Logika - Znak

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 6783
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logika - Znak - strona 1 Logika - Znak - strona 2 Logika - Znak - strona 3

Fragment notatki:

Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: zdanie, funktor, nazwa, treść nazwy, zakres nazwy, definicje, definicja realna i nominalna, język, cechy języka, funkcje języka, rodzaje kodów, warunki zachodzenia komunikacji, błędy językowe, logika formalna, alternatywa, implikacja, koniunkcja, równoważność, prawa logiki z dwiema zmiennymi zdaniowymi,. Notatka dotyczy również zagadnień takich jak: prawo negowania koniunkcji, prawo negowania alternatywy nierozłącznej, prawo negowania implikacji, prawo sposobu ustanawiającego przez ustanowienie, tryb obalający przez obalenie, prawa logiki z 3 zmiennymi zdaniowymi, prawo transpozycji złożonej, prawo sylogizmu hipotetycznego, logika kwantyfikatorów, prawo negowania kwantyfikatora dużego, prawo negowania kwantyfikatora małego. Notatka porusza również zagadnienia takie jak: prawo zastępowania kwantyfikatora dużego przez kwantyfikator mały, prawo zastępowania kwantyfikatora małego przez duży, prawo rozkładania kwantyfikatora dużego na koniunkcję, prawo rozkładania kwantyfikatora egzystencjalnego na koniunkcje, prawo wyprowadzenia kwantyfikatora ogólnego przed alternatywę nierozłączną, prawo rozkładania kwantyfikatora ogólnego na implikację, prawo rozkładania kwantyfikatora ogólnego na szczegółowy, sylogistyka.

Rozumienie słowa logika - rozwój etymologiczny (znaczenie słowa)
Logike - rzecz odnosząca się do mówienia i rozumienia. Rzecz mająca związek z rozumieniem Logiketechne / logikeepistene umiejętność wiedzy / znajomości / nauki / myślenia
Logike - biegłość myślenia, rozumienia (znaczenie w odniesieniu do punktu 2)
Prawidłowe posługiwanie się mówieniem, myśleniem, biegłość w tym.
Logike [gr.] → logica [łac.] → logika
Rzeczowe rozumienie logiki:
W szerszym znaczeniu obejmuje semiotykę, logikę formalną, ogólną metodologię nauk (metodologię)
W węższym znaczeniu obejmuję logikę formalną
Semiotyka:
Znaczenie etymologiczne:
Semion [gr.] - oznaka - semiotyka to nauka o znakach.
Semiotyka teoretyczna
Semiotyka praktyczna
- s. filozoficzna - bada język, jego struktury - s. językoznawcza - bada języki naturalne i ich struktury
- s. logiczna - obejmuje 3 dyscypliny
Punktem jej odniesienia jest język.
1. syntaktyka - układ, relacje pomiędzy znakami językowymi, składnia logiczna, język sam w sobie.
2. semantyka - (sema [gr.] - znak) bada relacje miedzy obiektami a znakami (relacje pomiędzy językiem a pozajęzykową rzeczywistością).
3. pragmatyka (Praga [gr.] czynność) bada relacje między znakami a nadawcą i odbiorcą.
- występuje w różnych rodzajach życia codziennego
Znak - znakiem jest to co reprezentuje coś po za nim samym. Znak jakiejś rzeczy jest inną rzeczą, która reprezentuje komuś pod pewnym względem rzecz daną. Znak zawiera substrat materialny w formie dźwięku, zapisu lub materiału tworzącego.
Podział znaku z punktu widzenia substratu materialnego: Zapis
Konkretna rzecz
Stan rzeczy
Zdanie
Zjawisko przyrodnicze
Stan psychiczny
Typy przedmiotów reprezentowanych przez znaki:
Konkretna osoba, rzecz
Stan psychiczny
Zjawisko fizyczne
Wyrażenie
Znaczenie wyrażeń
Treść przedstawiana
Relacja między znakiem a przedmiotem:
Naturalny - relacja nie jest dowolna. Ścisłe znaczenie
Konwencjonalny (umowny) - przyczynowo-skutkowy, podobieństwo, ekspresją psychiczna, częste konotacje kulturowe. Związek desygnatu ze znakiem:
Związek jednostronny - znak nie może istnieć bez desygnatu, natomiast przedmiot może istnieć bez znaku niezależnie. Pole znaczeniowe (semantyczne) znaku - kontekst w którym znak występuje Znacząc

(…)

… przez określone reguły języka np.: Kawaler jest to nieżonaty mężczyzna.
Syntetyczne - jest to zdanie, którego prawdziwość zagwarantowana jest empirycznie
Odnosi się to do wartości logicznej zdania (prawda lub fałsz) Funktor - nie jest nazwą ani zdaniem. Jest samodzielnym wyrażeniem służącym do łączenia wyrażeń.
Podział funktorów:
Ze względu na wyrażenie, które funktor łączy:
- f. nazwowy np.: ojciec i syn…
… - funktor jednozdaniowy, zdaniowy, zdaniotwórczy
- funktor zdaniotwórczy od 2 argumentów nazwowych. Funktor nazwowy wieloelementowy.
Podział funktorów w aspekcie semantycznym:
Prawdziwościowe (ekstensjonalne) - w utworzonym zdaniu wystarczy tylko uwzględnić wartość logiczną. Jedno wyrażenie zastąpione innym nie zmienia wartości. Nie prawdziwościowe (intencjonalne) - to takie, że w utworzonym zdaniu w wartości logicznej należy uwzględnić treść. Zastąpienie wyrażenia innym tego samego rodzaju może spowodować zmianę wartości logicznej zdania. ^ ­­­­­­­­konotacja P i K ­­ równoważnia P w tedy i tylko w tedy gdy K
- implikacja jeśli P to K
- negacja - funktory zdaniotwórczy zdaniowy
- alternatywa P lub K
Nazwa - w sensie sensibilijnym jest czymś samodzielnym, co w zdaniu pełni funkcję synktatyczną…
… nie pojawia się w P. Kontekstowo nazwa definiowana występuje w kontekście innych słów. Działanie racjonalne jest to działanie zgodne z uzasadnieniem wiedzy. Definicja realna i nominalna. Definicja realna - dotyczy przedmiotu i podaje jego istotną charakterystykę odpowiadając na pytanie - co to jest za przedmiot?
Definicja nominalna - wyjaśnia znaczenie danej nazwy. Jest to wyrażenie II stopnia (metajęzyk) I stopień - język przedmiotowy
II stopień - metajęzyk (podmiotowy)
III język - odnosi się do II stopnia
Błędem jest łączenie wyrażeń - paradoks kłamcy
Wskazująca (ostensywna, deiktyczna) - definicja przez wskazanie np.: klucz (wskazanie na klucz)
Język
Jest to uporządkowany system znaków wraz z regułami urywania tych znaków. Reguła składni - według reguł składniowych
Reguła uznania
Cechy języka:
W aspekcie…

- implikacja jeśli P to q
P
q
P q
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
- funktor zdaniowy od 2 argumentów zdaniowych
- koniunkcja ∧ P i q
P
q
P ∧ q 1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
- funktor zdaniowy od 2 argumentów zdaniowych
- równoważność ⇔ p wtedy i tylko wtedy, gdy q,
P
q
P ⇔ q 1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
Rachunek zdań, nazw, kwantyfikatorów odnoszą się do ustaleń tautologii. Prawa logiki zdań z 1 zmienną zdaniową
Prawo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz