Ługowanie - definicja, podział odczynników ługujących, procesy katodowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1946
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ługowanie - definicja, podział odczynników ługujących, procesy katodowe - strona 1 Ługowanie - definicja, podział odczynników ługujących, procesy katodowe - strona 2 Ługowanie - definicja, podział odczynników ługujących, procesy katodowe - strona 3

Fragment notatki:


Ługowanie  Ługowaniem nazywamy proces selektywnego rozpuszczania  składników surowca w rozpuszczalniku.    MeO + 2 H+ = Me2+ + H 2O    2 Me + 4 H+ + O 2 = 2 Me 2+ + 2 H 2O  Ługowanie  Cechy dobrego rozpuszczalnika:  1. Selektywność wobec ekstrahowanego metalu lub  kompleksowe przeprowadzanie do roztworu grupy metali.  2. Duża szybkość rozpuszczania w możliwie niskich  temperaturach przy małej lepkości roztworów.  3. Uzyskiwanie możliwie wysokich koncentracji metalu w  roztworze.  4. Łatwość regeneracji.  5. Nie rozpuszczający bezużytecznych składników surowca.  6. Łatwo rozpuszczalny w wodzie, nielotny, nietoksyczny,  bezpieczny w użyciu, łatwy do magazynowania, niepalny, nie  korodujący aparatury i nie zanieczyszczający środowiska.  7. Trwałość.  Ługowanie  Podział odczynników ługujących:    Odczynniki kwaśne:  • Silnie agresywne i stężone roztwory kwasów(siarkowy, fluorowodorowy,  azotowy, woda kólewska)  • Kwasy rozcieńczone (H 2SO4, HCl)  • Sole hydrolizujące kwaśno (Fe 2(SO4)3, FeCl3)  • Ługowanie bakteryjne (utlenianie jonów żelaza i siarczków przez bakterie  Thiobacillus-thiooxidans i –ferrooxidans )    Odczynniki obojętne:  • Woda  • Sole obojętne (NaCl, CaCl 2)  Odczynniki kompleksowe:  • Sole amonowe i amoniak  • Cyjanki (w warunkach utleniających i beztlenowych)  • Węglany w warunkach utleniających (ługowanie U 3O8, UO2)  • Substancje organiczne (EDA, EDTA, gliceryna, glikol etylenowy)    Odczynniki alkaliczne:  • Roztwory węglanów i amoniaku w warunkach utleniających w  podwyższonych temperaturach i pod ciśnieniem)  • Wodorotlenki alkaliczne, często w warunkach utleniających i w  podwyższonych temperaturach  Ługowanie  Ługowanie  Kinetyka procesów ługowania    dT k d RT E ) (ln 2  RT E ae k          T f k 1 ln Ługowanie  Warunkiem przeprowadzenia ługowania jest dostarczenie reagentów do  powierzchni fazy stałej. Z tego względu oprócz zależności  termodynamicznych istotne są czynniki regulujące szybkość przenoszenia  masy między rozpuszczaną fazą stałą a roztworem. Najważniejszymi  czynnikami są:  • Wielkość powierzchni fazy stałej  • Szybkość transportu reagentów do powierzchni fazy stałej  • Szybkość transportu rozpuszczonych produktów w głąb roztworu.    Jeżeli najwolniejszymi etapami ługowania są procesy transportu do granicy  faz, mówi się, że kontrolują one proces rozpuszczania lub, że rozpuszczanie  biegnie w obszarze dyfuzyjnym. 

(…)

… kcal/mol).
Obniżanie energii aktywacji jest zadaniem katalizy i prowadzi w efekcie do
zwiększenia szybkości ługowania. W procesach ługowania najczęściej mamy
do czynienia z katalizą heterogeniczną, której mechanizmy są bardzo
złożone.
Ługowanie
Procesom ługowania towarzyszą często procesy hydrolizy. Hydroliza
polega na rozpadzie cząsteczek związku chemicznego w wyniku reakcji z
wodą. W przypadku soli…
…-Gordon Mines Ltd. Przez wiele lat proces był
natomiast wykorzystywany do produkcji brązowo-czarnych
pigmentów do farb oraz do syntezy ferrytów dla potrzeb
elektroniki.
Hydrometalurgia cynku
Najszersze zastosowanie w metalurgii cynku znalazł proces
jarozytowy, ze względu na prostotę oraz najniższe koszty.
Wytwarza on jednak ponad dwukrotnie więcej odpadów niż
proces hematytowy. Wytrącanie żelaza zachodzi…
… lub przetworzenie ich
do postaci neutralnej dla środowiska naturalnego.
W Belgii znany jest proces stapiania jarozytów z wapnem gaszonym (proces
Jarochaux) prowadzący do oddzielenia zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie.
We Francji opracowano proces dwustopniowej flotacji dla odzysku cynku i srebra.
Rosnące wymogi ochrony środowiska w Rosji spowodowały rozwój
pirometalurgicznych metod przerobu odpadów jarozytowych. Opierają się one na
kalcynacji jarozytu w obecności Na2CO3/K2CO3 i termicznym rozkładzie związków
żelaza do Fe2O3. Związki żelaza o obniżonej zawartości zanieczyszczeń mogą być
stosowane do produkcji pigmentów i klinkieru.
W Kanadzie rozwijane są procesy przemiany jarozytu sodowego do hematytu poprzez
hydrotermiczne reakcje w temperaturach powyżej 220 0C. Proces ten jest jednak drogi
i daje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz