Kształtowanie jakości produktów - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kształtowanie jakości produktów - wykład - strona 1 Kształtowanie jakości produktów - wykład - strona 2 Kształtowanie jakości produktów - wykład - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD I
Produkt rozpatrywany jest w aspekcie techniczno-technologicznym, w tym przypadku koncentruje się uwagę na funkcji produktu i jego wyostrzeniu.
Celem kształtowania jakości produktu i jego wyposażenia jest nadanie tym funkcjom właściwości techniczno-użytkowych, ekonomicznych a także estetycznych czyli zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości. Konsument w istocie nie nabywa samego produktu, ale sumę właściwości jaki ten produkt prezentuje.
DOBRAMI nazywamy wszystkie środki mające zdolność zaspokajania potrzeb czy wymagań ludzi. Wyróżnia się :Dobra wolne (nie tkwi w nich żadna praca ludzka) (powietrze, woda w rzece); Dobra zagospodarowane (produkty w których tkwi praca ludzka); Dobra wytwarzane przez człowieka; Dobra energetyczne wytworzone przez przetworzoną energię, jej nośniki (węgiel); Różnego rodzaju usługi (szewc, porada prawna).
WYRÓB - przedmiot materialny o określonym przeznaczeniu, powstający jako efekt świadomych działań człowieka. Inaczej - końcowy efekt procesu produkcyjnego. Dla odbiorcy wyrób może być materiałem do dalszej obróbki lub jest gotowy.
TOWARY - to wszystkie dobra ruchome, realnie istniejące, dobra rzeczowe posiadające wartość wymienną, mogące być przedmiotem handlu. Ich atrybuty to: Wartość użytkowa-zdolność do zaspokajania potrzeb; Wartość wymienna-cena.
Pojęcie towaru jest określeniem ekonomicznym i nazwą tą określa się produkt, który producent dostarcza konsumentowi w ramach wymiany handlowej.
Wg. Rutkowskiego produkt to wszystko co można zaoferować nabywcom do konsumpcji, użytkowania lub dalszego przerobu. Oprócz rzeczy fizycznych do produktów zaliczamy: wszelkiego rodzaju usługi, osoby, miejsca, organizacje, idee, czynności.
Wg, Kotlera produkt to cokolwiek co może znaleźć się na rynku, zyskać uwagę, zostać nabyte, zużyte, zostać skonsumowane.
PRODUKT najogólniej to: (podstawowe warstwy): Rdzeń produktu; Produkt rzeczywisty; Produkt poszerzony; Produkt potencjalny.
RDZEŃ PRODUKTU to jego istota i składają się na nie podstawowe korzyści, które konsument otrzymuje nabywając produkt. Zadaniem produktu jest zaspokojenie pewnych potrzeb. Na rdzeń produktu składają się: cechy funkcjonalne produktu i rozwiązania techniczne.
PRODUKT RZECZYWISTY - cechy i elementy
PRODUKT POSZERZONY- stanowią korzyści dodatkowe, kompozycja i zakres produktu poszerzonego decydują....Do tych nowych korzyści należą nowe rozwiązania techniczne, nowe zastosowanie produktu, gwarancja, rękojmia, serwis, zapewnienie instalacji zakupionych urządzeń.
PRODUKT POTENCJALNY - obejmuje wszystko co może czynić produkt bardziej atrakcyjnym i przyciągnąć nabywcę.
Produkty dzielimy na: surowce, półfabrykaty, wyroby gotowe.
Marketing klasyfikując produkty przyjmuje za punkt wyjścia specyfikację zaspokajania potrzeb i sposób dokonania zakupu.


(…)

… pracy w przedsiębiorstwie
Organizacyjne czynniki problemy organizacyjne, sterowanie jakością, kontroli jakości w przemyśle, czy odbiór jakości w przemyśle.
W Polsce ogromny wpływ ma Polski Komitet Normalizacyjny, Polski Centrum Badań i Certyfikacji, Najwyższa Izba Kontroli, organizacje gospodarcze (Krajowa izba gospodarcza, stowarzyszenie jakości ISO 9000, fundacja Polskiej Nagrody Jakości, organizacje konsumenckie), Główny Urząd Miar.
Instytuty zajmujące się jakością: Europejska Organizacja Jakości; Europejska Organizacjo do spraw badań i certyfikacji; Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, Europejski Komitet normalizacyjny.
Ocena i kontrola jakości produktów: Każdy produkt charakteryzuje się właściwościami: Fizyczne, Fizyko-chemiczne, Mikrobiologiczne, Inne.
Wynikając z zastosowania do produkcji…
… wymagania jakościowe dla produktów , oznakowania, opakowań i transportu, itd.
Obiektem normalizacji stało się zarządzanie jakością. Miedzyn. Organizacja Jakości postanowiła ujednolicić działania w dziedzinie normalizacji światowej w roku 1987 ta norm. przyjęła i zaleciła do powszechnego stosowania międzynarodową normę ISO/ESO 9000. Normy te zawierają rozwiązania dotyczące zarządzania jakości ze szczególnym…
…. Podają również wytyczne dotyczące elementów systemu jakości i zarządzania jakością.
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ.
Etap kontroli technicznej pojawił się na przełomie XVIII/XIX wieku. Została ona wyodrębniona, następnie była kontrola jakości, sterowanie jakością - następny etap, (estetyce? Kontroli jakości), zarządzanie jakością funkcjonuje w przedsiębiorstwach. Zarządzanie jakością stanowi aspekt ogółu funkcji zarządzania określający i stanowiący politykę jakości. Politykę jakości prowadzi każde przedsiębiorstwo, jest to ogół zamierzeń i celów organizacji dotyczących jakości i sposób formalny wyroby? Przez najwyższe kierownictwo. Zarządzanie jakością to wszystkie działania z zakresu zarządzania, które decydują o polityce jakości w celach … odpowiedzialności, a także w ich realizacji w ramach systemu jakości pomocą…
… określonych cech produktu w drodze od producenta do konsumenta. Wg. Polskiej Normy opakowanie klasyfikuje się jako produkt służący do ochrony wyrobów przed ...
Klasyfikacja opakowań: Rodzaj, stopień zużycia, podział opakowań wg kryteriów ekologicznych.
Funkcje opakowań: funkcje ochrony wartości użytkowej, funkcje usprawnień dystrybucji produktu i organizacji jego sprzedaży, funkcje ochrony interesów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz