Kultura jako wyróźnik człowieka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1785
Wyświetleń: 5180
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura jako wyróźnik człowieka - strona 1 Kultura jako wyróźnik człowieka - strona 2 Kultura jako wyróźnik człowieka - strona 3

Fragment notatki:

Wyróżnikiem człowieka, nazywamy taką cechę, która byłaby właściwa tylko jemu.

Zajmowało i zajmuje się tym wielu filozofów. Jedni uważają ,że jest on zwierzęciem społecznym, inni że potrafi używać narzędzi, inni że jest istotą posługującą się symbolem. Kłosowska - wszystkie te cechy można połączyć i uogólnić twierdząc, że człowiek jest twórca i uczestnikiem kultury.
Rozwinięty mózg umożliwia człowiekowi tworzenie kultury, co odróżnia go od świata zwierzęcego.


KULTURA (z łac. cultus agri -uprawa ziemi, cultura -uprawa roli) - wszystko co jest stworzone przez człowieka, co jest przez niego nabywane przez uczenie się i przekazywanie innym ludziom, a także następnym pokoleniom w drodze informacji pozagenetycznej; wszystko co nie wyrasta samoistnie z przyrody, lecz powstaje dzięki pracy człowieka; wytwory danej refleksji i działalności człowieka.

Kultura rozumiana jako wyróżnik człowieka ma bardzo szeroki zakres, jest tworem specyficznie ludzkim. Kunicki-Goldfinger - kultura jest narzędziem poznania i opanowania świata przez człowieka protokultura - kultura, która jest rezultatem uczenia się oraz pozagenetycznego przekazu informacji (również w świecie zwierzęcym, w postaci zalążkowej)


CHARAKTERYSTYKA KULTURY JAKO ATRYBUT CZŁOWIEKA
Kultura jako atrybut człowieka - 4 punkty:
1. Kultura obejmuje całość życia człowieka. Wszystkimi czynnościami i zachowaniami reguluje kultura , np. jedzenie. W kulturze ważniejsze jest to jak się je, lub czym się je, a nie to co się je.
2. Pojęcie tak rozumianej kultury nie ma charakteru wartościowego . Kulturą nie jest to, co dobre, szlachetne, piękne, ale wszystko jest dziełem człowieka. W rezultacie o żadnym człowieku nie można powiedzieć, że jest bez kultury - praktyki budzące oburzenie nie świadczą o braku kultury, ale że kultura tego człowieka nam się nie podoba.
3. Kultura jest tworem zbiorowym, nie indywidualnym. Powstaje i rozwija się ona w wyniku kontaktów miedzy osobnikami przekazującymi sobie różne informacje i uczącymi się od siebie nawzajem, jak reagować i zachowywać się w rozmaitych okolicznościach. Kulturą jako zbiorowym tworem można interesować się na dwa sposoby: a) Zobiektywizowany system , czymś zewnętrznym w stosunku do ludzi, którzy ją stworzyli. b) Proces tworzenia kultury , uwagę kieruje się na to jak ludzie, w toku swego istnienia wynajdują nowe sposoby myślenia i działanie zarówno w stosunkach wzajemnych jak i w stosunku do przyrody, która ich otacza i tym sposobem produkują kulturę - Carrithers
4. Kultura narasta i przekształca się w czasie - skumulowane doświadczenie przekazywane z pokolenia na pokolenie w drodze genetycznego dziedziczenia; świadomość naszego istnienia w czasie, przeszłością i jej utrwalaniem
(...)

Socjologia - przedmiotem zainteresowania socjologów kulturą jest kultura symboliczna i jej związki z życiem zbiorowym ludzi:

 • systemy wartości i ich zróżnicowanie społeczne
 • style życia, ich społ. zróżnicowanie i przemiany
 • zbiorowości o własnej subkulturze
 • jako system komunikowania się Podejście socjologiczne do zjawisk kultury - dwie odmienne perspektywy:
 • perspektywa zróżnicowania społecznego - zainteresowanie związkami wzorów zachowania się itp. z miejscem w hierarchii społ.
 • perspektywa spójności grupy - widoczna w kulturze narodowej
 • kanon kultury narodowej - zespół dzieł artystycznych itd., których znajomość uważana jest za obowiązkowa w danej kulturze, wpajana w procesie kultaryzacji

Drogi przekazu kultury:

 • układ bezpośrednich stosunków społecznych - społeczeństwa…
 • … sankcje nieformalne, na przykładzie kary, która jest bardziej dotkliwa niż duże, ostre kary formalne.

Wielość kultur i relatywizm kulturowy
Podział na różne kultury jest pochodną podziałów na odrębne zbiorowości ludzkie - realizacja sobie właściwych zachowań, wzorców, zgodnych z doświadczeniem kulturalno-społecznym.

Kryteria rozgraniczenia kultury zbiorowości ludzkich:

stosunek subkultury do kultury szerszego społ.:
a) wariant szerszej kultury - dostosowanie do warunków życia, pracy b) programowa negacja wartości, norm i wzorców (kontrkultura, kultura alternatywna) (...)

Kultura dominująca - kultura większości danego społ.

 • naturalna jest dla nas kultura, w której się wychowaliśmy
 • etnocentryzm - skłonność…(...), można wskazywać podobieństwa i różnice, ale bez wartościowania
 • 3. jako teoria i filozofia człowieka - człowiek jest wytworem kultury, wyłącznie ona go kształtuje
 • 4. jako relatywizm wartości - nie ma wartości uniwersalnych, wszystkie są produktem kultur, są rozumiane w ich kontekście DZIEDZINY KULTURY
 • kultura społeczeństwa pierwotnego - sfery życia społecznego się przenikały - badanie całościowe konieczne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz