Kontrola jako funkcja zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrola jako funkcja zarządzania - strona 1 Kontrola jako funkcja zarządzania - strona 2

Fragment notatki:

KOTROLA JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA (10)
Kontrola- porównanie tego co jest wykonane z pewnym pożądanym wzorcem oraz korekta
takich odchyleń od wzorca, które przekraczają próg tolerancji
Cele funkcji kontrolnej
-bieżąca orientacja co do zasadności sposobu, kierunku i stopnia zaawansowania realizacji
zadań
-konieczność podejmowania działań interwencyjnych
-przyczyny występowania odchyleń
-ocena zrealizowanych zadań i wnioski dla następnych cyklów działań
Relacje między kontrolą a pozostałymi funkcjami zarządzania
-funkcja planowania dla kontroli jest źródłem norm, celów, zadań, parametrów
ekonomiczno-finansowych i technicznych
-organizowanie dla kontroli jest źródłem norm w zakresie wewnątrzorganizacyjnych zasad
działania
-funkcja personalna (kierowanie) dla kontroli jest źródłem norm i wzorców postępowania
poszczególnych członków organizacji i grup w organizacji
Służebna rola kontroli
-w planowaniu – ocena racjonalności procedury planowania i cech dobrego planu
-w organizowaniu – ocena poprawności procesu planowania i jego wyników (struktury
organizacyjnej, dokumentów organizacyjnych itp.)
-w funkcji personalnej – ocena zasad poprawnej konstrukcji systemów motywacyjnych,
oceny, awansów, doskonalenie pracowników
Cechy prawidłowego systemu kontroli
-kontrola celowa – realizacja celów organizacji
-kontrola sprawna i szybka
-kontrola obiektywna
-elastyczność kontroli
-kontrola zrozumiała
-wskazanie działań usprawniających
-etapy procesu kontroli
-opracowanie standardów i kryteriów
-ocena działań
-wskazania jak usunąć odchylenia od planów
Typy kontroli
-kontrola wstępna – charakter prewencyjny, zapobieganie przyszłym odchyleniom od planów
-kontrola bieżąca – równoległa do wykonywanych działań
-kontrola doraźna – w razie potrzeby, charakter interwencyjny
-kontrola końcowa – najczęstszy typ kontroli, porównanie ostatecznych efektów z planami
-kontrola instytucjonalna vs. funkcjonalna
-kontrola wewnętrzna vs. zewnętrzna
-samokontrola
Controlling
-proces kompleksowy, w którym łączy się czynności koordynujące, informacyjne,
planistyczne i kontrolne
-realizowany przez tzw. zespoły zadaniowe controllingu
Elementy systemu controllingu
-system informacyjny – system wskaźników oparty na rachunkowości i finansach, służący do
oceny i monitorowania zdarzeń
-system planowania, kontroli i sterowania działalnością przedsiębiorstwa
-system zarządzania jednostkami wewnętrznymi organizacji oparty na centrach kosztów i
centrach zysków
Kontrola a controlling
Kontrola – zorientowana na przeszłość
Controlling – zorientowany na przyszłość
•Stwierdza błędy
•Koordynuje
•Wnioski o naprawę błędów
•Nadzoruj
•Szukanie winnych
•Doradza
•Wnioski o pokrycie szkód
•Pomaga metodycznie
•Wnioski o nałożenie kary
•Przedstawia możliwości rozwiązań
•Wnioski o zmiany organizacyjne
•Proponuje środki zaradcze
•Wnioski o zmiany personalne
•Inspiruje
•Przestrzega
•Wskazuje na doświadczenia obce
Cechy controllingu
-orientacja na cele
-orientacja na wąskie gardła (krytyczne obszary

(…)

… personalne
•Inspiruje
•Przestrzega
•Wskazuje na doświadczenia obce
Cechy controllingu
-orientacja na cele
-orientacja na wąskie gardła (krytyczne obszary przedsiębiorstwa)
-koncentracja na obszarze personalnym
-koncentracja na rachunkowości zarządczej

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz