Kredyty bankowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kredyty bankowe - omówienie - strona 1 Kredyty bankowe - omówienie - strona 2 Kredyty bankowe - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

K REDYTY BANKOWE - CHARAKTERYSTYKA, ZASADY WYCENY I EWIDENCJI Kredyty bankowe to kwota środków pieniężnych pożyczonych przez bank (wierzyciela) kredytobiorcy na warunkach określonych w umowie z przeznaczeniem na określony, gospodarczo uzasadniony cel oraz na określony z góry okres.
Na kredytobiorcy ciąży obowiązek wykorzystania kredytu z przeznaczeniem określonym w umowie kredytowej i zwrotu kwoty kredytu wraz z odsetkami i prowizją zgodnie z harmonogramem spłat.
Od wartości udzielonych kredytów bank może pobierać z rachunku kredytobiorcy):
Odsetki
Prowizje - jednorazowe opłaty z a usługi lub ryzyko bankowe, które są pobierane w momencie postawienia środków do dyspozycji kredytobiorcy
Koszty bankowe - np. zryczałtowane opłaty pocztowe i inne opłaty manipulacyjne
Opłaty i prowizje i różnice kursowe (dodatnie i ujemne) naliczone do momentu oddania aktywów trwałych do używania i służące sfinansowaniu zakupu lub budowy środków trwałych, podwyższają (w przypadku dodatnich różnic kursowych - obniżają) wartość aktywów trwałych.
Koszty bankowe obciążające kredytobiorcę stanowią dla niego koszty działalności operacyjnej i ewidencjonowane są na koncie „Usługi obce” i „Koszty zarządu”.
Ewidencja kredytów bankowych prowadzona jest na koncie kredyty bankowe ( w wartości nominalnej) po stronie Ct tego konta ujmuje się wartość otrzymanych kredytów bankowych.
Po stronie Dt - spłaty lub przeniesienie kredyty na inny rachunek (np. kredytów przeterminowanych)
W przypadku gdy kredytobiorca otrzymuje, zgodnie z umowa jako pełna należność, niższą kwotę środków z tytułu otrzymanego kredytu od kwoty, która będzie podlegała spłacie (w związku z pobraniem prowizji i oprocentowania już w chwili udzielania kredytu) powstałą różnice ujmuje się na koncie rozliczenie międzyokresowe kosztów i odpisuje w koszty finansowe w równych ratach w ciągu okresu, na który zaciągnięto kredyt. Przykład 1 Spółka A w styczniu br. otrzymała kredyt 50.000 zł.
Oprocentowanie 12% w skali roku
Prowizja (w momencie otrzymania kredytu) 3%
4 raty
Jako zabezpieczenie kredytu kaucja 30% wartości kredytu (której oprocentowanie na wydzielonym rachunku wynosi 5%) Po spłacie 2 rat spółka A zaprzestała spłaty kredytu ze względu na złą kondycję finansową. W związku z tym bank przejął kwotę ustalonej kaucji na pokrycie długu, a pozostałą część umorzył. Przelew w środkach 50.000 zł
Potrącono prowizję 3 % z 50.000 zł = 1.500 zł
Naliczono odsetki (zgodnie z harmonogramem)
50.000 zł * 12% : 4 kwartały = 1.500 zł


(…)

… bieżący jednostki w banku za pośrednictwem np. poczty lub inkasentów
Pełniące funkcję płatniczą - weksle, czeki obce, czeki podróżne, przekazy pocztowe i inne dokumenty płatne w terminie do 3 miesięcy od dnia wystawienia
Środki pieniężne w banku, stanowiące lokaty terminowe o terminie zapadalności < 3 miesiące, a także odsetki naliczone na dzień bilansowy od tych lokat, które jeszcze nie stały…
… od terminu ich zapłaty zobowiązania krótko lub długoterminowe
Długoterminowe: to ta część kredytu, która wymaga spłaty w okresie > 12 miesięcy (licząc od dnia bilansowego)
Krótkoterminowe: to ta część kredytu, która wymaga spłaty w roku następnym po dniu bilansowym
W ciągu roku zaciągnięte kredyty bankowe w walucie polskiej wycenia się według wartości nominalnej. Zobowiązania na dzień bilansowy…
… roku
Odsetki spłacone są wierzycielowi wraz z ratą
Na dzień bilansowy (31.12.2008 r.) spółka:
Posiada zadłużenie z tytułu kredytu 45.000 zł = 54.000 zł - 1.500 zł * 6 m-cy
Zapłaciła odsetki naliczone przez bank do 15.12.2008 r.
Wycena kredytu na dzień bilansowy:
Naliczone odsetki na dzień bilansowy wynosiły (45.000 zł * 6%) : 365 x 16 dni = 118,36 zł
Naliczone na dzień bilansowy odsetki spółka wykaże…
… (w tym kredyty) wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Dlatego zobowiązania z tytułu kredytów wykazuje się w bilansie wraz z należnymi odsetkami dotyczącymi danego roku obrotowego, nawet gdyby zgodnie z harmonogramem opłaty kredytu N IE wymagały jeszcze zapłaty.
Przykład 3
15.06.2008 r. spółka A otrzymała kredyt obrotowy 54.000 zł
Okres spłaty kredytu to 36 miesięcy, a rata 1.500 zł
Oprocentowanie 6% w skali…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz