Konwencja o ochronia PC i podstawowych wolności

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konwencja o ochronia PC i podstawowych wolności - strona 1 Konwencja o ochronia PC i podstawowych wolności - strona 2 Konwencja o ochronia PC i podstawowych wolności - strona 3

Fragment notatki:

©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                         s. 1/30 24-02-99   KONWENCJA  !
  
" #$%  & "$ '( grudnia 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych;  !
 !  #$ )   
"  efektywnego uznania i stosowania zawartych w niej praw;  !
 ! $)   
 
% %
 *  !)
+
%$
" "$*,  
 %+ %   
 $*  
-))
$**""
%    
  * )) 
 $)    $) )  
$) 
    "
%,   "")
)) "  

$     $" 
a- $*.
$+a- rantowania niektórych praw wymienionych w Powszechnej Deklaracji, /
%0 1
/
%!)$)" $**$$2
  ! '!!
"
%3)!+. )*$ + ! 
    
%
% 4+!+%
))!$
+$%!
0 5+$
++), +5  $    ) ) $+ )!$ ++$*), Publikacja w Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284. ©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                         s. 2/30 24-02-99 5"%")$
))
$+ powstania. " 3)!+.)$)$+!)a- niu albo karaniu. # '3)!+.)$$+ 43)!+.)
*)
$++o- wej. 61)%7)
$++7 obejmuje: 5!)
%$)"+a- $*
)8
Konwencji lub w okresie warunkowego zwolnienia; +5 ! 
!+  " 
) +9 
!+ ) )
+
!+
"")%
!+ $%, 5!"* )"
""$+$%
a- !"!$++
, 5!* "%*."++y- watelskich. $ ' ! )   $*  +  
+
 3  )! +. +$*)
%"+
$o- nym przez prawo: 5)+$*
* , b) zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania w przypadku niepodpo-  
% )   )  
 $+  $ *$
+, c) zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania w celu postawienia przed *))!$
y- !$+*$
$+!e- $+)!$, 5+$$*
)e- nia w celu ustanowienia nadzoru wychowawczego lub zgodnego z prawem + $ $*  $ 
   *) organem; 5)+$*
+$+!
e- "+9
+)
 " $"$ o- )$+%, ©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                         s. 3/30 24-02-99 -5))$+
+$+!  $$)   )   $+ 
+  %
%$$+
% 4!
)
.))$ % -)  " )   
" ) a- rzutach. 6 ! ) $+ 
   

% ' $ 5    
.  
  
% $+ )%))
%
)+.
))$+$
%o-  $)!
.$!$- "
%% :!
+$*)$+
) %
$
$
$$*+ $*$!$+$*
prawem. 8!
* y- manie lub aresztowanie, ma prawo do odszkodowania. % ' ! )   
$  +$   
  ) )  
 $+ +
 
 
 
"+""$)$+ * ! 
!    ) 
  %
)
+$*.)+.- *$+%*
$%+"   +$ $+ +     
 )o- ))+)$"$+
!"!  
 $+ !  $*" 
$"  " a- "  
  +$%   *. )+ *. %e
))
$* 4!
!!!
%n- )
6!
!!))0 5)
-)%$o- ))
)
!, +5
)!$*+, 5+
%
+*$+
++ %*$ )
"*
++ )+ %)o-

(…)

…$
$-
%)
$

!$"+)"

$ $ $" +%" a-
))
,
b) pozostaje ona zarazem do dyspozycji zainteresowanych stron w celu polu-
+
"
rozumieniu niniejszej Konwencji.
4E!$)
.$+

) ));i-
nistrów oraz Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy w celu opublikowania.
%
- %

!(
3%
$48)
)!%
*"
"$$+.*$
%-

!"
$**$"$4A1)
-)
)

")
')
)!!-
%.
*$
$

!$$*
!0
5
)

$+
+5

!
%$+
5$
$)
%


dalsze rozpatrywanie skargi.
E! )
*$ )
o-
)

4 E…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz