Kontrola w administracji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrola w administracji - omówienie  - strona 1 Kontrola w administracji - omówienie  - strona 2 Kontrola w administracji - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Kontrola w administracji
I. KONTROLA- sprawdzanie działalności innych jednostek, bez stałych możliwości wpływania na działalność jednostek kontrolowanych poprzez wydawanie im nakazów czy poleceń.
Kontrola administracji polega na badaniu jej stanu organizacyjnego oraz zachowania się (działania v niedziałania) za względu na określone kryteria. Przedmiotem kontroli może być: struktura organizacyjna administracji bada się ja pod katem racjonalnej organizacji pracy adm. państwowej, zasad budowania adm., zgodności z przepisami ustrojowymi itp.
działalność administracji  bada się z punktu widzenia zgodności z prawem (legalności) v polityką państwa, celowości, rzetelności, zasad sprawiedliwości itp.
Do kontroli administracji mogą być powołane: • podmioty na zew. adm. mówi się wtedy o KONTROLI ZEWNETRZNEJ ADMINISTRACJI. Wykonuja ja osoby fizyczne i prawne oraz inne jednostki organizacyjne, niepaństwowe i państwowe.
• podmioty znajdujące się w wew. adm. mów się wtedy o KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ADMINISTRACJI. Wykonywana jest przez pracownika, wewnętrzną jednostkę organizacyjna v inny podmiot należący do systemu jedn. organ. adm. Kontrola wykonywana przez pracownika może mieć charakter samokontroli. Do kontroli pracy pracowników urzędu (instytucji) może być powołana odrębna jedn. organ. tego urzędu (instytucji). KONTROLA SPOŁECZNA- sprawowana przez osoby fizyczne, organ. społeczne, a także organy państwowe, jeżeli w ich skład wchodzą przedstawiciele społeczeństwa wykonujące swoje funkcje niezawodowo.
KONTROLA ZAWODOWA- sprawowana przez pozostałe organy państwowe i państwowe jedn. organ., a także pracownika organizacji społecznej (np. związkowej, samorządowej).
II. KONTROLA NIEPAŃSTWOWA
• nie jest uregulowana w przepisach prawa w sposób pełny. Przepisy prawa ograniczają się do ogólnych podstaw.
• prawo osób fizycznych do kontroli administracji państwowej wynika pośrednio z przepisów konstytucji. Obywatel ma prawo do: składania petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym, własnym v innej osoby, za jej zgodą , do organów władzy publicznej. Ma także prawo do: uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publ. oraz osób pełniących funkcje publ., obejmujące dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publ. i pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością dźwięku i obrazu. • organizacje społeczne- organizacje powołane (czasem) do kontroli. Np. ustawa z 31 stycznia 1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska określa udział samorządu mieszkańców miast i wsi, samorządu pracowniczego oraz związków zawodowych i innych organizacji społecznych w tworzeniu warunków ochrony środowiska.

(…)

… PRACY- został utworzony ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Generalny Inspektor wykonuje zadania przy pomocy Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Organizację i zasady działania Biura określa statut nadany w drodze rozporządzania przez Prezydenta RP.
 Funkcje Generalnego Inspektora należy:
kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych…
…, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Państwowa Inspekcja Pracy, Generalny Inspektor Danych Osobowych, sądy powszechne i szczególne.
SEJM RP- podstawowy organ władzy ustawodawczej, uchwala ustawy, podejmuje uchwały określające podstawowe kierunki działalności państwa oraz sprawuje kontrolę nad działalnością organów adm. państwowej. Konstytucja…
… takie NIK ma obowiązek przekazać Sejmowi, Prezydentowi RP, Prezesowi RM, właściwym wojewodom i sejmikom samorządowym oraz organom stanowiącym samorządu terytorialnego. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY- składa się z Głównego Inspektora Pracy, okręgowych inspektorów pracy oraz inspektorów pracy działających w ramach terytorialnej właściwości okręgowych inspektorów pacy. Głównego Inspektora Pracy powołuje Marszałek…
….
 Trybunału Stanu- zajmuje się odpowiedzialnością konstytucyjną osób w państwie. Odpowiedzialność konstytucyjna- odpowiedzialność ponoszona za naruszenie Konstytucji v ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem v w zakresie swego rządzenia. Do osób zajmujące najwyższe stanowiska w państwie należą:
Prezydent Rp
osoby wchodzące w skład RM
Prezes NIK, Prezes NBP
kierownik urzędów centralnych
Naczelny Wódz
osoby…
… administracji. Mogą ja wykonywać: • specjalistyczne jedn. instytucjonalnej kontroli zawodowej, • instytucje powołane do wykonywania w zasadzie innych rzeczowo określonych zadań, • prokuratura. Są to np. Główny Inspektor Kontroli Państwowej, Inspekcja Handlowa...
KONTROLA WEWNĄTRZ RESORTOWA: Kontrola funkcjonalna (niesamoistna)- związana ze wszystkimi rodzajami i formami działalności. Obejmuje ona tylko część…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz