kredyty bankowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kredyty bankowe - wykład - strona 1 kredyty bankowe - wykład - strona 2 kredyty bankowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

KREDYTY BANKOWE
 
 
SPIS TREŚCI
KREDYTOWANIE W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWA BANKOWEGO, KODEKSU CYWILNEGO I REGULAMINÓW. ŹRÓDłA FINANSOWANIA DZIAłALNOŚCI KREDYTOWEJ.
KLASYFIKACJA KREDYTÓW
Kredyty obrotowe Kredyt w rachunku bieżącym
Kredyt w rachunku kredytowym
Kredyty inwestycyjne
Kredyty wekslowe
Kredyty dyskontowe
Kredyty akceptacyjne
GWARANCJA BANKOWA
Gwarancje przetargowe (wadialne)
Gwarancje płatności
Gwarancje celne
Gwarancje spłaty kredytów
Gwarancje dobrego wykonania kontraktu (umowy)
Gwarancje zwrotu zaliczki
Wygaśnięcie gwarancji
KLASYFIKACJA NALEŻNOŚCI BANKU
LEASING
FACTORING
Factoring bez przejęcia odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika
Factoring z całkowitym przejęciem odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika
Factoring z częściowym przejęciem odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika
RYZYKO KREDYTOWE
Rodzaje ryzyka kredytowego
Kredyty o podwyższonym ryzyku
Zabezpieczenia kredytu
Rodzaje zabezpieczeń
Zabezpieczenia osobiste
Zabezpieczenia rzeczowe
Monitoring kredytowy
PROCEDURY ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM I ROZPATRZENIEM WNIOSKÓW KREDYTOWYCH
Rozmowa wstępna
Złożenie wniosku kredytowego wraz z dokumentami - przyjęcie wniosku przez bank
ANALIZA WNIOSKU KREDYTOWEGO
Etapy oceny wniosku kredytowego (analizy ekonomiczno-finansowej wniosku)
Ocena formalno-prawna
Analiza marketingowa działalności firmy
Analiza realizowanego przedsięwzięcia przewidywanego do sfinansowania kredytem
Komitet kredytowy - decyzja kredytowa
Zawarcie umowy kredytowej i umów towarzyszących związanych z zabezpieczeniem kredytu
Uruchomienie kredytu
Analiza finansowa
Analiza porównawcza
Analiza struktury danych
Analiza przepływów pieniężnych
Analiza wskaźnikowa
ZADANIA SPRAWDZAJĄCE
 
 
 
 
KREDYTOWANIE W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWA BANKWGO, KODEKSU CYWILNEGO I REGULAMINÓW.
Działalność banków reguluje m.in. ustawa “PB” z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 140/97), która w artykule 5 wymienia czynności, które nas interesują, a mianowicie: udzielanie kredytów, gwarancji bankowych i poręczeń.
Szczegółowe zasady udzielania przez banki kredytów ujęte są w regulaminach kredytowych banków. Regulaminy te, wydawane przez banki, muszą być zgodne z obowiązującym PB i czynić zadość przepisom kodeksu cywilnego. Potencjalny kredytobiorca powinien zostać zaznajomiony z regulaminem, mieć do niego dostęp, a najlepiej otrzymać wraz z wnioskiem kredytowym.


(…)

… przed jego uruchomieniem odwołane. Żadnego poręczenia nie można odwołać po uruchomieniu kredytu.
Zakres zobowiązania poręczyciela.
Nieważność umowy kredytowej powoduje nieważność umowy poręczenia. O zakresie zobowiązania poręczyciela decyduje zakres zobowiązania kredytobiorcy. Poręczyciel ma prawo podnosić wobec banku wszelkie zarzuty, które przysługują kredytobiorcy. Poręczyciel odpowiada jako współdłużnik solidarny…
… jest zobowiązany do utrzymania wszystkich innych zabezpieczeń przyjętych wraz z poręczeniem. Moment wygaśnięcia umowy poręczenia.
W przypadku nieudzielenia kredytu, jeżeli poręczenie dotyczyło kredytu przyszłego. Z chwilą upływu terminu poręczenia, jeżeli było ono terminowe. Z chwilą spłaty całości zobowiązania kredytobiorcy lub przejęcie zobowiązania przez inną osobę, jeżeli poręczyciel nie wyraził no to zgody…
….
 
Zabezpieczenia rzeczowe
Ograniczają one odpowiedzialność kredytobiorcy bądź osoby trzeciej do określonych składników jego majątku. Zaliczamy do nich:
zastaw ogólny; zastaw rejestrowy, w tym zastaw na prawach; przewłaszczenie na zabezpieczenie; kaucję; blokadę środków na rachunku bankowym; hipotekę.  
Zastaw ogólny
Zastawem ogólnym mogą zostać objęte zbywalne rzeczy ruchome i na mocy tego zastawu bank…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz