Koszty kapitału-zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszty kapitału-zadania  - strona 1 Koszty kapitału-zadania  - strona 2 Koszty kapitału-zadania  - strona 3

Fragment notatki:

KOSZ T KAPITAŁU Dwaj przedsiębiorcy prowadzą odrębne firmy. Każda z nich uzyskała przychód ze sprzedaży 10.000 zł. Wartość aktywów w każdej z firm wynosi 1.000 zł, lecz struktura kapitałowa jest różna. Pierwszy z przedsiębiorców finansuje przedsięwzięcie w 100%, a drugi korzysta z kredytu bankowego w kwocie 400 zł, którego oprocentowanie wynosi 10% rocznie. Koszt uzyskania przychodu dla firmy pierwszej wyniósł 6.000 zł. Druga firma ma większy koszt uzyskania przychodu ze względu na konieczność obsługi odsetek. Należy porównać rzeczywisty i nominalny koszt kredytu wiedząc, że stopa podatku dochodowego wynosi 30%.
Przedsiębiorstwo ABC korzysta z pożyczki w wysokości D=30.000 zł, oprocentowanej w wysokości k dnom =30% w skali roku. Odsetko wraz z pozostałymi kosztami obsługi są ponoszone pod koniec roku. Przedsiębiorstwo ABC jest płatnikiem podatku dochodowego. Zysk operacyjny (tj. przed zapłatą odsetek i opodatkowaniem) jest równy 20.000 zł. Stopa podatku dochodowego wynosi 40%. Należy obliczyć efektywny koszt pożyczki (po opodatkowaniu) oraz wielkość zaoszczędzonych wydatków na podatku dochodowym, który firma zapłaciłaby, gdyby korzystała z kapitałów własnych.
Wyznaczyć koszt finansowania akcjami uprzywilejowanymi z/bez nowej emisji, jeśli cena nominalna wynosi 800 zł, a dywidenda 5% ceny nominalnej oraz koszt nowej emisji akcji uprzywilejowanych tej firmy wynosi 3.5%.
Firma rozważ pozyskanie kapitału własnego na drodze emisji akcji uprzywilejowanych co do pierwszeństwa w wypłacie dywidend. Akcje uprzywilejowane są oferowane na następujących warunkach:
cena emisyjna jednej akcji uprzywilejowanej wynosi 120 zł
wartość nominalna akcji wynosi 100 zł
dywidendy mają być płacone w wysokości 16% wartości nominalnej akcji
koszty wprowadzenia akcji do obrotu wynoszą 3 zł/akcję.
Należy obliczyć koszt kapitału własnego uprzywilejowanego.
Jeśli cena sprzedaży (emisyjna) wynosi 1.000 zł, a inwestorzy oczekują wypłaty dywidendy w przyszłym roku w kwocie 200 zł oraz stałego przyrostu dywidendy o 7%, to ile wynosi koszt finansowania akcjami zwykłymi.
Jaki jest koszt finansowania jeśli ponosimy koszt związany ze sprzedażą akcji i wynosi on 5% ceny sprzedaży.
Zgodnie z poniższą tabelą ogólna wartość poszczególnych rodzajów kapitału wynosiła 24.000 zł. Na sumę tę złożyło się 8.000 zł kredytu długoterminowego, oprocentowanego na 30%. akcje uprzywilejowane o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł i koszcie 17%, akcje zwykłe nowej emisji na kwotę 7.000 zł o koszcie 19% oraz akcje zwykłe (zatrzymanie zysku) na kwotę 4.000 zł o koszcie 18.5%. Stawka podatku dochodowego 40%.
Ustalić średni ważony koszt kapitału.


(…)

… na poziomie 0,5 zł, bieżąca cena akcji to 3 zł, wzrost stopy dywidendy 5%. Oblicz ogólny koszt kapitału firmy z uwzględnieniem stopy podatku dochodowego na poziomie 30%.
Firma XYZ finansuje przedsięwzięcie inwestycyjne kredytem bankowym, oprocentowanym nominalnie w wysokości 24% rocznie. Kwota kredytu wynosi 10.000.000 zł. Zysk operacyjny (tj. zysk przed zapłatą odsetek i opodatkowaniem) jest równy 960.000…
…: zmienne - 180 zł/ szt., stałe ogółem - 36.000.000 zł.
Przedsiębiorstwo nie osiąga przychodów finansowych, nie występują także zyski i straty nadzwyczajne.
Stopa podatku dochodowego wynosi 30%.
Podział zysku netto w roku obliczeniowym jest następujący: 65% na dywidendy, pozostała część zostaje zatrzymana w przedsiębiorstwie (kapitał zapasowy i zysk nie podzielony).
Na najbliższe lata przewiduje się stałe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz