Bankowość-kredyt gotówkowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość-kredyt gotówkowy - strona 1 Bankowość-kredyt gotówkowy - strona 2 Bankowość-kredyt gotówkowy - strona 3

Fragment notatki:


W tej notatce znajdziecie wszystko czego chcielibyście się dowiedzieć o kredycie gotówkowym.
Czyli: definicja i rodzaje banków, definicja i rodzaje kredytów, kredyt gotówkowy na przykładzie poszczególnych banków, PKO S.A, Invest Bank, Lukas Bank, Kredyt Bank. Czego jeszcze nam trzeba, no cóż pewnie aktualnych konkretnych ofert, ale ponieważ nie da się tego na bieżąco aktualizować w notatce, zostaniemy przy takiej wersji. Życzę miłej lektury.

KREDYT GOTÓWKOWY
I Wstęp
Definicja i rodzaje banków.
Banki to przedsiębiorstwa, których przedmiotem działania są operacje pieniężne o charakterze biernym czynnym lub usługowym; do najważniejszych operacji biernych polegających na gromadzeniu środków pieniężnych przez zaciąganie zobowiązań należą: przyjmowanie od klientów wkładów, emisja biletów bankowych, obligacji i innych papierów wartościowych oraz zaciąganie pożyczek z innych banków; środki pieniężne nagromadzone w wyniku operacji biernych oraz kapitał własny stanowią podstawę operacji czynnych, polegających na udzielaniu kredytów; do operacji usługowych zalicza się czynności wykonywane przez banki na rachunek i zlecenie ich klientów. Dochodami własnymi banków są wpływy z odsetek udzielanych przez bank kredytów oraz z pobieranych od klientów opłat i prowizji za dokonywane usługi. Wielkie możliwości rozwoju zyskały banki w gospodarce rynkowej, w której stosunki towarowo-pieniężne obejmują niemal całokształt życia gospodarczego; banki stały się więc instytucjami handlującymi kapitałem pieniężnym i pośredniczącymi między wierzycielami a dłużnikami; spełniają poza tym funkcję ośrodków rozliczeniowych w skali krajowej i międzynarodowej. Współcześnie rodzą się coraz to ściślejsze formy powiązań banków z przedsiębiorstwami przemysłowymi, polegające głównie na tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych, zwykle w formie spółek akcyjnych, skupywaniu przez banki akcji przedsiębiorstw i uzyskiwaniu w ten sposób dodatkowych dochodów i kontroli nad ich działalnością. W Polsce banki mogą występować w formie spółki akcyjnej lub banku spółdzielczego. Założycielami banków mogą być tak osoby prawne, jak i fizyczne. Kapitał założycielski banku nie może być mniejszy od równowartości 5 mln euro. Wyróżnia się m.in.: 1. Banki Emisyjne (centralne), których gł. zadaniem jest emisja banknotów (ob. w większości państw istnieje tylko jeden bank emisyjny z wyjątkiem USA), regulowanie obiegu gotówkowego i pieniądza kredytowego, a przez to czuwanie nad równowagą bilansu płatniczego, obsługa kasowa aparatu państwowego, w tym także długu publicznego. Nadzór nad innymi instytucjami finansowymi, zwłaszcza nad bankami komercyjnymi. Wykonywanie zadań organu rozliczeń międzynarodowych. W zależności od stopnia ingerencji państwa w gospodarkę banku emisyjnego, staje się on w mniejszym lub większym stopniu narzędziem polityki gospodarczej rządów. Współcześnie większość banków emisyjnych jest instytucjami państwowymi. W Polsce taką rolę pełni Narodowy Bank Polski.

(…)

…. Należy także pamiętać, że od okresu na jaki udzielony jest kredyt zależy w pewnym stopniu jego oprocentowanie. Z punktu widzenia metody udzielenia kredytu wyróżnia się: kredyt w rachunku bieżącym, kredyt w rachunku kredytowym. Przyjmując jako kryterium podziału kredytów ich przeznaczenie wyodrębnia się: kredyty obrotowe, które przeznacza się na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej…
…, a pomiędzy nią a współmałżonkiem występuje wspólność majątkowa, do zawarcia umowy poręczenia wymagana jest zgoda współmałżonka
cesja wierzytelności z rachunku bankowego posiadanego w innym banku
blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty terminowej w Banku zastaw rejestrowy
hipoteka
przewłaszczenie na zabezpieczenie
cesja praw z polisy ubezpieczeniowej : AC, od kradzieży…
…. Poręczenie jest, jak wiadomo, umową, a nie jednostronną czynnością prawną. Dlatego do jego powstania konieczne jest nie tylko oświadczenie poręczyciela, ale również jego przyjęcie przez bank. Umowa poręczenia nie wymaga żadnej kwalifikowanej formy, jest więc być zawarta ustnie, a nawet per facta concludentia - jednak z wyjątkiem oświadczenia poręczyciela, które pod rygorem nieważności jest złożone w formie…
… jest instytucjami państwowymi. W Polsce taką rolę pełni Narodowy Bank Polski. Banki handlowe (komercyjne, depozytowe, żyrowe) reprezentujące wszystkie formy własności: prywatne, państwowe i spółdzielcze. Udzielają krótkoterminowego kredytu obrotowego, inwestycyjnego i konsumpcyjnego, przyjmują depozyty i oszczędności od klientów, udzielają przedsiębiorstwom kredytów ze środków otrzymanych w formie wkładów. Banki…
….
WYMAGANE DOKUMENTY 1. 2 dokumenty tożsamości ze zdjęciem (oryginały i kopie), tj. dowód osobisty oraz legitymacja ubezpieczeniowa lub paszport, ewentualnie prawo jazdy lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości, 2. dokumenty potwierdzające osiągane dochody: a) osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości średnich dochodów netto uzyskanych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz