Kształtowanie się zjawiska bezrobocia w III RP- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kształtowanie się zjawiska bezrobocia w III RP- opracowanie - strona 1 Kształtowanie się zjawiska bezrobocia w III RP- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Kształtowanie się zjawiska bezrobocia w III RP.
Liczby Patrz tabela nr 13 od Stefana
Ogólnie
Wobec problemów wywołanych długookresowymi skutkami globalnego kryzysu główny akcent powinien być położony na dostosowanie zasobów kapitału ludzkiego do popytu, a jego jakości do wyzwań innowacyjnej gosp. Istotne znaczenie ma polityka ochrony miejsc pracy, między innymi uelastycznianie rynków pracy i rozwój pracy tymczasowej.
Prawo pracy i rynek pracy nie mają dostatecznej liczby instrumentów, które pozwoliłyby złagodzić skutki dekoniunktury. Charakterystyczna dla Polski niska aktywność zawodowa i obniżona skłonność do pracy niektórych grup społ.
1990-1991
Recesji towarzyszył bezprecedensowy , olbrzymi proces inflacyjny. W ślad za tym pojawiło się ogromne narastające bezrobocie (11,8%). Powodem było niedopasowanie programu stabilizacyjnego do realiów, jakie miały miejsce w Polsce.
Redukcja nadmiernego zatrudnienia przez przedsiębiorstwa. 1992-93
Tworzyły się wew. koniunkturalne przesłanki do rozwoju dostosowań aktywnych przedsiębiorstw. Dzięki nim tempo wzrostu bezrobocia, które w 1993 osiągnęło 16,4%, zostało powstrzymane. Mimo to, utrzymywał się wysoki poziom bezrobocia (16% w 1994) oraz jego niekorzystne tendencje strukturalne.
1994-98
Patrz pytanie 46
1998-2002
Utrzymujące się osłabienie dynamiki gosp (zw. z kryzysem rosyjskim) w dwóch kolejnych latach znacznie wpłynęło na pogorszenie się sytuacji na rynku pracy. Obniżenie się liczby pracujących w gospodarce narodowej i przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw było również związane ze wzrostem wydajności pracy w przemyśle.
Rozprzestrzenianie się zjawiska osłabiania się dynamiki gosp na kolejne sektory doprowadziło ponownie do eskalacji bezrobocia, które w ciagu 5 lat niemal podwoiło się, osiągając najwyższy poziom 20%. Dodatkowo do wzrostu bezrobocja przyczyniło się rosnące tempo likwidowania miejsc pracy wynikające restrukturyzacji przedsiębiorstw.
2.01.2002 przyjęta została przez RM kompleksowa strategia gospodarcza „Przedsiębiorczość- Rozwój- Praca”, która zakładała aktywizację zawodową społeczeństwa i zwiększenie zatrudnienia, a tym samym zmniejszenie zjawiska bezrobocia w Polsce. A także w celu powiązania inicjatyw prowzrostowych z redukcją bezrobocia uruchomiono program „Pierwsza praca” ukierunkowany na obniżenie kosztów pracy. Podejmowane również były inicjatywy na rzecz pobudzania przedsiębiorczości m.in. wspieranie małych i średnich przeds., preferencje podatkowe oraz dotacje dla tworzących nowe miejsca pracy, pomoc w znalezieniu pierwszej pracy itp. W ramach przedsięwzięć pakietu „Przede wszystkim przedsiębiorczość” zw z uelastycznianiem rynku pracy i obniżeniem kosztów pracy zaproponowano zmiany w kodeksie pracy i ustawach okołokodeksowych.

(…)

… zatrudnienie.
Wejście Polski do UE i włączenie jej do polityki spójności.
2008-2011
Wysokie bezrobocie spowodowane kryzysem globalnym.
W ramach uzgodnionego przez Komisję Trójstronną i uruchomionego w sierpniu Pakietu Antykryzysowego położono nacisk na uelastycznienie rynku pracy .

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz