Kontrolowanie przedsiębiorcy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrolowanie przedsiębiorcy - strona 1 Kontrolowanie przedsiębiorcy - strona 2 Kontrolowanie przedsiębiorcy - strona 3

Fragment notatki:


Kontrolowanie przedsiębiorcy:     kontrola  – sprawdzenie, weryfikacja stanu faktycznego ze stanem pożądanym przez  przepisy prawa, możliwość/ograniczenie do sformułowania wniosków     nadzór  – obejmuje dokonanie kontroli + skorzystanie z środków nadzorczych (np.  represyjne, wymuszających zmianę danego stanu)  1.  Przeprowadzanie kontroli:  o  Specjalne uprawnienia: wójt, burmistrz, prezydent miasta    Uzasadnienie skorzystania ze specjalnych uprawnień: niezgodność  działalności z przepisami prawa, działalność zagraża życiu lub zdrowiu,  niebezpieczeństwo powstania szkód w znacznych rozmiarach, zagrożenie  dla środowiska    Poinformowanie odpowiednich organów    Wydanie decyzji na mocy której przedsiębiorca ma zaprzestać  wykonywania działalności na okres maksymalnie 3 dni, decyzja ma  nadany  rygor natychmiastowej wykonalności   2.  Zakres kontroli  3.  Wszczęcie kontroli:  o  Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli (kontrola nie  wcześniej niż 7 dni po zawiadomieniu i nie później niż 30 dni; ponowne  zawiadomienie w przypadku braku kontroli)  o  Wniosek o wcześniejsze wszczęcie kontroli    Wyjątki (art.79 ust.2 u.s.d.g.) – uzasadnienie przyczyny braku  zawiadomienia powinny być umieszczone w książce kontroli i protokole  kontroli; kontrola może rozpocząć się wcześniej na wniosek kontroli  4.  Przebieg kontroli:  o  Okazanie przedsiębiorcy lub os. Przez niego upoważnionej legitymacji służbowej  o  Doręczenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (wskazuje na zakres  kontroli)  5.  Czas trwania kontroli:  o  Mikroprzedsiębiorcy: 12 dni roboczych  o  Mali przedsiębiorcy: 18 dni roboczych  o  Średni przedsiębiorcy: 24 dni roboczych  o  Pozostali: 48 dni roboczych    Czas kontroli dokonywany przez jeden organ kontroli w ciągu roku kalendarzowego    Nieobecność kontrolowanego lub os. przez niego upoważnionej    Odstępstwo od ograniczeń czasu kontroli (art.83)  6.  Zakaz jednoczesnego podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli:  o  Ochrona przedsiębiorcy przed równoczesnym prowadzeniem więcej niż jednej  kontroli  7.  Środki ochrony:  o  Gdy czynności kontrolne zostały dokonane z naruszeniem przepisów regulujących  zasady i tryb kontroli działalności gospodarczej:    Sprzeciw – rozpoznawany przez organ kontroli: odstąpienie od  dokonywania czynności kontrolnych/kontynuowanie czynności  kontrolnych;    Zażalenie – od postanowień organu kontroli;  odstąpienie/kontynuowanie;    Odszkodowanie – gdy przedsiębiorca poniósł szkodę.  8.  Obowiązki przedsiębiorców podczas kontroli: 

(…)

…. (niezależnie od wskazanej daty przedsiębiorca może rozpocząć
działalność w dniu złożenia wniosku).

Podpis elektroniczny:Możliwośc kupna od 5 podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu
elektronicznego, wpisanych do rejestru Ministerstwa Gospodarki (Krajowa Izba
Rozliczeniowa, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Unizeto Technologies,
MobiCert, Enigma S.O.I.).
Informacje…
… w dniu złożenia wniosku).
 Podpis elektroniczny:
 Możliwośc kupna od 5 podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu
elektronicznego, wpisanych do rejestru Ministerstwa Gospodarki (Krajowa Izba
Rozliczeniowa, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Unizeto Technologies,
MobiCert, Enigma S.O.I.).
 Informacje na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji NCCERT.
 Profil zaufany…
… teleinformatycznym przez ministra właściwego do
spraw gospodarki (www.fima.gov.pl):
o
Możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej w dniu złożenia wniosku o wpis.
o
Złożenie wniosku: drogą elektroniczną (zalogowanie do CEIDG, wypełnienie
wniosku on-line, złożyć wniosek elektronicznie, podpis elektroniczny
weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu/potwierdzony profilem
zaufanym ePUAP), osobiście w wybranym urzędzie gminy, listem poleconym do
wybranego urzędu gminy (notarialne potwierdzenie autentyczności podpisu)
 formularz.
o
Nie pełni funkcji fiskalnej – nie pobiera się opłat od złożenia wniosku o wpis,
wniosku o wykreślenie i innych.
2. Krajowy Rejestr Sądowy (osoby prawne, niepełne osoby prawne)
o
Po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Charakter ogólny.

Wyjątki:
a. rolnicy, spółki…
…. upoważnionej asystującej przy prowadzeniu kontroli (brak os.:
powołanie świadka, pracownik);
o Prowadzenie książki kontroli – liczba i czas kontroli, zakres, informacje o
przerwaniu.
REJESTRY PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (osoby fizyczne):
art. 23-39 u.s.d.g.; prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do
spraw gospodarki…
… kapitałowe w organizacji (2 wyjątki od obowiązku uzyskania
wpisu),
b. koncesja, zezwolenie, działalność regulowana (wyjątki dotyczące momentu
rozpoczęcia działalności; rozpoczęcie zależy od uzyskania w/w; najpierw wpis
później koncesja, zezwolenie, działalność regulowana – nie wyklucza wpisu do
CEIDG lub KRS),
c. osoba fizyczna, która określiła we wniosku późniejszy dzień rozpoczęcia
działalności gosp…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz