Konsument - preferencje, decyzje, wybory konsumenckie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konsument - preferencje, decyzje, wybory konsumenckie - strona 1 Konsument - preferencje, decyzje, wybory konsumenckie - strona 2 Konsument - preferencje, decyzje, wybory konsumenckie - strona 3

Fragment notatki:

Konsument - każdy, kto dla zaspokojenia swoich potrzeb zużywa, czyli konsumuje określone dobra czy usługi. (na drodze zakupu, przeznaczając na to swoje środki pieniężne - dochody).
Koszyk konsumpcji - przedmiot wyboru konsumenta - kompletna, zamknięta lista dóbr i usług wybieranych przez konsumenta.
Konsumowane dobra dzieli się na:
jednorazowego użytku
trwałego użytku
W teorii konsumenta zakłada się, że jest on podmiotem racjonalnym i dokonując wyborów dąży do maksymalizacji swoich korzyści. Opiera proces decyzyjny na zasadzie optymalizacji.
Każdy konsument posiada indywidualne preferencje. Ekonomia przyjmuje ten fakt i traktuje je jako dane.
Konsumenta traktuje się jako podmiot suwerenny w zakresie tworzenia i kształtowania preferencji. (ogranicza ją jego dochód i ceny rynkowe dóbr).
W literaturze często jako konsumenta traktuje się gospodarstwo domowe.
Celem każdego konsumenta jest maksymalizacja użyteczności (satysfakcji) czerpanej ze spożycia koszyka dóbr (które może on nabyć przy danym dochodzie nominalnym i danych cenach) oraz z czasu wolnego.
Optymalizacja i maksymalizacja zaspokojenia potrzeb wymaga:
wyboru struktury konsumpcji bieżącej
wyboru ilości czasu pracy i czasu wolnego
optymalizacji konsumpcji w czasie - decyzje o wielkości oszczędności
Konsumenta cechuje postępowanie racjonalne - takie wewnętrznie spójne postępowanie, które umożliwia jednostce maksymalizację satysfakcji.
Budżet konsumenta stanowi suma pieniędzy, którą chce i może on wydać na zakup dóbr materialnych oraz usług. Dotyczy tego, co konsument może kupić, a nie tego co tylko chciałby kupić. Linia budżetu (l. możliwości konsumpcyjnych, l. dochodu, l. ceny) pokazuje wszystkie kombinacje (zestawienia) dóbr dostępne dla konsumenta przy danym dochodzie i danych cenach. Oddziela ona kombinacje (koszyki) dóbr osiągalne dla konsumenta od nieosiągalnych.
Linia budżetu ma postać następującą:
gdzie:
C - określa ilość dobra Y jaką konsument mógłby nabyć przeznaczając na to dobro cały swój dochód pieniężny.
A - określa ilość dobra X jaką konsument mógłby nabyć przeznaczając na to dobro cały swój dochód pieniężny.
Połączenie punktu C z punktem A linią prostą określa granicę dostępnych kombinacji (zestawień) dóbr i stanowi linię budżetu.
Wzrost dochodu konsumenta przesuwa linię budżetu w prawo - zwiększenie możliwości zakupu obu dóbr.
Przesunięcie linii budżetu w lewo oznacza spadek dochodów konsumenta -zmniejszenie możliwości zakupu dóbr.


(…)

… obok - dla dóbr normalnych (X i Y), gdzie wraz ze wzrostem dochodów rośnie konsumpcja obydwu dóbr.
Jeśli jedno z dóbr będzie dobrem normalnym, a drugie - dobrem niższego rzędu, to wykres będzie kształtował się następująco:
Krzywa Engla jest wykresem popytu na jedno dobro jako funkcji dochodu, przy założeniu stałości wszystkich cen:
dla dóbr normalnych (podstawowe) - dobra Engla - ilość nabywanych dóbr rośnie…
… można scharakteryzować przez wykazanie głównych własności:
negatywne nachylenie każdej KO - oznacza, że pomiędzy dobrami jest relacja substytucyjności. Zwiększenie konsumpcji jednego dobro wymaga zmniejszenia konsumpcji drugiego. Miernikiem tego zjawiska jest krańcowa stopa substytucji - ilość dobra jednego, którą konsument jest skłonny oddać aby otrzymać dodatkową jednostkę dobra drugiego. Ma ona zawsze wartość ujemną…
… odległej od punktu (0,0).
Krańcowa stopa substytucji KSS określa ilościowe zmniejszenie konsumpcji dobra Y spowodowane zwiększeniem konsumpcji dobra X o jednostkę, przy założeniu, że poziom użyteczności całkowitej z konsumpcji obu dóbr nie ulega zmianie. KSS jest malejąca, ponieważ poruszając się po krzywej obojętności rezygnujemy stopniowo z coraz mniejszej ilości dobra Y celem zwiększenia konsumpcji…
… linii budżetu - jest to efekt dochodowy. Efekt substytucyjny zachowuje stałość użyteczności, ale nie zachowuje stałości siły nabywczej, pozwala on powrócić na początkową krzywą obojętności.
ujęcie Slutskiego (Słuckiego) - wraz ze wzrostem dochodów następuje obrót linii budżetowej wokół początkowego optimum, tak by była ona równoległa do końcowej, konsument przeskakuje na punkt równowagi na tej linii znajdujący się na wyższej krzywej obojętności - to jest efekt substytucyjny; następnie następuje przesunięcie linii budżetu do pozycji końcowej i przeskok na nowy punkt optimum, na nowej krzywej obojętności - efekt dochodowy. Efekt substytucyjny daje tutaj dość pieniędzy do pozostania przy dotychczasowym koszyku.
Równowaga konsumenta według koncepcji:
P.A. Samuelsona - ujawnianie preferencji - podważa…
… subiektywny
kategoria abstrakcyjna
jednostka użyteczności: utyl (kiedyś)
obecnie jest kategorią porządkową
odzwierciedla więc system preferencji (Vilfredo Pareto - szkoła lozańska)
konsument dąży do maksymalizacji użyteczności - wybrania takiej kombinacji konsumowanych dóbr, która da mu największe zadowolenie
Użyteczność - satysfakcja, którą dana osoba uzyskuje ze spożycia jakiegoś dobra lub usługi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz