krańcowy koszt utrzymywania pieniądza (utracone odsetki); poziom linii MC zależy od wysokości stopy procentowej, MB - krańcowa korzyść utrzymywania pieniądza; przy niskim poziomie zasobów pieniężnych korzyść krańcowa z każdej dodatkowej jednostki pieniężnej jest wysoka, przy wysokich zasobach pieniężnych ludzie dysponują „mnóstwem” pieniędzy i korzyść krańcowa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz