Konstytucyjne zasady działania sądów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstytucyjne zasady działania sądów - strona 1 Konstytucyjne zasady działania sądów - strona 2

Fragment notatki:

KONSTYTUCYJNE ZASADY DZIAŁANIA SĄDÓW zasady organizacji sądownictwa: zasada dwuinstancyjności ( art. 176 ust. 1 ) → ( wymóg minimalny ) nakaz by w każdej sprawie była możliwość zwrócenia się do sądu wyższej instancji o zbadanie prawidłowości orzeczenia I inst ., a na mocy art. 236 ust. 2 dot. też spraw adm. , ale na ile wymóg ten będzie miał zastosowanie również do spraw, w których rozstrzygniecie zapadło w pozasądowym organie (też dyscyplinarnym), pokaże przyszłość (wg TK wystarczy jednoinstancyjna kontrola sądowa); zasada udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości ( art.182 ) → odesłanie do uregulowań w ustawie. Nie stosuje się systemu ław przysięgłych (odrębne ciało orzekające), ale stosuje się system sądu ławniczego (jednolite ciało - sędzia i ławnicy zarówno o winie jak i karze, głosowanie większością); tylko sądy powszechne i wojskowe (I inst.), wybierani przez rady gminy, a kandydatów mogą zgłaszać prezesi sądów, organizacje, stowarzyszenia, związki zawodowe oraz grupy wyborców; sprawy cywilne tylko dot. pracy, ubezpieczeń społecznych, rodzinne; wymogi: obywatelstwo polskie, 30 lat, praca/zamieszkanie w danym miejscu przez min. 1 rok, nieskazitelny charakter; wyłączenia: zatrudnieni w sądach i prokuraturach, policjanci, adwokaci, radcy prawni, duchowni, funkcjonariusze Służby Więziennej; kadencja 4 lata , a odwołanie w wyjątkowych przypadkach;
wyznaczony do udziału w rozprawach do 12 dni w roku ; niezawiśli , ale trudniej o gwarancje, gdyż zatrudnieni poza sądem; zasada jawności rozprawy ( art. 45 ust. 2 ) → odnosi się do wszystkich rozpraw , ale możliwe ograniczenia ze względu na moralność, bezpieczeństwo, porządek publiczny, ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny - nie dot. stron, ich przedstawicieli; prawa jednostki związane z postępowaniem sądowym prawo do sądu ( art. 45 ust. 1 ) → właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd i dot. każdego (ale nie musi dot. np. podmiotów publicznych, np. z zakresu podległości), a treścią tego prawa jest: prawo dostępu do sądu ; prawo do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej ; prawo do uzyskania wyroku sądowego ; kwestia sporna to zakres swobody ustawodawcy w przekazywaniu spraw cywilnych pod jurysdykcję sądów adm. , ze względu na ich węższy zakres rozpatrywania spraw; prawo do obrony ( art. 42 ust. 2 ) → dot. wszystkich etapów spraw karnych. 2 aspekty: aspekt formalny - prawo do posiadania obrońcy z wyboru, lub z urzędu; aspekt materialny - takie ukształtowanie procedury karnej, które stwarza możliwość występowania jako pełnoprawny uczestnik procesu (zasada kontradyktoryjności) oraz obowiązek zachowania niezależności adwokatury i zapewnienia jej wysokiego poziomu fachowego;


(…)

… praworządnego procesu → szereg reguł, min. prawo do obrony, jawność, nullum crimen nulla poena sine lege, domniemanie niewinności, ochrona wolności i nietykalności osobistej, zakaz tortur i nieludzkiego karania, inne jeszcze wynikają z gwarancji wymaganych przez międzynarodowe traktaty o prawach człowieka;

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz