Logika - wybrane zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1491
Wyświetleń: 6027
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logika - wybrane zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

Logika [logos gr.] - myśl, słowo
LOGIKA:** zespół dyscyplin naukowych, dla których przedmiotem badań jest język i czynności badawcze (zaliczamy do nich rozumowanie, definiowanie, klasyfikowanie), których to analizę prowadzi się w celu podania takich reguł posługiwania się językiem i wykonywania owych czynności, które czyniły by tę działalność możliwie najbardziej skuteczną.
**w ścisłym tego słowa znaczeniu oznacza logikę formalną - naukę o prawach wynikania
LOGIKA:
A) Semiotyka:semantyka syntaktyka pragmatyka
B) Logika formalna
C)Ogólna metodologia nauk
W skład logiki wchodzą:
A) Semiotyka - Semiotyka jest to nauka o znakach, w szczególności o znakach słownych, czyli o języku.1. Semiotyka poddaje analizie funkcje, jakie spełnia mowa, a w szczególności zajmuje się funkcją odwzorowywania rzeczywistości przez wyrażenia mowy.2. Przygotowuje aparat pojęciowy i terminologiczny niezbędny do zdania sprawy z różnego rodzaju uchybień przeciwko postulatom rzeczywistości i ścisłości wyrażania się,3. Dokonuje systematycznego przeglądu tych uchybień i wskazuje środki zaradcze przeciw nim.
W skład SEMIOTYKI wchodzą:
**semantyka - ogólnie - nauka o stosunku zachodzącym między znakami językowymi, a tym, do czego te znaki się odnoszą.
Semantyka jest to dziedzina zajmująca się analizą funkcji znaczeniowych wyrażeń mowy, a przede wszystkim związkach zachodzących między wyrażeniami mowy, a myślami, które przy ich pomocy wyrażamy oraz związkami zachodzącymi między wyrażeniami, a przedmiotami, do których te wyrażenia się odnoszą [relacje semantyczne: wyrażenie - rzecz].
**syntaktyka - ogólnie - nauka o rodzajach znaków językowych regułach poprawnego wiązania tych znaków w wyrażenia złożone
Jest to część logiki, której przedmiotem są relacje zachodzące między samymi wyrażeniami języka [relacje syntaktyczne: wyrażenie - wyrażenie]
**pragmatyka - bada ona stosunki, jakie zachodzą między znakami językowymi, a tymi którzy się owymi znakami posługują. Bada stosunki między wyrażeniami językowymi, a określonym podmiotem, który te wyrażenia wytwarza lub odbiera w postaci określonego rodzaju informacji. [relacje pragmatyczne: wyrażenie - człowiek (nadawca lub odbiorca)]
B) logika formalna - przez logikę formalną rozumie się podstawowy dział logiki, w którym bada się podstawowe formy rozumowań niezawodnych, znajdujących zastosowanie we wszystkich naukach i codziennej praktyce.
Logika formalna to dziedzina pouczająca nas o związkach zachodzących między zdaniami, a przede wszystkim o tym jak ze zdań o pewnej, określonej budowie wynikają inne zdania o pewnej określonej budowie.
C) ogólna metodologia nauk - uczy jak ze zbioru twierdzeń stworzyć naukę.
1. Zajmuje się metodami - sposobami postępowania stosowanymi w zakresie poznawania świata, a przede wszystkim sposobami uzasadniania, wskazywania prawidłowości wypowiadanych twierdzeń.


(…)

… wtedy i tylko wtedy, gdy po zastąpieniu W1 wziętym w znaczeniu Z1, przez W2 wziętym w znaczeniu Z2 z wyrażenia sensownego nadal otrzymuje się wyrażenie sensowne. Do podstawowych kategorii syntaktycznych zalicza się:
1. Zdania:
zdania
zmienne zdaniowe
funkcje zdaniowe
2. Funktory:
nazwotwórcze
zdaniotwórcze
funktorotwórcze
3. Nazwy
ZDANIA
Zdanie w sensie logicznym jest: ~wyrażenie jednoznacznie stwierdzające, na gruncie danego języka…
…, że jeżeli na miejsce zmiennych wstawimy odpowiednie stałe [zdania, nazwy] to otrzymamy zdanie w sensie logicznym.
TAUTOLOGIA - funkcja zdaniowa zawsze prawdziwa
PODZIAŁ ZDAŃ:
~zdania proste [kategoryczne] - takie wyrażenia, w których nie możemy wyróżnić mniejszej całości, która byłaby zdaniem
~zdania złożone - wyrażenia w obrębie, których możemy wyróżnić mniejszą całość, która jest zdaniem
FUNKTORY; Funktorem…
…: - pozwalają stwierdzić wartość logiczną funkcji zdaniowej, gdy znamy wartość zmiennej zdaniowej.
~funktor negacji „~”; „nieprawdą jest, że”, „nie jest tak, że” [funktor od jednego argumentu zdaniowego]
p
~p
1
0
0
1
~funktor koniunkcji „ ”, „ ”; „i”, „oraz”, „ale”, „lecz”
p
q
p q
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
[koniunkcja jest prawdziwa gdy dwa argumenty są prawdziwe]
~alternatywa zwykła „v”; „lub”
p
q
p v q
1
1
1
1…
…. W tych 3 klasycznych zdaniach kategorycznych występują trzy terminy czyli 3 nazwy ogólne:
~S - termin mniejszy - to nazwa, która stanowi podmiot we wniosku ~P - termin większy - nazwa będąca orzecznikiem we wniosku
~M - termin średni - to nazwa, która występuje w obydwu przesłankach, a nie występuje we wniosku. Przesłanka mniejsza - przesłanka, w której występuje termin mniejszy - S…
…, które w zdaniach o postaci A jest B mogą być podstawione za zmienną A lub zmienną B
DESYGNAT NAZWY - jest to przedmiot, o którym zgodnie z prawdą daną nazwę możemy orzekać [przedmiot, który przy pomocy danej nazwy jest orzekany]
ZAKRES NAZWY: - zbiór wszystkich istniejących desygnatów danej nazwy;
TREŚĆ NAZWY: - zbiór tych cech, które musi posiadać przedmiot, aby można było zaliczyć go do danej grupy przedmiotów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz