Macierz ADL - omówienie - Faza narodzin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Macierz ADL - omówienie - Faza narodzin - strona 1 Macierz ADL - omówienie - Faza narodzin - strona 2 Macierz ADL - omówienie - Faza narodzin - strona 3

Fragment notatki:

Macierz Arthura D. Little’a (ADL)
Wymiary macierzy:
1. Pozycja konkurencyjna
- dominująca (występuje wtedy, gdy firma ma moŜliwość kontroli zachowania się konkurentów w zakresie strategii lub parametrów technicznoekonomicznych)
- silna (określa moŜliwość prowadzenia polityki w zakresie wyboru bez
naraŜenia pozycji w dłuŜszym okresie)
- korzystna (daje firmie szansę realizacji wybranej strategii i utrzymania
pozycji w dłuŜszym okresie)
- słaba (umoŜliwia korzystanie z ogólnej tolerancji najsilniejszych konkurentów oraz daje średnie lub małe szanse na utrzymanie swojej pozycji
w dłuŜszym okresie)
- marginesowa (daje moŜliwość poprawy sytuacji, mimo niezadowalających efektów, ale poprawa musi być znacząca, by utrzymać się na rynku)
Narodziny
Rozwój
Dojrzałość
Schyłek
RENTOWNOŚĆ +
RYZYKO KONKURENCJI
Dojrzałość
Pozycja sektora
konkurencyjna
Dominująca
Rozwój naturalny
Silna
Korzystna
Selekcja
+
Słaba
Porzucenia
Marginalna
+
ZAPOTRZEBOWANIE FINANSOWE
+
RYZYKO SEKTOROWE
-
-
2. Dojrzałość dziedziny
- narodziny
- rozwój
- dojrzałość
- schyłek
-
Zalecenia strategiczne:
1. Rozwój naturalny - angaŜowanie wszystkich zasobów w te dziedziny,
w których przedsiębiorstwo ma dobrą pozycję konkurencyjną, oraz w segmenty przyszłościowe tzn. będące
w fazie rozruchu.
2. Rozwój selektywny - wybiórcze zasilanie segmentów miernych lub nawet
słabych, aby je uczynić bardziej rentownymi i umoŜliwić poprawienie ich pozycji konkurencyjnej.
3. Porzucenie
- rezygnacja z tych dziedzin działalności, których rentowność jest niska lub na obszarze których pozycja
przedsiębiorstwa jest słaba.
Wskaźniki określające stopień dojrzałości sektora:
- stopa wzrostu rynku
- potencjał wzrostu
- gama wyrobów
- liczba konkurentów
- podział rynku
- stabilność udziału w rynku
- łatwość wejścia na rynek
- technologia
Narodziny
Stopa wzrostu
MoŜliwość
wzrostu
Liczba konkurentów
Struktura
konkurencji
Rozwój
Dojrzałość
Schyłek
średnia
duŜa
słaba
i stabilna
zerowa lub
ujemna
znaczna
znaczna
zerowa
ujemna
znaczna
znaczna
mała
mała
stabilizująca stali liderzy
się
Technologie eksperymen- rozwijające
dojrzałe
talne
się
Dostęp do
sektora
zmienna
łatwy
moŜliwy
oligopole
schyłkowe
bardzo trud- brak zaintereso-wania
ny
Faza narodzin
Nakłady na opracowanie produktu
Wysokie koszty marketingu
Wysoki stosunek nakładów na reklamę do wpływów ze sprzedaŜy
Mała sprzedaŜ o wolnym tempie przyrostu
Wysokie ceny i marŜe
DuŜe ryzyko - nowy produkt
Niska jakość wyrobu
Częste zmiany wzoru wyrobu
Minimalny zysk lub strata
Faza rozwoju
Wysokie koszty marketingu
NiŜszy stosunek nakładów na reklamę do wpływów ze sprzedaŜy
Wysokie tempo przyrostu wielkości sprzedaŜy
NiŜsze ceny
Dobra jakość wyrobu
Niezawodność wyrobów skomplikowanych
NajwyŜsze zyski
Wysoki stosunek zysku do kapitału własnego
ZróŜnicowanie wyrobu pod względem technicznym i osiągów
Faza dojrzałości
Konkurencja przez reklamę
Znaczenie opakowania
Powszechniejsza obsługa posprzedaŜna i rabaty
Malejące ceny i marŜe
Degresywne ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz