Kontrola

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2380
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrola - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka w formie wykładów na temat: audytu, zawiera takie informacje, jak: rodzaje audytu, modele audytów, kontrola wewnętrzna, system kontroli wewnętrznej, kontrola faktyczna i dokumentalna, kontrola formalna, kontrola merytoryczna, zadania kontroli wewnętrznej, warunki skuteczności kontroli wewnętrznej, zakres kontroli wewnętrznej, cechy wskaźników audytu wewnętrznego, skutki źle skonstruowanych mierników, procedura przeprowadzania kontroli i audytu wewnętrznego, cechy sprawozdania z audytu (kontroli) wewnętrznej, części sprawozdania z audytu, kto może być audytorem wewnętrznym w Polsce, zagadnienia na egzamin na audytora.

Notatka pozwoli na uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z przedmiotu audyt wewnętrzny. Umożliwi przygotowanie się do zajęć i egzaminu.

AUDYT
Jest to zespół czynności sprawdzających działalność organizacji.
Audire (łac.) - słyszeć, słuchać, przesłuchiwać, badać.
Audit (ang.) - rewizja ksiąg, sprawdzenie rachunków i dokonanie ostatecznych korekt.
AUDYT WEWNĘTRZNY
(1) ogół działań, przez które zarządzający organizacją zyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania organizacji w zakresie głównie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności.
(2) jest to niezależna, obiektywna doradcza działalność, której celem jest dodanie wartości i ulepszanie operacji danej organizacji. Pomaga ona w osiąganiu jej celów poprzez wprowadzanie systematycznego, zdyscyplinowanego podejścia do oceny i udoskonalenia efektywności procesów zarządzania ryzykiem, procesów kontroli i nadzoru.
(3) wg Institute of Internal Auditors - badanie i ocena adekwatności i efektywności systemów kontroli wewnętrznej oraz jakości działania organizacji.
AUDYT ZEWNĘTRZNY - każdy audyt przeprowadzany przez instytucje niezależne od kierownictwa jednostki poddawanej audytowi.
RODZAJE AUDYTU
audyt finansowy - badanie dowodów księgowych,
audyt systemu - gromadzenia i rozdysponowania środków finansowych,
audyt działalności - ocena efektywności i gospodarności organizacji.
MODELE AUDYTÓW
MODEL AUDYTU PRAWIDŁOWOŚCI - badanie i ocena reguł, zasad oraz wzorców funkcjonowania organizacji.
Misją audytu prawidłowości jest zapewnienie bezpieczeństwa lub zgodności sposobu funkcjonowania organizacji z głównymi i oczekiwanymi rezultatami jej działalności.
MODEL AUDYTU SPRAWNOŚCI - badanie odpowiedniości (trafności) i doskonalenia celów realizowanych przez organizację.
Misją audytu sprawności jest dążenie do zapewnienia skuteczności lub jakości otrzymanych informacji. Inaczej mówiąc jest to dążenie do tego, aby zadanie uzyskania wyników księgowych w określonym czasie po zamknięciu okresu gospodarczego odpowiadało realnym potrzebom i usprawiedliwiało ilość oraz wartość środków użytych do ich osiągnięcia.
Zatem audyt sprawności bada:
adekwatność środków w stosunku do osiągniętego celu,
trafność przyjętych metod realizacji celów,
jakość decyzji menedżerskich,
adekwatność celów i strategii.
ROLA AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO POLEGA NA UPEWNIENIU SIĘ, CZY DECYZJE W ORGANIZACJI PODEJMOWANE SĄ PRAWIDŁOWO, A NIE NA BADANIU CZY SĄ ONE DOBRE.
KONTROLA WEWNĘTRZNA
Procesy i mechanizmy kontrolne wdrożone przez kierownictwo organizacji, mające na celu sprawdzenie, czy organizacja:


(…)

… decyzji,
ujawnianie wszelkich zakłóceń, zagrożeń, błędów, nieprawidłowości i nadużyć w zarządzaniu zasobami,
przyczynianie się do optymalizowania osiągniętych wyników,
tworzenie systemu wczesnego ostrzegania,
wspieranie organizacji w realizacji jej misji i strategii.
Mechanizmy te sprzyjają:
realizacji misji przedsiębiorstwa,
maksymalizacji zysku i wartości,
minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną…
… kontrolnych,
informacji i komunikacji,
monitoringu. Najbardziej znana jest wewnętrzna kontrola budżetowa (finansowa) jednostek publicznych. Zajmuje się ona badaniem:
dokumentacji i ewidencji operacji gospodarczych,
legalności podejmowanych działań,
gospodarności i celowości wydatkowania środków budżetowych.
Jednostki kontrolowane mają obowiązek:
umożliwić kontrolerom dokonanie czynności kontrolnych,
udzielać…
…, a więc nie przez dokumenty, które zawsze przedstawiają jedynie wycinek działania danej organizacji.
Przedmiotem kontroli faktycznej mogą być:
zasoby pieniężne,
zasoby rzeczowe,
operacje pieniężne,
operacje gospodarcze (np. produkcja),
działania inwestycyjne.
KONTROLA DOKUMENTALNA - polega na ustalaniu zarówno stanu rzeczywistego, jak i wyznaczonego na podstawie odpowiednich dokumentów, takich jak:
dokumenty finansowe…
… dla poszczególnych dokumentów,
poprawność działań arytmetycznych,
prawidłowość dokonywania ewentualnych skreśleń i poprawek,
prawidłowość podpisania poszczególnych dokumentów przez właściwe osoby we właściwym miejscu,
kompletność i trafność doboru pieczęci wymaganych przepisami,
prawidłowość oznaczenia i umieszczenia daty sporządzenia dokumentu lub dokonania zapisu,
terminowość napływania dokumentów potrzebnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz