Lokalizacja ognisk pożarowych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Lokalizacja ognisk pożarowych - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Lokalizacja ognisk pożarowych na podstawie kierunków przepływu gazów pożarowych
Przy zgodnym działaniu depresji pożaru w prądzie głównym ze spiętrzeniem wentylatora głównego, tzn. przy wznoszącym przewietrzaniu kopalni, zarówno przy prostych, jak i odwróconych prądach bocznych, ogniska pożaru należy szukać w prądzie głównym. W przypadku przewietrzania kopalni prądami schodzącymi proste kierunki prądów w bocznicach wchodzących w skład prądu głównego występują tylko wówczas, gdy depresje cieplne w bocznicach, którymi płyną gazy pożarowe, są mniejsze od odpowiednich spadków potencjału aerodynamicznego. W przeciwnym razie dochodzi do odwrócenia prądów w tych bocznicach. Obecnie kopalnie o dużym zagrożeniu pożarami podziemnymi w coraz szerszym zakresie są wyposażone w czujniki rejestrujące prędkość, kierunek przepływu powietrza oraz skład gazów płynących wyrobiskami. Do wykrywania ognisk pożarowych znajdują zastosowanie przede wszystkim czujniki tlenku węgla. Tak zwane cometria z anenometrią automatyczną umożliwiają ustalenie bocznic sieci, w których występują dymy (gazy) pożarowe. 9.2. Praktyczne sposoby poszukiwania ognisk pożarowych
Czas zauważenia pożaru ma decydujące znaczenie w prowadzeniu akcji przeciwpożarowej. Gdy pożar jest dostatecznie wcześnie zauważony, wówczas na ogół udaje się dojść blisko do jego ogniska i ugasić je bezpośrednio dostępnymi środkami gaśniczymi. Gdy nie ma zaburzeń kierunków prądu powietrza w kopalni i ognisko pożaru jest jeszcze słabo rozwinięte, miejsce pożaru odszukuje się zazwyczaj na podstawie zapachu gazów pożarowych lub występowania słabego dymu. Jeśli sieć wentylacyjna kopalni jest zadymiona, to poszukiwanie ogniska pożaru prowadzą zastępy ratownicze. Sposób poszukiwania ogniska zależy od od sposobu przewietrzania kopalni (wentylacja wznosząca czy też schodząca). Przy PRZEWIETRZANIU WZNOSZĄCYM, zgodnie z teorią W. Budryka , obowiązują następujące zasady: 1.Gdy po zamknięciu przez ratowników tamy (np.bezpieczeństwa) w bocznicy, którą dymy płyną do wyrobisk górniczych zostanie usunięte zadymienie bocznicy, z której dymy wypływają, wówczas pożaru należy szukać w tym kierunku dokąd dymy podążają. 2. Jeśli przez zamknięcie tamy spowodujemy skierowanie dymów do wyrobiska, w którym znajduje się zastęp ratowniczy, będzie to oznaczać, że znajdujemy się poza ogniskiem pożaru, przy czym należy niezwłocznie otworzyć tę tamę i idąc inną drogą poszukiwać ogniska pożaru w tym kierunku skąd dymy wypływają. 3. Jeżeli przez zamknięcie tamy kierunek dymów w żadnej bocznicy nie ulegnie zmianie, świadczy to o tym, że ratownicy znajdują się w wyrobisku, w którym prąd powietrza uległ odwróceniu, wówczas ogniska pożaru należy szukać w tym kierunku dokąd płyną dymy z bocznicy odwróconej.

(…)

….
Stwierdzono, ze najwięcej katastrof pożarowych wystąpiło w kopalniach wyposażonych w wentylatory o spiętrzeniach poniżej 785 J/m3 (80 mm słupa wody). Wartość tę przyjęto w polskich kopalniach jako najmniejszą dla wentylatorów głównego przewietrzania. Zbyt duże spiętrzenia wentylatorów głównych, jak już wspomniano, sprzyjają powstaniu pożarów endogenicz­nych. Jest oczywiste, że konieczne jest przyznanie…
…).
Nowsze badania wykazały, że zagrożenie od danego prądu powietrznego zależy od dysypacji mocy w tym prądzie, przy czym im mniej­sza jest dysypacja mocy, tym zagrożenie jest większe.
W przypadku pasywnej sieci wentylacyjnej tj. sieci, w której gęstość powietrza jest wielkością niezmienną ρn= idem = 1,20 kg/m3, dysypację mo­cy Nf oblicza się ze wzoru:
(9.2)
gdzie:
lf - dysypacja energii w bocznicy  sieci, J/m3,
V - strumień objętości powietrza w obranym przekroju tej bocznicy, m3/s,
Rf - opór właściwy tejże bocznicy sieci, kg/m7.
Dyspozycję mocy bocznic aktywnych wyznacza się z zależności
(9.3)
gdzie:
Rn - opór normalny bocznicy  sieci, kg/m7,
Vn - strumień objętości normalnej powietrza, m3/s.
Gdy zna się opór właściwy Rf bocznicy  sieci oraz średnią gęstość ρm powietrza w tej bocznicy, można wyznaczyć opór normalny Rn tejże boczni­cy korzystając ze wzoru:
(9.4)
Strumień objętości powietrza Vn natomiast, wyznacza się z zależności
(9.5)
gdzie:
ρ(s) - gęstość powietrza w przekroju poprzecznym o współrzędnej bieżącej (s) bocznicy  sieci wentylacyjnej, kg/m3,
V(s) - strumień objętości powietrza w tym przekroju.
Występowanie dostatecznie dużych dysypacji mocy w poszczególnych bo­cznicach sieci…
…, bądź też - jeśli takiej tamy nie ma - budując tamę T np.. z płótna wentylacyjnego. Po wykonaniu tej czynności następuje przywrócenie pierwotnego kierunku przepływu powietrza w bocznicy. Im większa będzie szczelność tamy, tym szybciej i łatwiej prąd powietrza w bocznicy uzyska swój pierwotny przepływ. Następnie zamyka się na początku lub na końcu bocznicy oddymionej tamę t. Tama ta pozostaje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz