Krajowe i zagraniczne operacje bankowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krajowe i zagraniczne operacje bankowe - strona 1 Krajowe i zagraniczne operacje bankowe - strona 2 Krajowe i zagraniczne operacje bankowe - strona 3

Fragment notatki:

Barembuch. Notatka składa się z 15 stron.
1 Krajowe i zagraniczne operacje bankowe 2 2 Tradycyjny podział operacji bankowych  (ze względu na przedmiot operacji) operacje bierne = pasywne (depozytowe) – pozyskiwanie pieniądza Działalność depozytowa Emisja papierów wartościowych Depozyty międzybankowe operacje czynne = aktywne (kredytowe)  lokowanie pieniądza Działalność kredytowa Inwestycje w papiery wartościowe Lokaty międzybankowe operacje rozliczeniowe = pośredniczące  (obsługa obrotu płatniczego) inne operacje  3 3 Klasyfikacja operacji bankowych Ze względu na formę rozliczeń pieniężnych Gotówkowe Dowód wpłaty Polecenie wypłaty Czek gotówkowy Karta bankomatowa*  Bezgotówkowe Polecenie przelewu (+ zlecenie stałe) Polecenie zapłaty Czek rozrachunkowy Karty płatnicze Akredytywa Rozliczenie saldami 4 4 Polecenie zapłaty stanowi udzieloną bankowi dyspozycję wierzyciela obciążenia określoną kwotą rachunku  bankowego dłużnika i uznania tą kwotą rachunku  wierzyciela. Dyspozycja wierzyciela oznacza równocześnie  jego zgodę na cofnięcie przez bank dłużnika  obciążenia rachunku dłużnika i cofnięcie uznania  rachunku wierzyciela w przypadku dokonanego  przez dłużnika odwołania polecenia zapłaty 5 5 Przeprowadzenie rozliczeń poleceniem  zapłaty jest dopuszczalne pod warunkiem:  1. posiadania przez wierzyciela i dłużnika rachunków w  bankach, które zawarły porozumienie w sprawie  stosowania polecenia zapłaty, określające w  szczególności:  1. zakres odpowiedzialności banków wykonujących polecenie  zapłaty,  2. przyczyny odmowy wykonania polecenia zapłaty przez  bank dłużnika,  3. procedury dochodzenia wzajemnych roszczeń banków,  wynikających ze skutków odwołania polecenia zapłaty  przez dłużnika,  4. wzory jednolitych formularzy oraz zasady wykonywania  przez banki poleceń zapłaty za pomocą elektronicznych  nośników informacji,  2. udzielenia przez dłużnika wierzycielowi zgody do  obciążania rachunku dłużnika w drodze polecenia zapłaty  w umownych terminach zapłaty z tytułu określonych  zobowiązań,  6 6 Przeprowadzenie rozliczeń poleceniem zapłaty jest  dopuszczalne pod warunkiem: 3. zawarcia pomiędzy wierzycielem a bankiem prowadzącym jego  rachunek umowy w sprawie stosowania polecenia zapłaty przez  wierzyciela, zawierającej w szczególności: zgodę banku na  stosowanie polecenia zapłaty przez wierzyciela, zasady  składania i realizowania poleceń zapłaty, zgodę wierzyciela na  obciążenie jego rachunku kwotami odwoływanych poleceń zapłaty wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 7, zwróconymi  dłużnikowi w związku z odwołaniem polecenia zapłaty oraz  zakres odpowiedzialności wierzyciela i banku,  4. że maksymalna kwota pojedynczego polecenia zapłaty nie 

(…)

…;
Akredytywa typu stand-by
inaczej akredytywa zabezpieczająca, charakterem przypomina gwarancję bankową.
W treści takiej akredytywy zawarte jest zobowiązanie banku otwierającego do
zapłaty określonej w akredytywie sumy pieniężnej na pierwsze żądanie
beneficjenta, w przypadku, gdy zleceniodawca akredytywy nie wywiąże się z
podjętych zobowiązań kontraktowych.
14
14
Istota inkasa dokumentowego
Polega na wydaniu przez bank importerowi
dokumentów reprezentujących towar w zamian za
zapłatę lub spełnienie przez niego innego
świadczenia określonego przez zleceniodawcę
inkasa
Zapłata avista
Akceptacja weksli
Wystawienie weksli trasowanych
Bank inkasuje zatem należność od importera i
wydaje w zamian dokumenty.
Inkaso dokumentowe
15
16
16
Schemat inkasa dokumentowego
Eksporter
1
1.
Importer
2
3
Treść operacji inkasa dokumentowego
5
8
6
2.
3.
4.
5.
Bank eksportera
4
7
6.
7.
Bank importera
8.
17
17
Eksporter i importer zawierają kontrakt w którym
ustalają, zapłatę w formie inkasa dokumentowego
Eksporter wysyła towar do importera i gromadzi
dokumenty dotyczące towaru
Po skompletowaniu dokumentów eksporter zleca
realizację inkasa swojemu bankowi, wysyłając
dokumenty i intrukcję inkasa
Bank sprawdza od strony formalnej…
… po dacie
w oznaczonym dniu
24
24
Czek może być płatny tylko za okazaniem!!!!!!!!!!!!
Terminologia
wystawca (trasant)
osoba wystawiająca weksel, zobowiązująca się do zapłacenia sumy wekslowej
(weksel własny) lub polecająca zapłacenie sumy wekslowej trasatowi (weksel
ciągniony);
Trasat
osoba, której wystawca weksla trasowanego poleca zapłacenie sumy
wekslowej;
Akceptant
osoba potwierdzająca zgodę na wykonanie polecenia trasanta, może być nią
trasat;
Remitent
osoba, na rzecz której lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
Indosant
osoba przenosząca prawa z weksla za pomocą indosu na inną osobę;
Indosatariusz
osoba nabywająca prawa z weksla na podstawie indosu;
Poręczyciel
osoba poręczająca za całość lub za część sumy wekslowej;
Dyskontowanie – sprzedaż weksla przed terminem płatności
Rynek lokat…

Kredytobiorca i przystępujący do długu odpowiadają wobec
banku solidarnie
umowa pomiędzy kredytobiorcą i bankiem, na mocy
której następuje przeniesienie na bank (
cesjonariusza) prawa do otrzymania konkretnej kwoty
od dłużnika kredytobiorcy ( cedenta) przysługującej
kredytobiorcy np. z tytułu dostarczonych towarów
43
43
44
44
Pełnomocnictwo do dysponowania
rachunkiem bankowym
Zabezpieczenia rzeczowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz