kredyty - funkcje, cechy, ich zabezpieczenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kredyty - funkcje, cechy, ich zabezpieczenie - strona 1 kredyty - funkcje, cechy, ich zabezpieczenie - strona 2 kredyty - funkcje, cechy, ich zabezpieczenie - strona 3

Fragment notatki:

Kredyt - odstąpienie przez jedną ze stron (wierzyciela) drugiej stronie (dłużnikowi) określonej wartości w pieniądzu lub w towarach, na warunkach zwrotu równowartości w określonym terminie. Przy udzielaniu kredytu wierzyciel żąda zwykle wynagrodzenia w postaci procentu.
Kredyt bankowy - umowa, w której bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie określoną kwotę środków pieniężnych, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w umówionych terminach oraz do zapłaty prowizji od przyznanego kredytu. Cechy kredytu: - charakter pieniężny( tzn. przedmiotem kredytowania są zawsze pieniądze) - zwrotność ( kredyt musi być zwrócony w ściśle określonym terminie zgodnie z umową) - celowość (bank udziela kredytu zawsze z określonym przeznaczeniem, zmiana celu wykorzystania kredytu wiąże się z wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank) - odpłatność ( kredyt jest odpłatny w dwóch aspektach: 1. prowizja od kredytu przyznanego 2. odsetki od kredytu wykorzystanego) - zabezpieczenie ( kredyt musi być zabezpieczony od jego utraty z punktu widzenia banku jest to nie osiągnięcie zysku na operacji, z punktu widzenia klientów to jest utrata części wkładów, które zostały zainwestowane w operacje kredytowe).
Kredyty bankowe pełnią następujące funkcje: - kreatywną - polega ona na tworzeniu pieniądza. Bank udzielając kredytu działa jak emitent pieniądza, bowiem kwota udzielonego kredytu jest przeznaczona na określone wydatki i działa tak jakby kredytobiorca otrzymał określoną kwotę pieniężną. - płatniczą, która umożliwia kredytobiorcy zapłacenia swoich płatności wierzycielom. - finansową - polega ona na stworzeniu możliwości sfinansowania przedsiębiorstwom ich działalności. - kontrolną - bank udziela kredytu jedynie wypłacalnym i wiarygodnym kredytobiorcom.
Zabezpieczenia kredytów: Prawo bankowe stanowi ze w celu zapewnienia zwrotu udzielonych kredytów banki mogą żądać od kredytobiorców zabezpieczenia przewidzianego prawem cywilnym i wekslowym oraz zwyczajami przyjętymi we współpracy z bankami zagranicznymi.
Bank chciałby najczęściej, aby wartość zabezpieczeń co najmniej dwukrotnie przekraczała kapitał kredytu. Wymagane przez banki zabezpieczenia kredytów mogą być bardzo zróżnicowane. Zwykle są one dzielone na dwie grupy:
Zabezpieczenia osobiste - dłużnik ponosi osobistą odpowiedzialność za spłatę długu. Oznacza to, że gwarantuje on całym swoim obecnym i przyszłym majątkiem za wywiązanie się z zobowiązań wobec banku. W sytuacji kiedy występuje więcej niż jeden wierzyciel, a majątek dłużnika jest zbyt mały dług jest dzielony odpowiednio do wartości wierzytelności. Do zabezpieczeń własnych należą m.in.: weksel własny in blanco, poręczenie wekslowe, poręczenie wg prawa cywilnego, gwarancje bankowe, przelew (cesja) wierzytelności.


(…)

… jest w postaci pożyczki. Nakłady inwestycyjne mogą obejmować koszt maszyn i urządzeń, linii technologicznych, sporządzenia dokumentacji, przeprowadzenia robót budowlanych i inne. Banki kredytują tylko pewien procent inwestycji (z reguły 60-65%), ponieważ udział własny kredytobiorcy zwiększa jego zainteresowanie powodzeniem projektu, co wpływa na obniżenie ryzyka kredytowego banku. Kredyty inwestycyjne…
… działa w ramach zawartej umowy konsorcjalnej, lecz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostałe banki. Kredyty konsorcjalne udzielane są ze względu na ich wysokość lub związane z nimi ryzyko (finansowanie tylko pewnej części projektu pozwala bankom na zmniejszenie ryzyka kredytowego). Kredyt kupiecki
Kredyt udzielany kupującemu bezpośrednio przez sprzedawcę. Odbywa się bez pośrednictwa banku…
… jest późniejszy, to nabywca kupi go taniej z potrąceniem (dyskonto). Jeżeli wystawiający weksel ma z kolei należność u innej osoby, może wystawić weksel trasowany - będący poleceniem wypłacenia danej sumy na zlecenie osoby posiadającej weksel. Posługiwanie się wekslami reguluje prawo wekslowe - ustawa z 1936 roku. Weksel jest bardzo wygodnym środkiem w obrocie, pełni bowiem szereg funkcji:
Zastępuje pieniądz…
… weksla przez bank w drodze awalu)
Kredyt konsorcjonalny
Kredyt udzielany przez co najmniej dwa banki, które zawierając z kredytobiorcą wspólną umowę kredytową zobowiązują się udostępnić mu kredyt na jednakowych warunkach. Banki uczestniczące w kredytowaniu tworzą tzw. konsorcjum i działają w ramach zawartej umowy konsorcjalnej. Bank organizujący konsorcjum nazywany jest bankiem aranżerem konsorcjum…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz