Koszty, nakłady, a wielkość produkcji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszty, nakłady, a wielkość produkcji - wykład - strona 1 Koszty, nakłady, a wielkość produkcji - wykład - strona 2 Koszty, nakłady, a wielkość produkcji - wykład - strona 3

Fragment notatki:

2009-11-07
Rachunek kosztów:
Koszty, nakłady a
wielkość produkcji
Informacje generowane przez rachunek
kosztów potrzebne są do:
ustalenia kosztów wytworzenia wyrobów i
świadczenia usług,
obliczania uzyskiwanych wyników,
wartościowej wyceny zasobów,
ustalenia cen sprzedaŜy produktów,
oceny efektywności gospodarowania,
kontroli działalności,
podejmowania decyzji ekonomicznych.
Rachunek kosztów jest procesem ustalania kosztów
prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na
wytwarzaniu wyrobów, świadczenia usług i wykonywaniu
funkcji.
Przedmiotem rachunku kosztów są zawsze koszty
prowadzenia działalności gospodarczej wymagającej
wykorzystania zasobów majątkowych przedsiębiorstwa.
Podmiotem rachunku kosztów jest jednostka
gospodarcza prowadząca dana działalność gospodarczą
polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub świadczeniu
usług.
Podstawowym
celem
rachunku
kosztów
prowadzonego systematycznie w przedsiębiorstwie jest
dostarczanie decydentom wieloprzekrojowych informacji
ekonomicznych o kosztach działalności.
Rodzaje nakładów:
nakłady pracy Ŝywej (nakłady siły roboczej)
są miarą ilości pracy ludzkiej wydatkowanej w
związku z daną działalnością gospodarczą,
nakłady środków trwałych (nakłady środków
pracy) są częścią tych środków, która została
zuŜyta w procesie gospodarczym,
nakłady materiałowe (nakłady przedmiotów
pracy) są ilością materiałów zuŜytych w danym
okresie do wytworzenia określonej ilości
wyrobów lub świadczenia określonej ilości usług,
nakłady pienięŜne są ilością środków
pienięŜnych danej jednostki wykorzystywanych z
powodu ponoszenia róŜnych opłat na istnienie i
funkcjonowania jednostki gospodarczej.
1
2009-11-07
Co to jest strata?
ZuŜycie czynników produkcji nieekwiwalentne, w
rezultacie którego nie powstają uŜyteczne efekty jest
stratą z działalności gospodarczej.
RównieŜ zmniejszenie zasobów majątkowych
przedsiębiorstwa spowodowane zdarzeniami o
charakterze losowym (np. poŜarem, powodzią,
kradzieŜą, postępowaniem układowym lub
naprawczym) nie jest zaliczane do kosztów. Są to
straty nadzwyczajne.
Układy kosztów:
układ rodzajowy,
układ kalkulacyjny,
według miejsc powstawania,
na stałe i zmienne,
układ funkcyjny.
Co to jest wydatek?
Wydatki są ponoszone równieŜ w celu
prowadzenie
normalnej
działalności
jednostki gospodarczej. Wydatek oznacza
kaŜdy rozchód środków pienięŜnych, z
kasy lub rachunku bankowego jednostki
gospodarczej, w związku z zapłatą za
określone dobra lub usługi oraz w związku
z regulowaniem róŜnych zobowiązań
jednostki.
Koszty w układzie
rodzajowym.
Podział kosztów według rodzajów słuŜy do
przybliŜonego rozgraniczenia nakładów na pracę Ŝywą
i pracę uprzedmiotowioną (amortyzacja, materiały). W
przemyśle polskim obowiązuje następujący układ
rodzajowy:
płace,
składki z tytułu ubezpieczenia społecznego,
amortyzacja środków trwałych,
koszty materiałowe,
energia,
inne koszty materialne,
inne koszty niematerialne.
2
2009-11-07
Koszty w układzie
rodzajowym.
Koszty w układzie rodzajowym moŜna teŜ podzielić na

(…)

… podstawowych problemów:
technicznego i organizacyjnego.
Produkcja „nowego” dobra
Czy nas na to stać?
Czy mamy odpowiednie zasoby?
Czy potrafimy to zrobić?
Czy umiemy to zorganizować?
Funkcja produkcji określa maksymalne rozmiary
produkcji, jakie są moŜliwe do osiągnięcia przy
róŜnym poziomie nakładów. Funkcja produkcji jest
zbiorem
technicznie
efektywnych
metod
wytwarzania.
Rozmiary
produkcji
100
100
106
200…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz