Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - charakterystyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - charakterystyka - strona 1 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - charakterystyka - strona 2 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - charakterystyka - strona 3

Fragment notatki:


Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi utworzono struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Generalnie KSOW w Polsce stanowią: Sekretariat Centralny (w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi) i 16 Sekretariatów Regionalnych (w Samorządach Województw), które mają na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania KSOW. Do obowiązków Sekretariatu Centralnego należy m.in. koordynacja prac KSOW oraz prowadzenie portalu internetowego Sieci. Natomiast Sekretariaty Regionalne pomagają w realizacji zadań KSOW, ułatwiają kontakty między członkami Sieci w danym regionie oraz wspierają współpracę między regionami. Podstawą realizacji celu KSOW, jakim jest „wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikację, analizę, rozpowszechnianie oraz wymianę informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym” są działania planowane do realizacji w ramach dwuletnich Planów działania KSOW przygotowanych przez Sekretariat Centralny we współpracy z 16 Sekretariatami Regionalnymi. Działaniami jakie prowadzi KSOW są:
identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat;
przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja i wymiana doświadczeń i „know-how”;
przygotowanie programów szkoleniowych dla LGD w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania;
zarządzanie siecią; pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej; wspieranie dla współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej; wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. [[W ramach realizacji powyższych zadań organizowane są np. spotkania, szkolenia, seminaria, sieci eksperckie. Budżet Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich to 55 mln euro i jest zapewniony w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013. Obejmuje on wydatki na funkcjonowanie struktury KSOW m.in. koszty organizacji oraz funkcjonowania jednostki centralnej KSOW (w ramach komórki organizacyjnej MRiRW), jednostek regionalnych - 11 mln euro oraz wydatki związane z realizacją zadań w ramach sieci (zgodnie z Planem działania KSOW) - 44 mln euro. W celu określania priorytetów KSOW i rekomendacji działań oraz bieżącego monitorowania prac KSOW, powołano Grupę Roboczą, składającą się

(…)

… Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
16 Głównych Punktów Informacyjnych, po jednym w każdym województwie
kilkadziesiąt Lokalnych Punktów Informacyjnych, w liczbie kilku - kilkunastu w poszczególnych województwach
Finansowanie
Projekt „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu…
… Jednostka szkolnictwa powszechnego Inne
W jakim województwie realizowany będzie projekt, a także podanie informacji czy jest to obszar wiejski czy miejski. Krótki opis projektu - na czym polega i czemu ma służyć. Szacunkowa wartość projektu
Teraz wymienię zasady działania Punktów Informacyjnych w sieci koordynowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Konsultanci Punktów Informacyjnych udzielają…
… robocze; w szczególnych przypadkach okres przygotowania odpowiedzi może się wydłużyć jednak nie może przekroczyć 10 dni roboczych od daty wpływu zapytania
Punkty Informacyjne udostępniają nieodpłatnie publikacje dotyczące Funduszy Europejskich wydawane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urzędy Marszałkowskie lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich
Punkty…
… do konsultanta powinien zgodnie z zaleceniem znajdującym się na stronie przygotować pewne informacje na swój temat, a są to: Kim jest podmiot starający się o dofinansowanie: Osoba, która chce założyć własna działalność gospodarczą Firma (branża, liczba pracowników, roczny obrót) Organizacje pozarządowe Administracja publiczna Instytucja kultury Rolnik Instytucja naukowo-badawcza Osoba fizyczna Szkoła Wyższa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz