Lokalne strategie rozwoju gospodarczego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Lokalne strategie rozwoju gospodarczego - strona 1 Lokalne strategie rozwoju gospodarczego - strona 2 Lokalne strategie rozwoju gospodarczego - strona 3

Fragment notatki:

111
8. LOKALNE STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO JAKO PODSTAWA
TWORZENIA
SPRZYJAJĄCYCH
WARUNKÓW
ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Strategie są dziś w modzie. Łatwo zlecić opracowanie strategii; często też się zdarza, że
otrzymamy „produkt”, który nie nadaje się do niczego. Strategia nie jest bowiem neutralnym dziełem,
którego opracowanie można zlecić podwładnym lub konsultantowi. Ci ludzie mogą ułatwić,
przyspieszyć, poprawić jakość opracowania. Strategia jest zawsze funkcją władzy. Nie można jej
powierzyć nikomu i nie można zdjąć z siebie odpowiedzialności za jej skutki (lub ich brak). Dlatego
każdy, kogo interesuje lokalny rozwój gospodarczy, powinien wiedzieć, jak zatrudniać ekspertów,
organizować prace nad strategią i w nich uczestniczyć, dokonywać odbioru dzieła oraz wykorzystywać je
w swoim działaniu.
Ze strategią rozwoju jest tak jak z samym rozwojem, który definiuje się bardzo różnie. Można
powiedzieć, że rozwój to zmiana stanu na lepszy z punktu widzenia wybranych kryteriów i wartości. Dla
każdego jednak rozwojem może być co innego, zwłaszcza jeśli zaspokoiło się już potrzeby elementarne.
Rzecz trochę się upraszcza, gdy mowa nie o rozwoju w ogóle, lecz o rozwoju gospodarczym.
Wiadomo przynajmniej, że ma on doprowadzić do wzrostu dobrobytu i standardów życia większości
mieszkańców, ale i w tym przypadku potrzebna jest długa lista kryteriów, kierunków i objawów, które
określają, na czym rozwój będzie w danym momencie polegał.
Lokalna gospodarka musi być analizowana, rozumiana i wspierana w sposób uwzględniający
specyficzne miejscowe warunki. Pozostając blisko jesteśmy w stanie poznać je i zrozumieć znacznie
lepiej niż odległe szczeble władzy państwowej. Dlatego też misją władzy lokalnej jest rozwijanie
gospodarki, wykorzystywanie lokalnych zasobów i jedynych w swoim rodzaju warunków, bez tracenia z
oczu informacji i strategii makroekonomicznych.
Rozwój gospodarczy na szczeblu lokalnym oznacza też napływ środków i możliwości, które
pozwolą lokalnej władzy na zaspokajanie więcej potrzeb na wyższym poziomie. Wreszcie rozwój nie jest
wolny od zagrożeń. Może spowodować wzrost zanieczyszczeń albo zmienić sposób życia, który
dotychczas był niezależną wartością dla mieszkańców. Może też wpłynąć ujemnie na dotychczasowe
dziedziny gospodarowania.
Podstawowe cechy i pożądany zakres lokalnej strategii rozwoju gospodarczego
Strategia rozwoju gospodarczego to ustalenie konkretnych celów tego rozwoju możliwych do
osiągnięcia oraz metod, jakie zastosuje się realizując ustalone cele, a także zestawu środków, jakie
zostaną wykorzystane do ich realizacji. Lokalna strategia powinna mobilizować efektywne wykorzystanie
wszystkich miejscowych potencjałów oraz opisywać niezbędne kroki prowadzące do realizacji głównych
celów w krótkim, średnim i długim czasie, a także przewidywać możliwe działania alternatywne.
Powinna wyprzedzać własne (gminne) i cudze (innych gmin, województwa, kraju) działania oraz trendy
gospodarcze.
Podstawowym zadaniem władzy lokalnej jest, jak już

(…)

…, przemysł, handel, nauka, kultura,
turystyka
- związki międzygminne i inne.
Zasoby materialne (z wyodrębnieniem sektorów gospodarki i własności gminnej):
- układ przestrzenny, stan zagospodarowania, własność terenów
- stan środowiska naturalnego
- infrastruktura techniczna i sieć transportowa
- plany zagospodarowania odnoszące się do tej sfery
- rynek nieruchomości.
Gospodarka (z wyodrębnieniem sektorów…

obrotów finansowych w danej jednostce; na tym tle podział zadań związanych z rozwojem. Podstawowa
struktura wpływów i wydatków (skala i polityka budżetowa; zasadnicze kierunki przeznaczania środków
budżetowych);
3. Przyjęty zakres i charakter obsługi oraz standardy cywilizacyjne (np. usług komunalnych,
infrastruktury społecznej) oraz mieszkania, usługi, świadczenia socjalne;
4. Sposób realizacji zadań…
… z rady, zarządu,
administracji i środowisk lokalnych)
Zebranie informacji
zebranie istniejących danych i materiałów z
różnych źródeł
przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców
badania w celu zdobycia dodatkowych,
brakujących danych
uporządkowanie informacji
Analiza informacji
wykonanie analizy wewnętrznej SWOT
wykonanie analizy zewnętrznej SWOT
opracowanie wniosków z obu analiz
konfrontacja obu analiz…
…. Jest także bardzo dokładna. W takich
wypadkach, jak np. modernizacja kwartałów zabudowy czy potrzeby związane z budową
infrastruktury dla istniejącej dzielnicy przemysłowej, nie ma sobie równych.
Badania na próbach reprezentatywnych: ankiety, wywiady. Są dużo szybszym, tańszym, ale nie tak
dokładnym narzędziem rozpoznania. Z konieczności muszą upraszczać obraz sytuacji. Przy
odpowiedniej jakości pracy…
…)
- banki
- dostawcy i klienci
- leasing, franchising, venture capital
⇒ zasoby fizyczne
⇒ zasoby technologiczne
⇒ zasoby ludzkie
⇒ tradycje i kultura przedsiębiorczości
tworzenie klimatu przedsiębiorczości
rozwijanie powiązań, współpracy, partnerstwa.
Łatwo zauważyć, że lista ta odwołuje
się raczej do „przedsiębiorczości” niż do
„przedsiębiorstw”. Odwołuje się do firm i do potencjałów nieformalnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz