Kosmiczny z złom. Ewolucja ziemi.

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kosmiczny z złom. Ewolucja ziemi. - strona 1 Kosmiczny z złom. Ewolucja ziemi. - strona 2 Kosmiczny z złom. Ewolucja ziemi. - strona 3

Fragment notatki:


1 burza piaskowa kanion Valles Marineris Wenus 108 mln km od Słońca temp. ~ 460 0C atmosfera 96, 5 % CO 2 Ziemia 150 mln km od Słońca temp. ~ 15 0C atmosfera: 79 % N 2, 21 % O2 Mars 228 mln km od Słońca temp. ~ -40 0C atmosfera 95,3 % CO 2 2 Ekologia Motto wykładu Ziemi nie odziedziczyliśmy  po naszych ojcach,  wypoŜyczamy ją  od naszych dzieci Lester Brown, dyr. World Watch Institute Dla  zrozumienia  istoty  i  wielkości  zagroŜeń  niezbędna  jest  wiedza  o  procesach  kształtowania  się  Ziemi  i  rozwoju  Ŝycia  oraz  skutkach  zakłóceń  równowagi  ekologicznej,  których  coraz  częściej  jesteśmy  świadkami,  uczestnikami a nawet ofiarami.   Aby skutecznie chronić środowisko a więc siebie musimy: poznać zasady jego funkcjonowania i uświadomić sobie jego potrzeby zidentyfikować czynniki stwarzające zagroŜenie opracować i wdroŜyć metody i środki zapobiegające dalszej degradacji środowiska oraz umoŜliwiające likwidację szkód juŜ powstałych. Świat Nauki lipiec 2000 Satelita TERRA 3 program wykładu 1. Kosmiczny złom. Ewolucja chemiczna i biologiczna Ziemi.  Ekosfera, ekosystemy, biocykle. Uniwersalne prawa  ekologiczne.  2. Migracja zanieczyszczeń w ekosystemach. Relacja człowiek – środowisko.  3. Zdolność nośna ekosystemu a wzrost demograficzny. Teoria  Malthusa. Problemy energetyczne świata.  4. Bilans termodynamiczny Ziemi - efekt cieplarniany. Modele  klimatyczne. Ozonosfera.  5. Produkcja energii a środowisko 6. Źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery, rozprzestrzenianie  się zanieczyszczeń. Główne kierunki ochrony atmosfery.  7. Cykl hydrologiczny. Źródła i mechanizmy degradacji wód  powierzchniowych.  Klasy czystości wód powierzchniowych.  Problem ochrony wód. 8. Cykl geomorfologiczny. Gleba jako biotop. Źródła i mechanizmy  degradacji gleby. Główne kierunki ochrony gleby. Problem  odpadów stałych.  4 kosmiczny złom 1 Nadszedł być moŜe  juŜ czas, kiedy pojęcie środowiska Ŝycia  człowieka naleŜy  rozszerzyć - jeśli nie  na wszechświat,  to  przynajmniej na nasz  układ słoneczny.  Oczywiście przy  załoŜeniu, Ŝe przez   środowisko rozumie  się tę część  przestrzeni, w  której obecność  człowieka ujawnia się  poprzez skutki  jego działań.  Zaśmieciliśmy nie  tylko Ziemię, ale i  przestrzeń  okołoziemską. kosmiczna mapa śmieci (obiekty o rozmiarach powyŜej  10 cm – skala przerysowana) Świat Nauki marzec 1996 5 kosmiczny złom 2 Źródła zanieczyszczenia przestrzeni

(…)

….
jeszcze tylko przez 2 lata
22
biocykle – program BIOSFERA II 2
23
biocykle – program BIOSFERA II
3
1994 – załamanie projektu
10 % nieszczelność gazowa - dostarczano tlen i inne zapasy,
usuwano nadmiar CO2
nie występująca w naturze duŜa zmienność zawartości CO2,
nadmierne stęŜenie podtlenku azotu,
kwaśne deszcze,
nadmierny rozwój karaluchów i mrówek, kosztem innych gat.
Pomimo najnowocześniejszej techniki – niemoŜność…
… nukleinowe- białka ?
Albo co spowodowało oddzielenie
się systemu biopolimerów od otoczenia
czyli w jaki sposób powstał prototyp błony
komórkowej umoŜliwiającej powstanie
pierwszej prakomórki ?
niestabilne proste
związki chemiczne
13
okres ewolucji biologicznej Ziemi 1
1 grudnia
powstawanie tlenu w atmosferze ziemskiej
17 grudnia
rozkwit bezkręgowców
18 grudnia
pierwszy plankton w oceanach
19 grudnia…

biocykle –ekosystem wodny
TLEN
e
n
e
r
g
i
a
e
n
e
r
g
i
a
ŚWIATŁO
Tempo przemian metabolicznych
tempo w jakim organizm zuŜywa
pokarm, tlen czy produkuje odpady
jest odwrotnie proporcjonalne
do wielkości tego organizmu
fotosynteza
łańcuch
GLONY
p
o
k
a
r
m
troficzny
PLANKTON
RYBY
Np.
jeśli dla ryb przyjmiemy jako równe 1,
to dla glonów wynosi ono 100,
a dla bakterii gnilnych jest 10 000
ODPADY ORGANICZNE…
… biosferyków– absolutna izolacja od świata zewnętrznego przez 24
miesiące
8 biomów
biom – mieszkalny : 8 mieszkań, biblioteka, laboratoria, studio odnowy
biologicznej, wieŜa widokowa
biom – rolniczy (2 000 m2): warzywa, owoce, ryŜ, kury, kozy, świnie, kaczki,
ryby
pozostałe 5 biomów pod szklaną kopułą o wysokości 26 m, 3800 gat. roślin i
zwierząt
• tropikalny las (ponad 300 gat. roślin , strumyk)
sawanna
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz