Ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski

note /search

Źródła prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1498

ŹRÓDŁA PRAWA Źródła prawa (FONTES IURIS): W znaczeniu materialnym - wszystkie czynniki i okoliczności, które przyczyniają się do powstania norm prawnych o określonej treści W znaczeniu formalnym - jest to zhierarchizowany zespół aktów prawnych zawierających odnośne normy i przepisy Hierarchia ak...

Definicje prawa wyznaniowego i prawa kanonicznego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 819
Wyświetleń: 1533

Definicje prawa wyznaniowego i prawa kanonicznego. Prawo kanoniczne - źródłem prawa kanonicznego jest kościół, prawo kanoniczne jest to prawo wewnętrzne kościoła katolickiego; Prawo wyznaniowe - źródłem prawa wyznaniowego jest Państwo, zespół norm wydanych przez Państwo na ścieżce legislacyjnej wła...

Konkordat w Polsce

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 280
Wyświetleń: 896

KONKORDAT W POLSCE Konkordat w Polsce - wiadomości ogólne 28 lipca 1993 roku - podpisany miedzy Stolicą Apostolską a RP Ratyfikowany 23 lutego 1998 roku, towarzyszyła temu dyskusja polityczna, społeczna 25 kwietnia 1998 roku - wszedł w życie 15 listopada 1998 r. - praktyczne wejście w życie kon...

Konkordat

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1071

KONKORDAT Konkordat ogólnie: Definicje: Instrument prawny, przy pomocy którego państwo i kościół regulują interesujące ich sprawy - robocza definicja Umowa międzynarodowa zawarta miedzy dwiema suwerennymi stronami, z których jedną jest stolica apostolska, a drugą państwo - definicja formalna, ro...

Stosunek prawa państwowego do prawa wewnętrznego kościołów i związków ...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1162

Stosunek prawa państwowego do prawa wewnętrznego kościołów i związków wyznaniowych Teoria pozaprawnej natury norm prawa wewnętrznego kościołów i zw. wyznaniowych Jej twórcą jest Marsyliusz z Padwy Teoria wpisuje się w koncepcje pozytywizmu prawniczego Jedynym źródłem prawa jest państwo, jeżeli w...

Zasady konstytucyjne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 651

ZASADY KONSTYTUCYJNE Wolność religijna w wymiarze indywidualnym i instytucjonalnym Prawo do wolności religijnej w zakresie indywidualnym: Zakres podmiotowy, indywidualny: Podmiot: osoba fizyczna Art. 53 Konstytucji z 1997r. - zakres po...