Konta wynikowe - Wyniki nadzwyczajne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konta wynikowe - Wyniki nadzwyczajne - strona 1 Konta wynikowe - Wyniki nadzwyczajne - strona 2 Konta wynikowe - Wyniki nadzwyczajne - strona 3

Fragment notatki:

Konta wynikowe Zadaniem kont bilansowych jest ustalenie stanu danego składnika majątku (aktywów) lub źródeł jego pochodzenia (pasywów) na określony moment. Posiadany przez jednostkę majątek jest środkiem służącym do realizacji podstawowego celu działalności jednostki.
Jednostka gospodarcza prowadzi działalność w celu osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego czyli zysku, który powoduje zwiększenie kapitału własnego.
Czynniki kształtujące wynik finansowy netto (zysk /strata) to:
koszty - wpływające ujemnie na wynik finansowy,
przychody - wpływające dodatnio na wynik finansowy,
wyniki nadzwyczajne:
straty nadzwyczajne - wpływające ujemnie na wynik finansowy,
zyski nadzwyczajne - wpływające dodatnio na wynik finansowy,
podatek dochodowy - wpływający ujemnie na wynik finansowy.
Podatek dochodowy wystąpi tylko w przypadku dodatniego wyniku finansowego brutto tzn. zysku brutto.
Wyjaśnienie pojęć:
koszty - to wyrażone wartościowo celowe zużycie rzeczowego majątku trwałego i obrotowego, wartości niematerialnych i prawnych, wynagrodzenia pracowników i narzuty na nie, usługi obce, opłaty i podatki o charakterze kosztowym oraz kary, odsetki za zwłokę i odszkodowania,
przychody - to należne lub uzyskane kwoty z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych, usług, towarów, składników majątku, otrzymane dary, odszkodowania, kary i odsetki,
wyniki nadzwyczajne - to finansowe skutki zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością jednostki, a szczególnie spowodowanych zdarzeniami losowymi, zaniechaniem lub zawieszeniem pewnego rodzaju działalności oraz postępowaniem układowym lub naprawczym,
podatek dochodowy - to jedna z form obowiązkowego obciążenia (zmniejszenia) wyniku finansowego:
obliczany od wyniku brutto po uwzględnieniu korekt wynikających z ustawy o podatku dochodowym, czyli od dochodu, w celu ustalenia zaliczki na podatek dochodowy, dochód jednostki ustala się w sposób pozaksięgowy,
odprowadzany jest co miesiąc do urzędu skarbowego w formie zaliczkowej,
zaliczka na podatek dochodowy obliczana jest jako suma procentowa od dochodu osiągniętego za okres od początku roku do końca danego miesiąca,
na koniec roku ustala się odpis wyrównawczy, który jest różnicą podatku dochodowego za cały rok obrotowy i naliczonych zaliczek.
Wynik finansowy netto jednostki ustalany jest w sposób księgowy na koncie „Wynik finansowy".
Charakterystyka konta „Wynik finansowy":
konto to jest kontem pasywnym:
zwiększenia księguje się po stronie „Ma",
zmniejszenia księguje się po stronie „Wn".


(…)

…, dlatego w celu dostarczenia szczegółowych informacji dokonuje się ich poziomego podziału.
Klasyfikacja przychodów:
przychody operacyjne - są wynikiem podstawowej inaczej zwykłej działalności jednostki, przychody operacyjne dzielą się na:
przychody ze sprzedaży; są wynikiem działalności jednostki związanej bezpośrednio z jej podstawowymi zadaniami, wyróżnia się:
przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych ,
przychody ze sprzedaży usług,
przychody ze sprzedaży towarów,
przychody ze sprzedaży materiałów.
pozostałe przychody operacyjne; nie są związane bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki np. otrzymane darowizny, przychody ze sprzedaży środków trwałych.
przychody finansowe; są wynikiem przeprowadzonych operacji finansowych np. przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych.
Klasyfikacja kosztów:
koszty operacyjne; są ponoszone podczas realizacji podstawowej działalności jednostki, koszty operacyjne dzielą się na:
koszty zwykłej działalności operacyjnej; są ponoszone w jednostce podczas realizacji zadań związanych bezpośrednio z jej podstawową działalnością,
pozostałe koszty operacyjne
…, świadczenia z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy,
amortyzacja - koszty zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
pozostałe koszty - np. koszty z tytułu podróży służbowych, koszty reprezentacji i reklamy, ubezpieczenia majątkowe.
Do ewidencji kosztów z uwzględnieniem ich struktury rodzajowej służy zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie.
W małych jednostkach…
…"; wariant, ten dostarcza najwięcej informacji na temat kosztów.
Ewidencję kosztów i przychodów reguluje zasada memoriałowa według, której koszty i przychody powstają w momencie ich wystąpienia niezależnie od terminu ich regulacji.
Podczas ustalania wyniku finansowego obowiązuje zasada współmierności przychodów i kosztów:
współmierność czasowa nakazuje uwzględnianie podczas ustalania wyniku finansowego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz