Kredyt gotówkowyn - Definicja i rodzaje banków

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kredyt gotówkowyn - Definicja i rodzaje banków - strona 1 Kredyt gotówkowyn - Definicja i rodzaje banków - strona 2 Kredyt gotówkowyn - Definicja i rodzaje banków - strona 3

Fragment notatki:


"Kredyt udzielany jest na sfinansowanie tradycyjnych wydatków klientów indywidualnych,
związanych, ze świętami, wakacjami itp.
Jako zabezpieczenie stosowane są wszystkie przyjmowane przez PKO BP S.A. formy
zabezpieczenia spłaty kredytu.
W przypadku zastosowania poręczenia według prawa cywilnego liczba poręczycieli
nie powinna być większa niż dwóch. Kredyt może zostać udzielony bez zabezpieczenia -
przy uruchomieniu kredytu - każdorazowo podejmuje Wiceprezes PKO BP S.A."
"Banki to przedsiębiorstwa, których przedmiotem działania są operacje pieniężne o
charakterze biernym czynnym lub usługowym; do najważniejszych operacji biernych
polegających na gromadzeniu środków pieniężnych przez zaciąganie zobowiązań należą:
przyjmowanie od klientów wkładów, emisja biletów bankowych, obligacji i innych
papierów wartościowych oraz zaciąganie pożyczek z innych banków; środki pieniężne
nagromadzone w wyniku operacji biernych oraz kapitał własny stanowią podstawę
operacji czynnych, polegających na udzielaniu kredytów; do operacji usługowych zalicza
się czynności wykonywane przez banki na rachunek i zlecenie ich klientów."
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ""                                  ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(…)

… /
ZABEZPIECZENIE KREDYTU:
• weksel własny in blanco
• poręczenie osoby fizycznej lub prawnej - jeśli osoba proponowana jako poręczyciel
kredytu pozostaje w związku małżeńskim, a pomiędzy nią a współmałżonkiem
występuje wspólność majątkowa, do zawarcia umowy poręczenia wymagana jest
zgoda współmałżonka
• cesja wierzytelności z rachunku bankowego posiadanego w innym banku
• blokada środków pieniężnych zgromadzonych…
… między poręczeniem a bankiem, w której poręczyciel zobowiązuje
się do wykonania zobowiązania dłużnika w przypadku, gdyby dłużnik sam zobowiązania
nie wykonał. Poręczenie jest, jak wiadomo, umową, a nie jednostronną czynnością
prawną. Dlatego do jego powstania konieczne jest nie tylko oświadczenie poręczyciela,
ale również jego przyjęcie przez bank. Umowa poręczenia nie wymaga żadnej
kwalifikowanej formy…
… bankowych
należą:
• okres kredytowania,
• metoda udzielania kredytu,
• przeznaczenie kredytu,
• waluta kredytu.
Dzieląc kredyty z punktu widzenia okresu kredytowania wyodrębnia się:
• kredyty krótkoterminowe, których okres spłaty wynosi do jednego roku,
• kredyty średnioterminowe, których okres spłaty wynosi od 1 roku do 3 lat,
• kredyty długo terminowe z terminem spłaty powyżej 3 lat.
Spotkać możemy…
… pełnomocnictwa do pobierania środków
z konta na poczet należności z tytułu niespłaconego kredytu.
2.2 Invest Bank
Minimalna kwota to 300 zł, zaś maksymalna to 6-krotność dochodów netto
kredytobiorcy.
OKRES KREDYTOWANIA:
Do 1 roku, spłata w ratach miesięcznych. Możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu po
uprzednim uzgodnieniu tego z Bankiem.
WARUNKI UZYSKANIA KREDYTU
Niezbędnym warunkiem uzyskania kredytu…
… wynagrodzenia netto w sektorze
przedsiębiorstw.
WYMAGANE DOKUMENTY
1. 2 dokumenty tożsamości ze zdjęciem (oryginały i kopie), tj. dowód osobisty oraz
legitymacja ubezpieczeniowa lub paszport, ewentualnie prawo jazdy lub inny dokument
ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości,
2. dokumenty potwierdzające osiągane dochody:
a) osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
• zaświadczenie z zakładu pracy…

niezdolność do pracy) bank przejmuje obowiązek spłaty kredytu.
WYMAGANE DOKUMENTY
Aby otrzymać kredyt wystarczy, dowód osobisty i drugi dokument tożsamości (np. prawo
jazdy, paszport) oraz dokumenty poświadczające fakt uzyskiwania stałych dochodów.
W zależności od źródła uzyskiwanego dochodu są to:
• zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:
aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia i wysokości średniego…
… miesięcznego
wynagrodzenia brutto za ostatnie 3 miesiące
• prowadzący gospodarstwo rolne:
zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania gospodarstwa lub
kserokopia* nakazu płatniczego oraz kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia
składki KRUS lub kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego
• emeryci:
ostatni odcinek emerytury lub kserokopia* ostatniej waloryzacji lub kserokopia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz