Referat o bezrobociu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3234
Wyświetleń: 8211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Referat o bezrobociu - strona 1 Referat o bezrobociu - strona 2 Referat o bezrobociu - strona 3

Fragment notatki:


Bezrobocie Wprowadzenie Bezrobocie to jeden z najbardziej palących problemów wielu państw. Oddziałuje ono na wiele sfer, m.in.: gospodarczą, ekonomiczną i społeczną. W niniejszej pracy postaram się w ogólnym zarysie przybliżyć i scharakteryzować to zjawisko. Omówię jego rodzaje, przyczyny i skutki. Dokładniejszej analizie poddam bezrobocie w Polsce. Przedstawię proponowane metody zwalczania i zapobiegania bezrobociu.
T. Buczyńska w Makroekonomii podaje następującą definicję bezrobocia: Bezrobocie to zjawisko ekonomiczne występujące, w mniejszym lub większym stopniu, w gospodarce każdego państwa. Oznacza sytuację, w której popyt na siłę roboczą jest mniejszy od jej podaży . Innymi słowy, istnieje pewna część ludności w wieku produkcyjnym, zdolnych i przejawiających chęci do pracy, która nie może znaleźć zatrudnienia.
W świetle polskiego prawa bezrobotna jest osoba, która: jest pełnoletnia, ale nie ukończyła 60 (kobiety) bądź 65 (mężczyźni) roku życia, nie pracuje, mimo starań nie udało jej się znaleźć pracy, nie uczy się, nie posiada gruntów rolnych o powierzchni powyżej 2ha, nie pobiera na renty socjalnej lub zasiłku stałego, nie jest niepełnosprawna ani tymczasowo aresztowana, przebywa legalnie na terenie Polski.
Narzędziem statystycznym stosowanym w celu badania zmian nasilenia bezrobocia jest tak zwana stopa bezrobocia. Oblicza się ją, dzieląc liczbę osób bezrobotnych przez liczbę osób aktywnych ekonomicznie (wszystkich osób zdolnych do pracy). Najczęściej obliczając stopę bezrobocia pod uwagę bierze się liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędach Pracy, co jest łatwiejsze do wykonania, jednak nie koniecznie miarodajne, gdyż w rzeczywistości dużo więcej osób może pozostawać bez pracy.
Rodzaje bezrobocia Bezrobocie nie jest zjawiskiem jednolitym. Według tradycyjnego podziału (pod względem przyczyn i skutków bezrobocia) wyróżniamy następujące jego rodzaje:
frykcyjne - związane z przepływem pracowników. Wynika z tego, że ludzie zmieniają miejsca zamieszkania, poszukują lepszej pracy itd. Jest naturalne dla każdej gospodarki i nie stanowi dla niej zagrożenia. Najczęściej jest krótkookresowe (do 3 miesięcy).
Sezonowe - dotyczy niektórych gałęzi przemysłu, które charakteryzują się tym, że przez pewien okres w roku jest zastój produkcyjny, np. w rolnictwie. Strukturalne - wynika z niedopasowania rynku pracy do możliwości produkcyjnych potencjalnych pracowników lub na odwrót. Może też wynikać z czynników geograficznych: miejsca pracy są zlokalizowane gdzie indziej niż potencjalni pracownicy. Koniunkturalne - ma charakter cykliczny. Pojawia się wówczas, gdy następuje spadek aktywności gospodarczej, popytu i produkcji.
Wśród innych rodzajów bezrobocia warto wspomnieć również bezrobocie:

(…)

… wewnętrznej. Z tych samych powodów bezrobocie to problem, który trudno rozwiązać. Rządy zbyt mocno chcą ingerować w gospodarkę, co nie sprzyja wyjściu z kryzysu.
Bibliografia:
1. E. Kwiatkowski: Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. PWN, Warszawa 2002 2. T. Buczyńska, Makroekonomia, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa- Łódź 2000, s. 40
3. roczniki statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego
4. http…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz