Koszty zwykłej działalności operacyjnej - omówienie (sem II)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszty zwykłej działalności operacyjnej - omówienie (sem II) - strona 1 Koszty zwykłej działalności operacyjnej - omówienie (sem II) - strona 2 Koszty zwykłej działalności operacyjnej - omówienie (sem II) - strona 3

Fragment notatki:

Koszty zwykłej działalności opercuknnejk i icj ujęcie w ewidencji
pojęcie kosztów dz podst a pojęcie bliskoznaczne
układu ewidencyjne kosztów zwykłek dział op
warianty rachunków kosztów
rozliczenia kosztów w czasie]
Koszt to wyrażone w mierniku pieniężnym celowe zużycie: srodków trwałych, wartości niem. I prawnych, materiałow, paliwa, energii itd. Oraz niektóre wydatki nie odzwierciedlające zużycia, a dotyczące normalnej dział jednostki [ubezpieczenia majątkowe, delegacje służbowe itp.] które prowadzą do osiągnięcia określonego efektu,
Strata - zużycie bez efektu
Nakłady to zużycie środków pracu, przemiotów pracy, siły roboczej i usług w przeciwieństwie do kosztów, nie musza być wyrażane wartościowo, rozliczane dokładne okresy, które ich dotyczą
Wydatek - wyraża rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego i nie zawsze związany jest z kosztem Obserwuje się zależności: każdy koszt wiąże się z wydatkiem, nie każdy wydatek jest związany z kosztem [np. strata zobowiązań]
Rozliczono wynagrodzenie pracownikom - 30000 [koszt]
Wyliczono zaległe wynagrodzenie gotówka - 25000 [nie ma kosztu jest wydatku]
Zużyto 300 ton surowca X do wykonania zalecenia produkcyjnego [nakład]
Zakupionon za gotówkę pisaki i markery orarz wydano je do zużycia - 90 [i wydatek i koszt]
Ewidencja kosztów dział. Zwykłej operacyjnej - NIE ODBYWA SIĘ NA JEDNYM KONCIE SYNTETYCZNYM [jak ma to miejsce w przypadku kosztów z pozostałych typów dział tzn. kosztów pozostałej dz. Oper. Kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych] lecz w zespołach koszt [4 i 5 zespół zakładowego planu kont]
Podstawowymi układami ewidencyjnymi kosztów zwykłek dz. Oper.
Układ rodzajowy [zespoł 4 kont ZPK - zakładowy plan kont] uwzględniający kryterium rodzajowe podziału kosztów.
układ kalkulacyjny [przedmiotowo-podmiotowe] funkcjonalny. [zespół 5 kon ZPK] uwzględniający kryteria: - podmiotowe - gdzie koszt wystąpił?
- przedmiotowe - związek kosztu z produktem.
Układ rodzajowy kosztów [zespół 4 - „koszty wg rodzaju i ich rozliczenia”]
Obejmuje zasadniczo koszty proste poniesione w danym okresie, czyli takie których nie da się podzielić na elementy] bez względu na to jakiego okresu dotyczy. Kryterium to rodzaj zużytego czynnika produkcji.
Układ ten składa się z co najmniej 7 pozycji kosztów, do jednostka stosownie do potrzeb może go rozbudować o inne konta syntetyczne oraz tworzy do każdej pozycji własną analitykę.
Pozycje:
- amortyzacja - obciążające koszty podstawowe zużycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

(…)

… od środków transportów, od nieruchomości, cło, podatek akcyzowy, podatek VAT naliczony, którego jednostka nie może odliczyć, opłaty sądowe, skarbowe, notarialne. - wynagrodzenia - pracowników etatowych, zatrudninych na umowy cywilno-prawne.
- ubezpieczenia społ i inne świadczenia - składki na bezp.. społ w części finansowej przez pracodawcęm składki na FP i FGŚP, koszty szkoleń, koszty badań lekarskich…
… podstawowej dział usługowej - koszty bezpośrednie związane z wykonaniem dział usługowej
- koszty wydziałowe - powstające w wydziale produkcyjnym koszty produkcyjne o charakterze pośrednim [koszty utrzymania w ruchu maszyn, kierowania wydziałem, oświetlenie, ogrzewanie, amortyzacja maszyn produkcyjnych, utrzymanie pomieszczeń]
- koszty sprzedaży - pośrednie dotyczące sprzedaży [np. k. transportu wyrobów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz