Lokalizacja wytwórni pomocniczych na placu budowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Lokalizacja wytwórni pomocniczych na placu budowy - strona 1 Lokalizacja wytwórni pomocniczych na placu budowy - strona 2

Fragment notatki:

Lokalizacja wytwórni pomocniczych na placu budowy
Materiały budowlane, półfabrykaty, prefabryka­ty itp. są transportowane do miejsc ich wbudo­wania na placu budowy ze składowisk oraz wy­twórni pomocniczych produkujących np. mie­szankę betonową, zbrojenie, deskowania itp. Na terenie nowoczesnych budów projektuje się naj­częściej wytwórnie pomocnicze przede wszyst­kim jako scentralizowane, rzadziej - jako przy-obiektowe.
Centralizacja daje istotne efekty, zwłaszcza w zakresie zwiększenia wydajności i jakości produkowanych półfabrykatów, prefabrykatów itp. elementów.
Z planowaniem zaplecza produkcyjnego budo­wy wiąże się zagadnienie wyboru lokalizacji, gdyż należy mieć na uwadze minimalizację wydatków ponoszonych na transport produk­tów wytworzonych w wytwórniach scentralizo­wanych.
Przy rozpatrywaniu różnych wariantów roz­mieszczenia zaplecza produkcyjnego budowy za najlepszy można uznać ten, w którym udział transportu materiałów, elementów, półfabryka­tów i prefabrykatów będzie najmniejszy. Przy wyznaczaniu lokalizacji należy ponadto kiero­wać się następującymi zasadami:
— obiekty i urządzenia zaplecza produkcyjne­go powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby nie przeszadzaly w późniejszym wznosze­niu budowli zarówno naziemnych, jak i pod­ziemnych;
— powinien być zapewniony wygodny dojazd do zaplecza produkcyjnego i materiałowego, za­równo w celu dowożenia surowców, jak i od­wożenia gotowych efektów produkcji; dlatego położenie wymienionych elementów zagospo­darowania placu budowy powinno być wyzna­czone przed zaprojektowaniem tras komunika­cyjnych transportu wewnętrznego, co umożliwi przyjęcie sieci dróg uwzględniających lokaliza­cję nie tylko realizowanych obiektów stałych, lecz także użytkowanie składowisk materiałów budowlanych oraz urządzeń zaplecza produk­cyjnego;
— przy rozmieszczaniu urządzeń zaplecza pro­dukcyjnego należy dążyć, aby w celu uniknięcia kolizji drogi dowozu surowców i wywozu goto­wych produktów nie przecinały się.
Istnieje wiele metod umożliwiających wyzna­czenie optymalnej lokalizacji wytwórni pomoc­niczych na placu budowy. Najprostszą z nich, która może być zastosowana do rozwiązania te­go zagadnienia, jest wykreślna metoda wielo-boku sznurowego.
Opis tej metody można znaleźć m.in. w pra­cach [3], [4], [6].
Wspomniana metoda graficzna, jak i inne spo­soby wyznaczania lokalizacji są szczególnie przydatne podczas projektowania zagospodaro­wania placu budowy. W wielu jednak przy­padkach usytuowanie wytwórni pomocniczych można, z wystarczającą dokładnością, wyzna­czyć w inny, nieskomplikowany sposób. I tak:
— jeżeli występują dwa punkty o zróżnicowa­nym zapotrzebowaniu na produkty danej bazy, to należy lokalizować tę bazę w pobliżu punktu, który charakteryzuje się większym zapotrzebo­waniem; ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz