konstytucjonalizm polski - Prawo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
konstytucjonalizm polski - Prawo  - strona 1

Fragment notatki:

Tematem przewodnim jest prawo konstytucyjne w Polsce.
Informacje zawarte w pliku poruszają kwestie takie jak: znaczenie konstytucji, podziały konstytucji, funkcje konstytucji, sposoby uchwalania konstytucji, ustawa konstytucyjna, hierarchia źródeł prawa, zasady naczelne konstytucji.

Prawo Konstytucyjne
to gałąź prawa i zespół norm zawartych w konstytucji
przedmiot: ustrój państwa, określenie podmiotu władzy zwierzchniej w państwem sposoby sprawowania władzy zwierzchniej w państwie, statusu jednostki w państwie, podstaw ustroju gospodarczego, stosunków własnościowych w państwie, form i sposobu organizacji aparatu władzy.
Jest równoznaczne z ustrojem państwa, który dzieli się na : polityczny, społeczny. gospodarczy Znaczenie konstytucji
Społeczno-polityczne - chodzi o układ sił politycznych w Państwie, konstytucja ma wpływ na treść stanowionego prawa Materialne - jako zespół aktywów zawierających normy dotyczące ustroju państwa. (w Polsce nie występuje, ponieważ u Nas mamy do czynienia ze znaczeniem formalnym) Formalne - jako akt normatywny określający podstawy ustroju. Podziały Konstytucji:
rzeczywiste - fikcyjne(Konsttucja z 22 lipca 1952)
pełne - niepełne (Mała Konstytucja)
Funkcje Konstytucji:
organizacja władzy państwa i ich kompetencji
relacje obywatele - władza (wertykalne obowiązywanie prawa)
odzwierciedla ideały, wartości prawa dla narodu (->preambuła) reguluje kwestie wartości kulturowych
Cechy formalne konstytucji:
nazwa
sposób uchwalania
zmiana i jej systematyka
Sposoby uchwalania Konstytucji:
(zależy od tego jaki organ ma moc i prawo uchwalania)
oktrojowana - nadana przez monarchę np. Konstytucja Księstwa Warszawskiego
umowa panujący - parlament 1830 Królestwo Kongresowa
uchwalona przez naród - w sposób bezpośredni poprzez referendum lub w sposób pośredni przez organy parlamentu
Sposoby zmiany konstytucji:
elastyczne - procedura zmiany jak w ustawie
sztywne
Ustawa konstytucyjna - dotyczy materii konstytucji, nie jest źródłem prawa w rozumieniu rozdziału 3 konstytucji. 4 typy:
zmieniająca/ uzupełniająca konstytucję
o materii niezależnej od materii konstytucyjnej
substrat konstytucji, reguluje tylko wybrane kwestie
jedna kwestia, gry wyłącza jakąś część z konstytucji
System źródeł prawa - to całokształt źródeł prawa całego państwa w ich wzajemnym powiązaniu
Hierarchia źródeł prawa - to wymóg zgodności aktu niższego szczebla z wyższym; wymóg aby uchwalenie, zmiana, uchylenie, zawieszenie aktu prawnego było dokonane przez akt tej samej rangi bądź wyższy.
Historia powstania Konstytucji z 2.04.1997 roku / etapy
1989-1991 , 10 kadencja Sejmu, 1 Senatu
27.10.1991 „Nowy” parlament wybrany w wyborach
19.09.1993 - wybory parlamentarne ; 9.11.1993 - ukonstytuowanie się komisji konstytucyjnej ; 22.04.1994 - nowelizacja ustawy konstytucyjnej


(…)

… agit
Suwerenności narodu
naród jako suweren czyli zbiór wszystkich obywateli
Niepodległości RP
Zasada społeczeństwa obywatelskiego
Zasada podziału i równoważenia się władz
Zasada społecznej gospodarki rynkowej art. 20 Prawa człowieka - to prawa pierwotne w stosunku do państwa przysługujące każdemu człowiekowi bez względu na jego przynależność państwową czy pozycję w społeczeństwie.
Prawa obywatelskie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz