kredyt konsumencki - referat

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kredyt konsumencki - referat - strona 1 kredyt konsumencki - referat - strona 2 kredyt konsumencki - referat - strona 3

Fragment notatki:

KREDYT KONSUMENCKI
(Uprawnienia przysługujące konsumentom korzystającym z usług bankowych a także obowiązki, jakie na nich spoczywają)
Polscy konsumenci zaciągają coraz większą liczbę kredytów. Mimo, że zaciąganie kredytów konsumenckich stawało się coraz powszechniejsze, dopiero 19 września 2002 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (DzU z 2001 r. Nr 100, poz. 1081). Do tego czasu do umów kredytu zawieranych przez konsumentów miały zastosowanie jedynie przepisy Prawa bankowego o kredytach i pożyczkach pieniężnych (art. 69 i nast.) a także przepisy kodeksu cywilnego o pożyczce (art. 720 i nast. kc). Przepisy nie zapewniały konsumentom szczególnych uprawnień i nie gwarantowały należnej ochrony. W krajach Unii Europejskiej zauważono, że konsumenci, zawierając umowy o takim stopniu złożoności jak umowy kredytowe, powinni być szczególnie chronieni. Z tego względu uchwalono Dyrektywę 87/102/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie harmonizacji ustaw i przepisów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących kredytu konsumenckiego, która przede wszystkim wprowadzała obowiązek dostarczania konsumentom pełnej informacji o oferowanym kredycie, a także umożliwiała jego wcześniejszą spłatę i wprowadzała rozszerzoną odpowiedzialność kredytodawców za niewłaściwe wykonanie umowy przez sprzedawcę, jeśli zawarł on z kredytodawcą umowę na wyłączność.
Wejście w życie ustawy o kredycie konsumenckim
To, że Sejm uchwalił korzystną dla konsumentów ustawę, nie oznacza, że wszyscy konsumenci, którzy spłacają już zaciągnięte kredyty nabyli jakieś szczególne prawa. Zgodnie z art. 21 ustawy na jej postanowienia będą mogli powoływać się tylko ci konsumenci, którzy umowy kredytowe podpisali 19 września 2002 r. lub później. Jeśli ktoś zawarł umowę przed tą datą, to mimo że kredyt będzie spłacał jeszcze przez jakiś czas, nie może powoływać się na nowe przepisy. Natomiast osoby, które umowę o kredyt konsumencki zawarły 28 września 2003 r. i po tej dacie związane są przepisami znowelizowanej ustawy.
Definicja kredytu konsumenckiego
Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę, która stanowi o udzieleniu kredytu w jakiejkolwiek postaci. Przykładowo może to być umowa pożyczki lub umowa kredytu bankowego. Jednak umowa o kredyt konsumencki może mieć też inne formy, np.:
umowy o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, np. konsument zamiast zapłacić 10 czerwca może to uczynić później,


(…)

… lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
wniesienie wkładu członkowskiego do spółdzielni mieszkaniowej;
remont, budowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę budynku lub lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość.
Nowelizacja ustawy poszerzyła jeszcze ten katalog np. o kredyty przeznaczone na:
nabycie udziału we współwłasności nieruchomości,
nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu…
… o udzielenie informacji na temat kredytów, które jest zobowiązany spłacać. Na nic zda się zatajenie prawdy w takim przypadku, gdyż banki mają dostęp do Biura Informacji Kredytowej, a także do biur informacji gospodarczej, tworzonych na podstawie ustawy z 14 lutego 2003 r., gdzie przechowywane są informacje o spłacie kredytów oraz innych zobowiązań. Bank przed zawarciem umowy może zweryfikować dane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz