KSZTAŁCENIE WIELOSTRONNE- pedagogika

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 8085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
KSZTAŁCENIE WIELOSTRONNE- pedagogika - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka w formie referat na temat: kształcenie wielostronne, zawiera takie informacje, jak: naukowe podstawy wielostronnego kształcenia, trzy rodzaje aktywności człowieka i rodzaje uczenia się, cztery drogi uczenia się, uczenie się przez przyswajanie, uczenie się poznawcze, istotne cechy uczenia się przez odkrywanie, uczenie się przez działanie, uczenie się przez przeżywanie oraz uczenie się wielostronne.


KSZTAŁCENIE WIELOSTRONNE
(W. Okoń - „Podstawy wykształcenia ogólnego” ; WSiP , W-wa 1987)
Wincenty Okoń
Wincenty Okoń (ur. 1914) - pedagog i historyk nauki , dr filozofii ; jego zainteresowania naukowe obejmują teorię procesu kształcenia , teorię problemowego nauczania - uczenia się , teorię kształcenia wielostronnego , analizę treści kształcenia ogólnego , funkcjonowanie szkoły w warunkach współczesnej cywilizacji oraz historię myśli pedagogicznej ; przedmiotem jego zainteresowań są także psychologiczne podstawy procesu uczenia się , jak również psychologia zabawy ; ważniejsze prace : Proces nauczania (1954) , Zarys dydaktyki ogólnej (1963) , U podstaw problemowego uczenia się (1964) , Podstawy wykształcenia ogólnego (1967) , O postępie pedagogicznym (1970) , Elementy dydaktyki szkoły wyższej (1971) , Słownik pedagogiczny (1975) , Nauczanie problemowe we współczesnej szkole (1975) , Szkoła współczesna - przemiany i tendencje rozwojowe (1979) , Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej (1987) , Zabawa a rzeczywistość (1987) , Rzecz o edukacji nauczycieli (1991) , Wizerunki sławnych pedagogów polskich (1993) , Nowy słownik pedagogiczny (1996) .
(na podst. : W. Okoń „Nowy słownik pedagogiczny” ; ŻAK , Warszawa 1996)
Naukowe podstawy wielostronnego kształcenia
Teoria kształcenia wielostronnego powstała w wyniku badań prowadzonych w Katedrze Dydaktyki Uniwersytetu Warszawskiego . Przedmiotem teorii jest złożony proces rozwoju człowieka dokonujący się pod wpływem kształcenia , i to nie tylko szkolnego nauczania i uczenia się . Mówiąc o rozwoju człowieka , mamy na myśli zarówno rozwój poszczególnych jednostek poddanych edukacji , jak i rozwój całego - młodego i starszego - pokolenia , w swoisty sposób wpływający na rozwój i postęp w życiu społeczeństwa .
Rozwój jest dwojako rozumiany w pedagogice i psychologii :
wyodrębnianie w ontogenezie człowieka kolejno po sobie następujących etapów , zwanych fazami rozwojowymi , w których wykształca się jakiś zespół cech , stwarzając przesłanki do kształtowania się nowych zespołów cech w następnych fazach ;
proces kierunkowych przemian w osobowości wychowanka , przebiegający od stanów prostszych i mniej doskonałych do bardziej złożonych i coraz pod jakimś względem doskonalszych .
Nowy kierunek psychologii traktuje człowieka jako harmonijnie funkcjonującą całość : poznającą , działającą i czującą , świadomą własnego „ja” i powiązaną wieloma więzami ze społeczeństwem i z kulturą . Najważniejszym argumentem przemawiającym za takim właśnie pojmowaniem człowieka jest rozumienie związku między poznaniem a moralnością jednostki ludzkiej .
J. Reykowski przyjmuje , że to , co uważa się za różne funkcje osobowości , jest w gruncie rzeczy wyrazem czynności jednego , działającego jako niepodzielna całość systemu regulacyjnego . Poziom wyższy tego systemu wiąże się z powstaniem sieci poznawczej i sieci operacyjnej .

(…)

… rzeczywistości , głównie w procesie pracy wytwarzającej nowe wartości .
Cztery drogi uczenia się
W przeszłości poglądy pedagogiczne cechowała z reguły duża jednostronność . Wyrazem tej jednostronności w dydaktyce jest m.in. : współistnienie różnych teorii doboru treści kształcenia (materializmu dydaktycznego , formalizmu , utylitaryzmu) , metod nauczania (podające czy poszukujące) , procesu nauczania…
… ; przedmiotem takim może być utwór literacki , przedstawienie teatralne , film , obraz lub rzeźba , utwór muzyczny , wydarzenie historyczne , odkrycie naukowe lub wszelki czyn ludzki , a także wspólna wycieczka lub lekcja o dominancie poznawczej ; dobór tych przedmiotów , świadczący o takim czy innym kierunku ideowym wychowania , jest sprawą dużej wagi .
Wyróżnienie tych kilku stron kształcenia prowadzi również do nowej klasyfikacji metod nauczania , która powinna opierać się na czterech głównych kategoriach metod nauczania , odpowiadających czterem sposobom uczenia się . Odpowiednim metodom towarzyszyć powinna stosowna organizacja nauczania . Podstawowy jej element - budowa lekcji - nie może , ze względu na różnice w metodach , mieć cech uniwersalnych , a więc szablonowych . Każdej kategorii metod…
… do działania . Stosunkowo najwięcej uwagi sprawie metod organizowania przeżyć poświęcają metodycy literatury . Zakładają ono , iż chcąc wywołać przeżycie dzieła literackiego , trzeba przede wszystkim stworzyć odpowiednie warunki , a więc :
wzbogacić odpowiednio doświadczenie młodzieży przez zetknięcie jej z tymi zjawiskami , które występują w utworach , w związku z tym organizować pokazy , wystawy , wycieczki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz