leasing - omówienie - factoring

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
leasing - omówienie -  factoring - strona 1 leasing - omówienie -  factoring - strona 2 leasing - omówienie -  factoring - strona 3

Fragment notatki:

Na czym polega różnica między factoringiem a leasingiem.
Factoring (faktoring)- Faktoring jest formą finansowania krótkoterminowego dla podmiotów udzielających tzw. kredytów kupieckich, czyli stosujących odroczone terminy płatności wobec swoich odbiorców. Dla zachowania płynności finansowej podmioty muszą uzyskać wydłużone terminy płatności od swoich dostawców, aby rotacja należności i zobowiązań utrzymywała się na stałym poziomie. Problem powstaje w sytuacji, gdy podmiot musi stosować kredyt kupiecki wobec swoich odbiorców, ale jednocześnie jego dostawca nie udziela mu takiego kredytu. Istota faktoringu polega na sprzedaży wierzytelności za określoną cenę przez dostawców towarów lub usług na rzecz faktora (tj. banku lub innej wyspecjalizowanej jednostki finansowej). W stosunku prawnym faktoringu występują trzy podmioty prawne: faktorant - dostawca towarów lub usług, który dokonuje sprzedaży przysługującej mu wierzytelności wobec dłużnika, dłużnik - odbiorca towarów lub usług zobowiązany do zapłaty, faktor -wyspecjalizowana instytucja finansowa- bank, firma factoringowa, osoba fizyczna świadcząca zawodowo usługi factoringu.
[Faktoring polega na nabywaniu przez wyspecjalizowane instytucje faktoringowe
(faktorów) w ciągu długiego czasu krótkoterminowych wierzytelności
dostawców towarów lub usług (faktorantów) i świadczeniu na ich rzecz dodatkowych
usług związanych z przelewem wierzytelności.]
Leasing jest nowoczesną i efektywną ekonomicznie formą finansowania inwestycji, nie wymagającą angażowania dużych środków własnych. Przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych. Leasing umożliwia wliczenie całego płaconego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w koszty uzyskania przychodu, co daje możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem. Leasing różnego rodzaju dóbr i usług pojawił się jako szansa na pozyskanie nowych technologii, których zdobywanie drogą dotychczasową (kredyt, środki własne) przysparzało wiele problemów natury fiskalnej. Leasing jest najprostszą i najszybszą metodą finansowania zamierzonych inwestycji. Olbrzymie korzyści płynące z leasingu sprawiają, że jest to właściwa i dobra droga do pomnażania swoich zysków i utrwalania swojej pozycji na rynku. Obecna dynamika rozwoju sprawia, że ta forma świadczenia usług na swoją szansę rozwoju i rokuje wysoką rentowność takich przedsięwzięć.
Rodzaje leasingu.
Biorąc pod uwagę liczbę stron biorących udział w transakcji leasingowej wyróżnia się:
leasing bezpośredni (gdy producent zawiera umowę bezpośrednio z użytkownikiem)
leasing pośredni (w transakcji uczestniczą więcej niż dwie strony, tzn. między producentem a użytkownikiem występuje wyspecjalizowane przedsiębiorstwo leasingowe).


(…)

… po zakończeniu umowy, za określoną z góry wartość końcową powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT).
Leasing operacyjny natomiast jest to leasing nie będący leasingiem finansowym. Składniki aktywów będące przedmiotem leasingu wykazuje w swym bilansie finansujący i amortyzuje je z zachowaniem zwykłych zasad (najczęściej liniowo). Amortyzacja stanowi koszt dla finansującego. Przychody z tytułu opłat…
… jako leasing kapitałowy. W konsekwencji tych nowelizacji leasing operacyjny jest dla korzystającego zobowiązaniem bilansowym.
Leasing finansowy (kapitałowy) -polega na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością Finansującego, amortyzuje go Korzystający, natomiast przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie. Firma zwiększa więc wartość…
… dla celów podatku VAT rozliczany jest tak jak leasing operacyjny. W przypadku leasingu finansowego podatek VAT od rat leasingowych jest płatny z góry za cały okres trwania umowy leasingu (zazwyczaj w ciągu 7 dni po odbiorze przedmiotu leasingu), inaczej niż w leasingu operacyjnym gdzie podatek VAT jest płatny z każdą ratą leasingową.
Leasing finansowy to umowa leasingowa, na mocy której następuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz