Konsulting - opracowanie zagadnienia.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konsulting - opracowanie zagadnienia. - strona 1 Konsulting - opracowanie zagadnienia. - strona 2

Fragment notatki:

. Podstawowe pojęcia: konsulting, zasady obowiązujące w konsultingu, systematyka doradztwa, Konsulting- to zawodowa działalność w zakresie doradztwa techn.. ekonom. Środowiskowego prowadzona odpłatnie na zlecenie klienta i tylko w jego interesie przez uprawniona do tego osobę czyli konsultanta. Zasady konsultingu: - statusu zawodowego- konsultant działa w interesie swojego zleceniodawcy obowiązuje go lojalność absolutna i postępuje zgodnie z etyka danej branży. - niezależności- polega na niezależności konsultanta od: producentów, konsumentów, dostawców, nie może mieć dostępu z handlem i kupcami. -klasyfikacji- posiadanie właściwego poziomu wykształcenia, odp zasób praktyki potwierdzone referencje. Konsultant wszystkie eksperymenty wykazuje osobiście. -Doradztwo - jest to system usług: - pomaga rolnikom w analizie ich obecnej, oczekiwanej, przyszłości sytuacji;
- pomaga rolnikom być świadomym pojawiających się problemów. 2. Zadania, zakres i funkcje instytucji konsultingowych i doradczych w Polsce i innych krajach. System doradztwa w Polsce reguluje ustawa z dnie 24.10.2008 r. o Jednostkach Doradztwa rolniczego. W Polsce występuje Państwowy System Doradztwa: - Pierwsza, podlegają Ministrowi Rolnictwa i rozwoju Wsi jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Oddział CDR w Krakowie, Organ opiniodawczo-doradczy dyrektora CDR, Radom, Oddział CDR w Poznaniu) Rada Społeczna doradztwa rolnego (11 członków), przedstawiciele uczelni wyższych, przedstaw PANU). CDR (Centrum Dworactwa Rolnego) podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, (16 ośrodków doradztwa rolnego). Drugą podległą Wojewodzie stanowią: - Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego (16 WODR) z oddziałami terenowymi (np. Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego - PZDR, Gminne punkty Doradcze - GPD); - Przy WODR działa RADA Społeczna Doradztwa Rolniczego. Do głównych zadań centrum Doradztwa Rolniczego należy przede wszystkim: - przygotowywanie i wprowadzanie jednolitych sposobów działania ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie realizowanych przez nie zadań, - przygotowanie i przekazywanie ośrodkom doradztwa materiałów informacyjnych i szkoleniowych, - opracowanie analiz prognoz w zakresie rozwoju doradztwa rolniczego, - prowadzenie szkoleń dla pracowników ośrodków doradztwa, - prowadzenie doskonalenia nauczycieli szkół rolniczych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, - tworzenie i prowadzenie centralnego systemu informacji i baz danych na potrzeby doradztwa rolniczego, - organizowanie szkoleń, pokazów, seminarium i innych konferencji oraz innych przedsięwzięć w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego, - koordynowanie zadań w zakresie rolnictwa ekologicznego wykonywanych przez ośrodki doradztwa, - upowszechnianie wyników badań naukowych w praktyce rolniczej.

(…)

…:
- psychologia (nauka o procesach psychicznych człowieka)
- prakseologia - (nauka o skutecznym działaniu )
- rolnictwo - zarządzanie
- organizacja
- ekonomika
- Pedagogika (nauka o kształtowaniu człowieka)
- socjologia (nauka o kontaktach międzyludzkich)
1. transfer wiedzy z teori do praktyki
2. formy metody pracy doradczej
3. społeczne efekty w działalności doradców
4. funkce zawodowe i społeczne doradców
5. systemy i metody badawcze stosowane w innych krajach
6. potrzeby klientów 7. przemiany społeczno-gospodarcze na obszarach wiejskich
5. Psychologiczne i socjologiczne podstawy doradztwa.
Wyróżniamy 3 etapy psychologicznych podstaw doradztwa i są to:
dynamiczność procesów psychicznych, która polega na zachwianiu stanu równowagi przez informację przekazaną przez doradcę i dążeniu do przywrócenia stanu równowagi. Na dynamiczność składa się:
naruszenie stanu równowagi
ruch w kierunku nowego stanu równowagi
stabilizacja nowego stanu równowagi - następuje kiedy klient wprowadzi zmiany w swojej jednostce pod wpływem szkoleń czy doradztwa bezpośredniego
plastyczność procesów psychicznych - najbardziej plastyczne są organizmy młode, są bardziej skłonne do zmian, rolnik (klient młody) jest bardziej chętny

… preferencyjnych, - świadczenia doradztwa technologicznego z położeniem nacisku na problemy jakości produktów i zdrowotności zwierząt, a także wdrażanie innowacji, po-przez wprowadzanie do gospodarstw nowoczesnych metod produkcji, - pomocy w poszukiwaniu alternatywnych źródeł dochodu, m.in. w organizowaniu i prowadzeniu agroturystyki i innych form przedsiębiorczości, - popularyzowania ekologicznych metod…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz