Kultura organizacyjna i tożsamość organizacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura organizacyjna i tożsamość organizacji - strona 1 Kultura organizacyjna i tożsamość organizacji - strona 2 Kultura organizacyjna i tożsamość organizacji - strona 3

Fragment notatki:


Zarządzanie(część IV)    Kultura organizacyjna i tożsamość organizacji    Kultura  organizacyjna-   normy  społeczne  i  systemy  wartości  stymulujące  pracowników,  właściwy  klimat  organizacyjny,  sposób  zarządzania,  podzielane  znaczenia  i  symbole,  schematy  poznawcze,  wymogi  zachowania;  polega  ona  na  niepisanych,  często  podświadomych,  zasadach  które  wypełniają  przestrzeń  między  pisanymi  regułami  a  rzeczywistością;  system  wzorów  myślenia  i  działania,  które  są  utrwalone  w  środowisku  społecznym organizacji i mają znaczenie dla realizacji jej formalnych celów.    Trzy poziomy kultury organizacyjnej:     widoczny, uświadomiony - artefakty i twory kulturowe, widoczne wzory zachowania,  symbole, ceremonie,     częściowo widoczny i uświadomiony - normy i wartości, zakazy i ideologie, wytyczne  zachowań,     niewidoczny,  zwykle  nieuświadomiony  -  stosunek  do  otoczenia  i  rzeczywistości,  natura ludzka i stosunki międzyludzkie, aktywność.     Do głównych funkcji kultury organizacyjnej należy zaliczyć:   1.  umożliwienie  zrozumienia  misji  i  strategii  organizacji  oraz  identyfikacji  podstawowego celu organizacji przez uczestników,   2.  umożliwienie integracji uczestników,   3.  umożliwienie  integracji  wokół  środków  przyjętych  dla  realizacji  celów  firmy  oraz  zwiększenie zaangażowania pracowników,   4.  umożliwienie stosowania jednolitych sposobów pomiaru i kryteriów oceny efektów,   5.  umożliwienie  polepszenia  sposobów  działania  i  przeformułowania  celów,  jeśli  potrzebna jest zmiana,   6.  oferowanie wspólnego języka i aparatu pojęciowego,   7.  definiowanie  granic  grupy,  kryteriów  przyjęcia  i  odrzucenia,  umożliwienie  kształto- wania granic między grupami,   8.  wyznaczanie  zasad  władzy  i  kryteriów  statusu,  umożliwienie  unikania  konfliktów  na  tle władzy, negatywnych emocji, agresywnych działań,   9.  określenie sposobu uzyskania autorytetu,   10. określenie  jak  i  kiedy  można  krytykować  osoby  sprawujące  władzę,  ich  decyzje  i  propozycje.     Podstawowymi cechami charakterystycznymi kultury organizacyjnej są:     podświadomość i bezrefleksyjność, z jaką ludzie przyjmują wzorce kulturowe i stosują  się do nich: reakcje kulturowe cechuje automatyzm i tworzenie stereotypów     wielopoziomowość i wielopłaszczyznowość;     sprzężenia zwrotne między kulturą organizacyjną a jej determinantami.       Kultura organizacyjna nie jest niezmienna a wręcz przeciwnie zależy ona od wielu czynników 

(…)

…,
modele)
pracownika,
nazywając
je
umownie
teorią
X
i
teorią
Y.
-Teoria X – Przeciętny człowiek ma wrodzoną niechęć do pracy i będzie jej unikał, jak tylko
możliwe. Większość ludzi trzeba zmuszać do pracy, kontrolować, kierować nimi i grozić
karami, aby wymusić od nich wysiłem potrzebny do osiągnięcia celów organizacji. Większość
ludzi woli by nimi kierowano, chce uniknąć odpowiedzialności, ma małe…
… (stereotypy,
modele) pracownika, nazywając je umownie teorią X i teorią Y.
-Teoria X – Przeciętny człowiek ma wrodzoną niechęć do pracy i będzie jej unikał, jak tylko
możliwe. Większość ludzi trzeba zmuszać do pracy, kontrolować, kierować nimi i grozić
karami, aby wymusić od nich wysiłem potrzebny do osiągnięcia celów organizacji. Większość
ludzi woli by nimi kierowano, chce uniknąć odpowiedzialności…
… sposobem samorealizacji w życiu pracownika.
To, co motywuje do pracy to przede wszystkim pieniądze, uznanie i informacja zwrotna na
temat wykonanej pracy. Pracodawca powinien nagradzać za wiedzę, umiejętności,
kompetencje i starania. Im bardziej będzie doceniał pracowników, tym bardziej
zmotywowany będzie miał zespół.
MOTYWACJA to proces regulujący zachowania człowieka tak, aby można było osiągnąć…
… są uwzględniane, a nienarzucane z góry. Perswazja pozbawiona
jest elementu nakazu. Odwołuje się do motywacji wewnętrznej. Ma charakter emocjonalny
lub racjonalny. Kryterium wyboru środka lub środków motywacyjnych powinna być zawsze
skuteczność oddziaływania motywacyjnego.
Nagrody i system karania
Nagrody są bardzo skutecznym środkiem motywowania. Menadżer powinien zrozumieć sile
nagród. Są kierownicy…
… osób osiągających mierne wyniki w pracy
jest wzmacniane poprzez osiągane
Zgodnie z piątą zasadą strukturalizowania warunków nagradzania menedżer powinien
informować podwładnych o tym, jaki rodzaj zachowań w środowisku pracy prowadzi do
pożądanych nagród. Pracownik, który zna standardy wykonania pracy, posiada system
zinternalizowanej informacji zwrotnej pozwalającej mu na autoocenę własnego poziomu…
… rozwiązania.
grupa nieformalna albo grupa interesu - grupa stworzona przez członków dla
realizacji celów, które nie muszą mieć związku z celami organizacji; jej horyzont
czasowy jest nieokreślony.
 zespół - jest specjalistyczną formą grupy zadaniowej, jest to grupa pracowników
funkcjonująca jako wyodrębniona jednostka, często przy niewielkim zakresie nadzoru
lub jego braku, do wykonywania funkcji i działań związanych z pracą.
Rodzaje grup nieformalnych
Cechy grup nieformalnych:
 tworzą się spontanicznie, bez stosowania procedur i formalności
 nie mają sformalizowanej struktury
 nie posiadają wewnętrznych przepisów prawnych
 opierają się na wewnętrznych relacjach pomiędzy członkami
 tworzą się za względu na wspólne zainteresowania, sposób spędzania czasu lub
poglądy
Przykłady grup nieformalnych…
… socjologiczno – psychologiczny, a w jego ramach:
a) szkoła stosunków międzyludzkich, tzw. Human Relations
b) szkoła behawioralna
Szkoła procesu zarządzania: badań operacyjnych i teorii decyzji
Podejście systemowe
Podejście sytuacyjne
Podejście Społeczno-Polityczne
Podejście Ekonomiczne, a w jego ramach:
a) Klasyczna Teoria Ekonomiczna
b) Analityczne Podejście Ekonomiczne
c) Instytucjonalne Podejście…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz