Kontrola jakości montażu - odbiory konstrukcyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrola jakości montażu - odbiory konstrukcyjne - strona 1 Kontrola jakości montażu - odbiory konstrukcyjne - strona 2

Fragment notatki:

Kontrola jakości montażu - odbiory konstrukcyjne
Do stwierdzenia, że budynek jest zmontowany prawidłowo, a występujące w nim odchyłki nie przekraczają odchyłek dopuszczalnych, potrzeb­na jest ciągła kontrola robót, w wyniku której przeprowadza się odbiory poszczególnych kon­dygnacji budynku i końcowy odbiór stanu su­rowego budynku. Osiąga się to przez: — kontrolę i odbiór stanu surowego, którą przeprowadza się komisyjnie, a wynik opisuje w protokóle odbioru i dokonuje wynikającego z tego protokółu wpisu do dziennika budowy; pozytywny zapis w dzienniku budowy stanowi podstawę do rozpoczęcia robót montażowych;
— kontrolę dokładności montażu prefabryka­tów, która powinna poprzedzać ostateczne za­mocowanie prefabrykatu i być przeprowadzo­na przez kierownika budowy lub kierowni­ka montażu; sprawdza się osiowość ustawienia lub ułożenia prefabrykatów, przesunięcia w po­ziomie i pionie, szerokość spoin, dokładność ich uszczelnienia; stwierdzone odchyłki prze­kraczające wartość dopuszczalną powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane lub zakwalifikowane przez inspektora nadzoru i nadzór autorski;
— kontrolę dokładności wykonania oraz uszczelnienia węzłów i spoin, którą powinien przeprowadzać na bieżąco kierownik budowy albo kierownik montażu oraz inspektor nadzo­ru, a wyrywkowo projektant (w ramach nadzoru autorskiego); kontrolę prowadzi się dwuetapo­wo; w etapie pierwszym sprawdza się dokład­ność połączeń konstrukcyjnych w węzłach, pra­widłowość wykonania łączników i ich spawa­nia oraz prawidłowość ułożenia ewentualnych warstw izolacyjnych; w etapie drugim sprawdza się dokładność wypełnienia złączy mieszanką betonową;
— kontrolę dokładności montażu i odbiór ze­społów prefabrykowanych (np. kondygnacji, na­wy hali); kontrola ta powinna być wykonana przez nadzór inwestorski na podstawie zgło­szenia przez kierownika budowy i obejmo­wać sprawdzenie następujących elementów: ze­wnętrznych wymiarów budynku, ułożenia stro­pów w poziomie, prawidłowości ustawienia poszczególnych elementów i wartości odchy­łek (wyrywkowo), szerokości spoin pionowych i poziomych, uszczelnienia spoin zewnętrznych, otworów zewnętrznych obróbek blacharskich itp., a także szczelności; wyniki kontroli powin­ny być wpisane do dziennika budowy;
— komisyjny odbiór stanu surowego budynku, który przeprowadza się na podstawie pełnej do­kumentacji budynku, atestów innych materia­łów, a także zapisów w dzienniku budowy (do­tyczących odbiorów poszczególnych kondygna­cji lub innych fragmentów budynku), dziennika montażu i ewentualnych ekspertyz; odbioru do­konuje komisja w składzie: inspektor nadzoru, przedstawiciel nadzoru autorskiego, kierownik budowy lub kierownik montażu; komisja po­winna zapoznać się z uprzednio wymieniony­mi dokumentami, przeprowadza kontrolę jako­ści wykonania stanu surowego i sporządza pro­tokół końcowy z wyników kontroli. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz