Kontrola i nadzór finansowy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrola i nadzór finansowy - wykład - strona 1 Kontrola i nadzór finansowy - wykład - strona 2 Kontrola i nadzór finansowy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

KONTROLA I NADZÓR FINANSOWY POJĘCIE NADZORU
NADZÓR Kategorii nadzoru nadaje się dwojakiego rodzaju sens:
nadzór traktowany jest jako funkcja zarządzania jakimś podmiotem /przedsiębiorstwo, gmina, szpital/, której istota tkwi w tworzeniu określonych wzorców, decyzji bądź sposobów postępowania, identyfikowaniu odchyleń od tych wzorców z żądaniem korekty odchyleń, z ewentualnym zastosowaniem przymusu przeprowadzenia korekty,
nadzór utożsamia się z zespołem organów, podmiotów wykonujących funkcję nadzoru sposobem powiązania tych podmiotów, organów między sobą.
W ujęciu funkcjonalnym nadzór OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI: ustalenie wzorów decyzyjnych czy wzorów postępowania działania w określonych sytuacjach,
monitorowanie czyli zbieranie informacji o podejmowanych decyzjach czy sposobach postępowania a następnie identyfikowanie czy decyzje w sposobie postępowania odchylają się od wzorca,
jeśli stwierdzi się odchylenia to następna czynność nadzorcza polega na zbadaniu skutków zakresu odchyleń od wzorców. W przypadku kiedy te skutki /zakres/ jest istotny, to organ nadzorczy podejmuje czynność polegającą na albo żądaniu usunięcia tych odchyleń, albo wręcz na unieważnieniu podjętych decyzji,
zastosowanie ewentualnego przymusu dokonania korekty.
KONTROLA - żąda by doprowadzić do korekty zapewniającej zgodność z wzorcem.
Z analizy czynności nadzorczych wynika, że nadzór pełni FUNKCJE:
sterująca polegająca na możliwości stanowienia wzorców. Jeśli np. w ustawie o „publicznym obrocie pap. wart.” znajduje się zapis mówiący, że papiery dopuszczone do publicznego obrotu mogą być sprzedawane tylko za pośrednictwem biur maklerskich to ten zapis nami steruje. Jeśli w ustawie o „finansach publicznych” znajduje się zapis mówiący, że ustawa budżetowa nie może naruszać aktów innych ustaw to steruje ministrami, że zanim ustalą budżet to muszą wprowadzić poprawki do innych ustaw (ustawy okołobudżetowe - ok. 100),
sygnalizacyjna polega na stałej obserwacji i ujawnianiu się odchyleń od wzorców aktów decyzyjnych czy sposobów działania. Organy nadzorcze muszą na bieżąco orientować się co się dzieje w podmiotach przez nich nadzorowanych,
władczej ingerencji polegająca na zastosowaniu przymusu w celu usunięcia odchyleń od wzorców; jeśli np. Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdzi, że przy uchwalaniu budżetu gminy nie została zachowana obowiązująca procedura budżetowa, to po prostu stwierdza, że budżet jest nieważny w części lub w całości - stosuje przymus prawny,
organizatorsko-opiniotwórcza polega na tworzeniu warunków do stosowania się przez podmioty gospodarujące do wzorców aktów decyzyjnych czy sposobów działania.


(…)

… emitenta były przedmiotem obrotu na dwóch lub więcej giełdach
sprawuje nadzór sankcyjny np. dokonuje skreśleń z listy maklerów bądź doradców inwestycyjnych
cofa zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej
wyklucza papiery wartościowe określonego emitenta z obrotu publicznego
sprawuje nadzór regulacyjno-organizacyjny np.
zatwierdza regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
zatwierdza…
… wszystkie regulacje związane z obrotem publicznym.
KPWiG obok działalności nadzorczej prowadzi działalność kontrolną i jako kontroler ma bardzo szerokie uprawnienia, ponieważ przedstawiciel komisji ma prawo wstępu w każdej chwili do siedziby domu maklerskiego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, banku prowadzącego działalność maklerską albo rachunki papierów wartościowych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych…
…, którego powołuje i odwołuje Premier na wniosek Ministra Finansów. Komisje orzekające działają przy poszczególnych ministrach, przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Są to tzw. KOMISJE RESORTOWE. Oprócz tego takie komisje działają przy wojewodach i wtedy rozpatrują one sprawy dotyczące dyscypliny związanej z uchwalaniem i wykonywaniem budżetu…
… rachunku bez nakazu prokuratorskiego
KONTROLA PRZESTRZEGANIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
DYSCYPLINĄ FINANSÓW PUBLICZNYCH jest nałożony na wszystkich dysponentów środków publicznych obowiązek przestrzegania zasad gospodarki finansowej, określonych w ustawie o finansach publicznych. ISTOTĄ tej dyscypliny jest osobista odpowiedzialność pracowników sektora publicznego oraz wszystkich podmiotów, które korzystają ze środków publicznych. Odpowiedzialność ta ciąży także na rzecznikach dyscypliny finansów publicznych.
Ustawa o finansach publicznych wymienia wszystkie przypadki naruszenia dyscypliny, np.:
zaniechanie ustalenia należności Skarbu Państwa, jst lub innej jednostki sektora publicznego, a także pobraniu tej należności w innej wysokości niż wynikająca z prawidłowego jej ustalania
przekroczenie…
… Skarbowej jest powoływany i odwoływany przez Premiera na wniosek Ministra Finansów. Do jego kompetencji należy:
określanie zadań i sprawowanie kontroli w urzędach kontroli skarbowej
organizowanie szkoleń inspektorów i policji skarbowej
organizowanie systemu informacyjnego spinającego wszystkie urzędy kontroli skarbowej oraz urzędy kontroli skarbowej z innymi instytucjami, podmiotami zajmującymi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz