Finanse publiczne- wprowadzenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne- wprowadzenie - strona 1

Fragment notatki:

Finanse publiczne
Finanse publiczne ujmowane są jako publiczne zasoby pieniężne, operacje tymi zasobami oraz normy prawne je regulujące. Od finansów prywatnych różnią się one: przymusowymi dochodami i nieprzymusowymi wydatkami, wyrażaniem w pieniądza, którego gestorem jest państwo, służeniem interesom publicznym oraz wpływaniem na równowagę finansową państwa. System finansów publicznych jest natomiast kategorią prawną, wyinterpretowaną z przepisów prawa finansowego. Na system składa się ogół zasad i instytucji finansowych, stworzonych przez obowiązujące w danym państwie i w danym czasie prawo finansowe. Finanse publiczne pozwalają realizować zadania polityczne, ekonomiczne i inne. Zespół jednorodnych zadań stawianych finansom publicznym określa się mianem funkcji tych finansów. W gospodarce rynkowej podstawowe znaczenie nadaje się funkcjom ekonomicznym. Zalicza się do nich:
a) Funkcję fiskalną - polegającą na dostarczaniu podmiotom publicznym środków pieniężnych na realizację ich zadań;
b) Funkcję redystrybucyjną - która polega na gromadzeniu środków finansowych w ramach budżetu i rozdzielaniu ich na pomiędzy określone podmioty publiczne; c) Funkcję stymulacyjną - sprowadzającą się do oddziaływania za pomocą instrumentów finansowych i pozafinansowych na zachowania różnych podmiotów. Podstawowymi instrumentami są tu podatki i wydatki budżetowe (ulgi, zwolnienia, zasiłki itp. );
d) Funkcję ewidencyjno-kontrolną (informacyjną) - która polega na kontroli przebiegu procesów gospodarczych poprzez analizę ich strony finansowej. O znaczeniu i roli finansów publicznych w polityce społeczno-ekonomiczno decyduje przede wszystkim zakres i znaczenie funkcji stymulacyjnej. Funkcję finansów publicznych są realizowane poprzez odpowiednią politykę finansową. Pod tym pojęciem rozumie się świadomą i celową działalność ludzi i instytucji państwowych, która polega na ustaleniu i realizacji określonych celów państwa za pomocą środków finansowych. Administracja finansów publicznych jako element administracji publicznej obejmuję realizacje i organizację zadań państwa i samorządu terytorialnego w dziedzinie gromadzenia i wydatkowania publicznych środków pieniężnych na podstawie przepisów prawa w drodze czynności prawnych i faktycznych. W ramach realizacji tych zadań można dwie grupy podmiotów: zarządzających finansami publicznymi i wykonujących działalność finansową, wśród których można wyodrębnić organy finansowe i podmioty pełniące funkcję organów finansowych.

(…)

… finansowe i podmioty pełniące funkcję organów finansowych. Wśród organów zarządzających finansami publicznymi szczególna rola przypada Ministrowi Finansów. Oprócz niego, część zadań i kompetencji w zakresie zarządzania finansami publicznymi, zwłaszcza mieniem Skarbu Państwa, realizuje Minister Skarbu Państwa, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Rada Polityki Pieniężnej i Komisja Nadzoru Bankowego, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Podstawowymi podmiotami wykonującymi działalność finansową są organy finansowe podległe Ministrowi Finansów. Zalicza się do nich urzędy i izby skarbowe, dyrektorów urzędów kontroli skarbowej i Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów, izby i urzędy celne oraz Generalnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz