Liberalizm- wypracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3941
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Liberalizm- wypracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Wypracowanie napisane w ramach przedmiotu Historia instytucji politycznych.

W wypracowaniu możemy znaleźć: historyczne początki liberalizmu, idee: wolności, indywidualizmu, państwa prawa, równości, społeczeństwa, wolnego rynku, zmiany społecznej, informacje na temat władzy sądowniczej oraz wykonawczej w USA.

Praca zawiera bibliografię oraz przypisy.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach
Kierunek : Politologia
I rok II
Temat: Państwo Liberalne
Historyczne początki liberalizmu określić można na wiek XVII. Wyłanianie się idei liberalnych miało charakter stopniowy i stanowiło proces związany z przemianami politycznymi i społecznymi. Ogólnie wyznaczane jest kilka czynników, które przyczyniły się do rozwoju myśli liberalnej: reformacja i wojny religijne, po których wyłaniały się zasady tolerancji i wolności sumienia; stopniowe redukowanie władzy królewskiej i ustanawianie ustrojów konstytucyjnych; zmiany znoszące lub ograniczające feudalne stosunki społeczne. Współczesne państwo powinno dbać o zagwarantowanie równej wolności wśród obywateli. Ostatecznym celem wolności jest przyczynienie się do rozwoju jednostki.
Podstawowym podmiotem wolności jest oczywiście jednostka. To jej swobody i potrzeby powinny być stawiane na pierwszym miejscu i zdaniem państwa jest ochrona tych jednostkowych swobód. Niemniej jednak, państwo powinno w jak najmniejszym stopniu angażować się w sferę działania jednostek. Liberalizm na pierwszym planie stawia człowieka-jednostkę wydobytego z tłumu. Człowiek-indywiduum jest wartością niepodzielną i autonomiczną.
Przyzwolenie na rządzenie mają tylko te organy państwa, które realizują te funkcje. Władza powinna być ograniczana stosownymi mechanizmami i procedurami zawartymi w konstytucji politycznej, kładącej jak największy nacisk na wolność, prawa i swobody jednostek, oraz określające metody ich ochrony przed nadużyciami władzy. Demokracja stwarza najlepsze warunki istnienia takiego wolnościowego ustroju, ale nie może stać się instrumentem tyranii większości - zjawiska, którego tak obawiali się wcześni liberałowie. Sformułowanie „państwo liberalne” wskazuje na jego wolnościowy charakter.
Liberalizm to również poszanowanie odmienności, tolerancja wobec innego, przede wszystkim zaś uznanie godności człowieka. Wymienione cechy przekładają się liberalne wizje społeczeństwa: otwartego i tolerancyjnego, opartego na zasadzie pluralizmu, która jest potwierdzeniem jednostkowej różnorodności. Nie można jednak zapominać, iż społeczeństwo nie powinno przybierać charakteru „kolektywistycznego” i konformistycznego - nie powinno ograniczać jednostek, wtłaczając ich w grupowe schematy. Jest to zaprzeczenie ideału jednostkowej wolności i tożsamości oraz liberalnie rozumianego pluralizmu.


(…)

…, tak aby z natury wolny człowiek nie był zmuszony do życia w warunkach stale zagrażających jego prawom, a więc w warunkach nienaturalnych. Konstrukcja państwa liberalnego uwzględnia postulat maksymalizacji wolności w życiu społecznym i politycznym. Granice maksymalnej wolności społecznej w relacji jednostki ze wspólnotowymi przejawami życia społecznego oraz z drugą jednostką wyznaczył John Stuart Mill w dwóch…
… ze wstępu i siedmiu artykułów. Na przestrzeni lat dopisano do niej jeszcze 27 poprawek. Pierwsze dziesięć z nich zwane jest Kartą Praw Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. United States Bill
of Rights). Weszły one w życie już w 1791 roku. Ostatnia jak dotąd poprawka weszła w życie w 1992 roku, chociaż co ciekawe zaproponowana została wraz z Kartą Praw, przeszło 200 lat wcześniej. Dwie najważniejsze zasady…
…, zdrowia, wolności i własności prywatnej. W tym celu państwo powinno mieć odpowiednie organy: sprawną policję, niezależny wymiar sprawiedliwości, a także inne służby, takie jak: straż pożarna, obrona cywilna, służba więzienna. Adam Smith jako drugi obowiązek panującego wymienia ochronę „każdego członka społeczeństwa przed niesprawiedliwością i uciskiem ze strony współobywateli oraz z ustanowieniem…
… wartości staje po stronie praw jednostki, a przeciw roszczeniom grupowym.
Ważną funkcją społeczeństwa obywatelskiego jest to, iż przeciwstawia się państwu. Nie zmienia to faktu, że w praktyce dla jego rozwoju konieczne jest wsparcie instytucji państwowych. Demokracja liberalna, rządy prawa, konstytucyjne swobody i niezależne sądownictwo wspomagają proces kształtowania społeczeństwa obywatelskiego…
… składała się z trzech części: pierwsza mówiła o prawach przyrodzonych człowieka (pojawia się tu po raz pierwszy pojęcie suwerenności ludu), druga wskazywała na nadużycia metropolii, a trzecia była właściwą deklaracją zerwania wszelkich stosunków z metropolią. Wśród twórców deklaracji wymienia się trzy nazwiska: Adams, Jefferson i Franklin. Podstaw ideowych można szukać u Tomasza Morusa, Hobbesa, Locke'a…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz