Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie

note /search

Finanse publiczne - Podmioty tworzące sektor finansów publicznych

 • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2534

Finanse publiczne - obejmują procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne oraz finansowaniem deficytu budżetowego i obsługą długu publicznego. Podmiotowo finanse publiczne oznaczają instytucjonalne ramy w których doko...

System kontroli trakcji

 • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 3283

Kontrola Trakcji System kontroli trakcji - system zaliczany do grupy systemów Advanced Vehicle Control Systems (albo Automated Highway Systems), którego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do nadmiernego poślizgu kół pojazdu podczas przyspieszania (objawiającego się ich buksowaniem). Pośrednio sy...

Kontrola zarządzcza

 • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2807

Kontrola zarządcza Kontrola zarządcza - w Polsce, zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jest to ogół działań podejmowanych w jednostkach sektora finansó...

Zarządzanie ryzykiem

 • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2128

Całość 3 str. Zagadnienia w nich poruszone to zarządzanie ryzykiem i zarządzanie projektami. A oto fragment notatki:Najprościej można powiedzieć, że zarządzanie projektem to dziedzina zajmująca się efektywnym osiąganiem celów projek...

Rynek kapitałowy

 • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2289

Rynek kapitałowy Rynek kapitałowy - segment rynku finansowego, na którym dokonywane są emisje średnio- i długoterminowych instrumentów finansowych takich jak akcje i obligacje, przeznaczone na finansowanie inwestycji. Zwyczajowo (ale też w przepisach prawnych wielu krajów), cezurą czasową oddzielaj...

Podstawy opodatkowania

 • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3402

Podstawy Opodatkowania Podstawa opodatkowania - wielkość, która stanowi podstawę do obliczania wymiaru podatku zgodnie z określoną formułą obliczenia podatku. Podstawa opodatkowania może mieć wymiar wartościowy wyrażony w pieniądzu lub też w innej jednostce miary np. m², cm³, litrach, sztukach, hek...

Skala Podatkowa

 • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2968

Skala Podatkowa Skala podatkowa to wzór wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 27.1), na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym. Przedz...

Cena(marketing)

 • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2779

Definicja ceny. Cena w marketingu. Cena to wyrażona w pieniądzu relacja między dwoma towarami. W ujęciu marketingowym jest to zespół decyzji cenowych, mających na celu ustalenie ceny, akceptowanej przez nabywcę oraz przynoszącej zysk producentowi / sprzedawcy. Cena jest jednym z elementów kompozycji...

Zarządanie kryzysowe

 • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2730

Zarządzanie kryzysowe Zarządzanie kryzysowe - to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na ...

Rynek Ekonomii

 • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 3220

Rynek Ekonomii Rynek (w ekonomii) - zespół mechanizmów umożliwiający kontakt producentów z konsumentami. Rynek to całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają. Na rynku konkurencyjnym dokonuje się ustalenia ceny oraz ilości dóbr. To także określona zbiorowość podm...