Kubatura

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kubatura - strona 1 Kubatura - strona 2

Fragment notatki:

Kubatura
Zasady obliczeń
Kubatura brutto budynku jest obliczana ja­ko objętość przestrzeni utworzonej przez po­wierzchnie zewnętrzne elementów ograniczają­cych. Rozróżnia się:
a) kubaturę brutto budynków lub ich części za­mkniętych i przekrytych ze wszystkich stron,
b) kubaturę brutto tych części budynków, któ­re nie są zamknięte do pełnej wysokości ze wszystkich stron, lecz są przekryte,
c) kubaturę brutto budynków i tych ich części, które są ograniczone przez takie elementy jak np. balustrady, deski czołowe okapu, poręcze, lecz nie są przekryte.
Kubatura netto budynku jest obliczana jako ob­jętość utworzona przez powierzchnie wewnętrz­ne elementów ograniczających. Kubaturę podaje się w m3, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podstawą do obliczania kubatury są powierzch­nie określone zgodnie z p. 3.6.2.1 i wysokości nad tymi powierzchniami (np. wysokość budyn­ku, kondygnacji, pomieszczenia, elementów za­mykających).
Wnęki i pilastry wykonane do celów konstruk­cyjnych lub estetycznych, wyprofilowania i inne drugorzędne elementy (np. schody zewnętrzne, zewnętrzne rampy i pochylnie, zadaszenia, mar­kizy, poziome osłony przeciwsłoneczne, wysu­nięte części dachu, kominy dachowe, urządzenia uliczne) nie są uwzględniane przy obliczaniu kubatury.
Kubatura brutto budynków lub części budynków zamkniętych i przekrytych ze wszystkich stron
Kubatura brutto budynków lub części budyn­ków zamkniętych i przekrytych ze wszyst­kich stron, jeżeli nie jest obliczana zgodnie z p.3.6.3.1., jest iloczynem całkowitej powierz­chni kondygnacji budynku i odpowiedniej wy­sokości.
Odpowiednie wysokości to: a) dla powierzchni kondygnacji znajdujących się poniżej poziomu terenu odległość między dolną powierzchnią konstrukcji, na której opiera się podłoga, a górną powierzchnią stropu kondy­gnacji powyżej (uwaga: fundamenty oraz war­stwy podkładowe pod konstrukcją nośną podło­gi nie są wliczane);
b) dla powierzchni kondygnacji powtarzalnych znajdujących się powyżej poziomu terenu od­ległość między odpowiadającymi sobie po­wierzchniami górnego i dolnego stropu;
c) dla powierzchni kondygnacji, której górny strop jest dachem lub tarasem (np. kondygna­cja poniżej kondygnacji z otwartą przestrzenią, poddasze), odległość między powierzchnią pod­łogi a powierzchnią dachu lub tarasu;
d) dla powierzchni kondygnacji, której dolny strop jest obudową budynku (np. kondygnacja powyżej kondygnacji z otwartą przestrzenią), odległość między zewnętrzną płaszczyzną stro­pu dolnego a powierzchnią podłogi kondygnacji powyżej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz